Meeting Point open Goes wil ook haltetaxi in wijk s. ft Tien buurten doen mee aan de tiende Burendag SB' - - I Tweede prijs voor Goes “Binnen de bebouwde kom is geen Openbaar Vervoer meer, de stadsbus rijdt niet meer. Het college heeft dat bij de Provinciale Staten van Zeeland middels een brief aangegeven want wij lopen tegen knelpunten aan", zegt wethouder Loes Meeuwisse, "Er is een haltetaxi maar die moet ook de stadswijken in.” Nieuws van het COA Hinder langs de spoorbaan Noodopvang vluchtelingen s Dn t ca t Wethouder Loes Meeuwisse vorige week de expositie Meeting Point Foto: Leon Janssens C www.burendag.nl De buurtbus is goed inzetbaar in het openbaar vervoer in de hele stad. 5É ir e i a t 1 J D 1 t Aanmelden Iedere dag melden steeds meer buurten zich aan die op 26 september Burendag vieren. Aanmelden kan nog steeds via www.burendag.nl. Daar staan bovendien diverse voor- beeldverhalen, inspiratiefilms en promotieposters die bu ren kunnen gebruiken om een succesvolle Burendag te or ganiseren. Woensdag 19 augustus opende de wet houder van cultuur in Goes, Loes Meeuw isse, de zomerexpositie Meeting Point in de Grote - of Maria Magdalenakerk in Goes. Negen kunstenaars van de Zeeuwse Kunstkring hebben elk één of meer jonge kunstenaars/vormgevers uitgenodigd om samen vorm te geven aan deze expositie. Wouter van der Wilt improviseerde op enige tentoongestelde kunstwerken op het orgel tijdens de opening. Meeting Point is Wanneer op 20 septem ber vanaf 5.00 uur tot 21 september 6.00 uur aan het treinspoor doorGoes wordt gewerkt is alleen de spoorwegovergang bij de Kloetingeseweg /van der Spiegelstraat open maar uitsluitend voor hulpdiensten. Het overige verkeer dient gebruik te maken van het viaduct in de Delta weg (A256) om over het spoor te komen. Er rij den geen treinen, maar bussen. is acceptabel aangezien de haltetaxi het sociale vang net is. Echter, de opgeheven halten in de grote kernen worden niet aangedaan door de haltetaxi waarmee het sociale vangnet vervalt. Concreet betreft het in Goes elf bushalten waar geen en kele bus meer komt en nog eens elf bushalten waar ’s avonds en in het weekend geen enkele bus meer rijdt. “Voor bijvoorbeeld de wij ken Goes Oost met een hoge concentratie aan verzor gingstehuizen is de dichtst bij zijnde bushalte 1.400 meter verderop komen te liggen. Voor de wijk Goese Meer is dat zelfs 2.700 meter geworden”, zegt Meeuwisse. Resultaat is dat de inwoners van steden afhankelijk zijn van de doorgaande buslij- De Zeelandhallen zijn inmiddels aangepast voor noodopvang. De aanvragen voor de om- gevingsvergunning en wijziging van het be stemmingsplan worden deze week gepubliceerd op de website van de gemeente Goes. Het te- lefoonummer van het COA is 088 7152581 en is dag en nacht bereik baar. Dat stelt de gemeente Goes in de brief aan de Zeeuwse Statenleden. Zolang dat niet gerealiseerd is, kunnen veel wijkbewoners geen gebruik maken van openbaar ver voer naar belangrijke pun ten zoals het ADRZ (zieken huis) en het NS-station. Dat geldt ook voor wie in de be trokken wijken moeten zijn. ‘Sinds 1 maart is de nieuwe concessie van het Openbaar Vervoer gestart. Het be leidsplan openbaar vervoer “Nieuwe Lijnen” vormde de basis voor uitwerking. Wij onderschrijven de uitgangs punten van het beleidsplan waarbij het aanbod zoveel mogelijk wordt afgestemd op de vraag. En het ver dwijnen van bushaltes in geval van weinig reizigers Buurtvoorzieningen Op Burendag ontstaan op die manier de mooiste dingen. Zo organiseert een buurt in Zoutelande een multicultureel feestje met allerlei lekkere hapjes en maken buren uit El- lemeet en prieeltje op het pleintje bij het dorpshuis. In Zee land is het aanpakken van buurtvoorzieningen favoriete Burendagactiviteit. Ook het opfleuren van de buurt en crea tieve middagen komen in veel Burendagplannen voor. In aanloop naar Burendag, die op zaterdag 26 septem ber is, ontving het Oranje Fonds al van 76 Zeeuwse buurten aanmeldingen met mooie plannen voor de ei gen buurt. Maar liefst tien daarvan komen uit de ge meente Goes. Dit jaar wordt de tiende editie van Buren dag gehouden, die nu al alle records breekt. Vanuit het hele land werden al ruim 4.550 Burendagplannen in gediend, meer dan ooit. Sa men organiseren buren mét, fn en vóór de eigen buurt een mooie activiteit. Over Burendag In 2006 organiseerde Douwe Egberts de eerste editie van Burendag waar 300.000 mensen aan deelnamen. Het Oranje Fonds sloot als medeorganisator aan in 2008. Sinds 2006 werden al zo’n 20.000 burendagactiviteiten georganiseerd. Het afgelopen jaar deden ruim 1 miljoen mensen mee. De ge dachte is dat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren goed met elkaar kunnen omgaan. Het Oranje Fonds zorgt voor meer betrokkenheid in ons Koninkrijk, en fijn samen leven begint in je eigen buurt. Het ondersteunt goede buurtplannen jaarlijks dan ook met een financiële bijdrage. Afgelopen zaterdag, tij dens GoesC, heeft wet houder Loes Meeuwisse de tweede prijs in ont vangst genomen voor de meest loveable kleine middelgrote gemeente in Nederland. De over handiging van de trofee vond plaats rond 20.00 uur op het grote podium op het Bleekveld. Tot en met 7 juli stemden in ternetgebruikers bij de Top City Voting 2015 op www.hotelinfo.nl voor de meest l(i/o)veable kleine en middelgrote gemeente in Nederland. Oisterwijk werd eer ste met 7002 stemmen, Goes volgde met 4080 stemmen. Uit het jury rapport: Een gezellige stad met veel groen en natuur. Goes is een ty perende waternaam wat natuurlijk verwijst naar de watergebieden rond de stad. Goes telt maar 220 monumen ten, waarvan de Maria Magdalenakerk en het stadhuis het meest im posant zijn. In de omge ving van de Grote Markt en de stadshaven zijn er vanaf het begin van de jaren zeventig tientallen monumentale woonhui zen gerestaureerd. De autovrije Grote Markt is het bruisende centrum van de binnenstad en regelmatig het sfeervol le decor voor culturele evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de ge- meente Goes heeft begin juli ingestemd met noodopvang voor maximaal 400 vluchtelingen in de Zeelandhallen in Goes. Het gemeentebestuur vind het belangrijk een helpen- Foto: Leon Janssens de hand te bieden aan mensen in nood. Wij realiseren ons dat er weinig tijd zat tussen het verzoek en de daadwerke nen die toevallig langs hun lijke opvang, maar willen onderstrepen dat dit besluit heel wijk lopen. Dit geeft voor zorgvuldig is genomen. Voor ons was dit ook nieuw. Er zit Goes onvoldoende dekking. al jaren een opvanglocatie voor gezinnen in Goes maar ook Terwijl in kleine kernen de wij hadden deze noodopvang nog niet meegemaakt. Colle- halte van de haltetaxi ge- ga's in Zwolle konden ons verzekeren dat tijdelijke noodop- zien de beperkte omvang vang in een hal prima gaat. Inmiddels zijn we een aantal van het dorp wel op een weken verder. De opvang in de Zeelandhallen verloopt naar acceptabele loopafstand verwachting en er zijn weinig tot geen bijzonderheden te ligt. Resultaat is dat de be- J melden. Om alles goed te laten verlopen is er nauw contact reikbaarheid van het zie- tussen de gemeente, politie, GGD en het COA. Burgemeester kenhuis op het NS-station René Verhuist legt zelf geregeld zijn oor te luister bij de Zee- vanuit kleine dorpen beter landhallen en bezoekt de diverse bedrijven in de omgeving, is dan vanuit de stad. Door We vinden belangrijk om met alle betrokkenen in contact te een haltetaxi op zes bushal- blijven. Heeft u specifieke vragen of opmerkingen voor de ten tot te staan zou de situ- gemeente, neem dan contact op via 14 0113. atie al aanzienlijk verbetêrd kunnen worden. Goes heeft Oproep voor vrijwilligerswerk 7 juli wel toestemming ge- De inzet van vrijwilligers is onmisbaar voor asielzoekers, kregen om een buurtbus te Van activiteiten op het gebied van recreatie tot het wegwijs ontwikkelen die van Kat- maken in de omgeving: ze maken het verblijf van bewoners tendijke via Goes naar ’s- aangenamer. Er is behoefte aan begeleiders vrijetijdsbeste- Heer Arendskerke rijdt. Dit j ding en begeleiders wegwijs maken in de omgeving van verbetert de bereikbaarheid het centrum. Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk en beperkt het gebruik van in de Zeelandhallen? Stuur dan een e-mail naar het adres de haltetaxi. info.goes@coa.nl. een passende naam voor deze expositie omdat de wandelkerk in de Grote Kerk al heel lang een ontmoetingsplaats is in de stad Goes. De zomerexpositie Meeting Point is van donderdag 20 augustus tot en met vrijdag 4 september 2015 in de Grote Kerk aan de Singelstraat in Goes. Openingstijden: da gelijks van 13.00 totl6.00 uur, uitgezon derd zondag. Informatie: www.zeeuwsekunstkring.nl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 9