Tegel voor kermis V' Ji WESEHSkI Z;' 'A W« <^S-rJ Ingrijpende werk aan het spoor Geocaching Hi I 4 Cliëntenraden nu samen Hinder bij Zeelandbrug Open Monumentendag Op de foto rond 1900 .J u I Foto: Leon Janssens De foto’s zijn te zien op: www.goes.nl/ gemeentearchief Voor het stadhuis aan de Grote Markt werd vorige week woensdag door burge meester René Verhuist een gedenksteen onthuld ter ere van het 600-jarig bestaan van de Goese kermis. Op de steen staat een tekening van een draaimolen met drie jonge ganzen erin. Hij is gemaakt door Jan Willem Hament, tekenaar van Leuntje en Merien. De steen is aangeboden door kermisorganisator Johan Ordelman, al ruim twintig jaar Vorige week dacht ik dat OMZ dat goed ging maken. De Vis- serijdagen in Breskens met 70.000 bezoekers. Dat is nogal wat en ik was benieuwd, want je kon mee op een boot, pa ling roken, vis eten et cetera. De hele dag handelde het over het aantal EHBO’ers bij dit evenement. Elk uur werd dit wereldconflict, zo scheen het, in dezelfde woorden behan deld. De organisatie had van de Veiligheidsrègio begrepen 34 EHBO’ers (schandalig) en de Veiligheidsregio zei 17 (er is geen probleem) en er zouden er 16 (waarom dat niet dui delijk) zijn op het evenement. Hier leek mij sprake van mis communicatie en een telefoontje had dit op kunnen lossen. Het werd op de radio niet opgelost en ik begon me aan het einde van de dag te schamen voor de luisterende toeristen. Wat moesten die wel niet denken van ons. De komende twee weken geen weblog. Even een andere re gio verkennen. Wanneer het bevalt dan leest u erover. Zo ingewikkeld hoeft het toch niet om Zeeland in de ether te promoten. Ga gewoon naar het Veerse Meer, fiets erom heen en eet lekkere paling. Of neem een kijkje bij het Bevrij dingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp, educatief en span nend. Of stap in de goede oude stoomtrein van Goes naar Borsele en kijk rond in Hoedekenskerke. En als je nergens zin in hebt en dat is niet abnormaal op vakantie, dan blijf je zitten waar je zit en luister je lekker naar Omroep Zeeland en lees je de PZC. Rene Verhuist Burgemeester verantwoordelijk voor de Goese kermis. Wat hem betreft is het één van de mooiste waar hij aan meewerkt. “Omdat het hier nog in de binnenstad kan. Zo hoort het eigenlijk ook. Zodra je een kermis naar een plek buiten de stad verhuist, is de sfeer voor een groot deel weg.” De gedenksteen is de derde in zijn soort in de Goese binnenstad; eerder kregen Lucas Pol en de verdwenen Doopsgezinde kerk er een. In het eerste weekend wordt het zuidelijke spoor tussen de overweg Kloetingse- weg en de Oostmolenweg vernieuwd en worden de resterende werkzaakheden aan betonnen dwarslig gers uitgevoerd. Het tweede weekend worden de rail- dempers teruggeplaatst op het vernieuwde spoor. “De geluidsbeperkende maatre gelen, het groot onderhoud en de spoorsanering wordt door ProRail uitgevoerd in opdracht van het Ministe rie van Infrastructuur Mi lieu. De kosten van het totale spoorproject worden gedra gen door Zeeland Seaports, Provincie Zeeland, ProRail, het Ministerie van Infra structuur Milieu en de gemeente Goes. In febru ari is er in totaal 32 miljoen euro beschikbaar gekomen voor het verwijderen van de kruiswissel, de aanpas- In de komende maand september vinden er grote onderhoudswer ken aan het wegdek van de Zeelandbrug plaats. Dit heeft tot gevolg dat in september slechts één rijstrook op deze schakel tussen De Be- velanden en Schouwen- Duiveland beschikbaar is. Het verkeer wordt dan om beurten over de Zeelandbrug geleid. O Alle feiten en details rondom Open Monumentendag in zeeland staan bij elkaar op de website www.openmonumentendag.nl Deze zomer ben ik in het hoogseizoen niet weg, maar geniet naast het werk van attractieve zaken in Goes en omgeving. En dat samen met meer dan 100.000 toe risten aldus de PZC. Hoop vol luisterde ik daarom naar Omroep Zeeland, want die promoot toch de provincie wel voor al die extra luiste raars. Dat zou je denken. Het dagelijkse item ‘de Zeeuw van de dag’ en elke dag een locale ontmoeting is leuk voor u en mij, maar Belgen en Duitsers zijn niet zo geïn teresseerd in iemand die z’n hond uitlaat in Souburg en vertelt dat hij dat al -5 jaar elke dag doet en hetzelfde rondje loopt. C Bovenstaande is een weergave van het wekelijkse log van burgemeester Verhuist van Goes, te vinden op http://www. goes.nl/bestuur-en-organisatie/burgemeesters-log_43745/ item/geocaching_ 151588. html Dit jaar is op zaterdag 12 september de 29ste editie van Open Monumentendag en het thema dit jaar is ‘Kunst en ambacht’. Duizenden monumenten in Nedrland zijn gratis toegankelijk voor publiek; hiermee is het een van de groot ste culturele evenementen van nedrland. Ook in Goes en de dorpen kan cultureel erfgoed worden bezocht. Er is speci ale aandacht voor vakmanschap, restauratie (ambacht) en daarnaast laten kunstschilders, beeldhouwers, musici en andere kunstenaars zien wat zij kunnen. Informatie: de cliëntenraad is bereikbaar op iedere woensdagochtend buiten de schoolvakanties telefoon 0113-277116 of per e-mail via: cliëntenraad© grdebevelanden.nl sing aan de overgang Buys Ballotstraat, het realiseren van een spooronderdoor- gang bij de Van Hertumweg en nadat deze maatregelen zijn uitgevoerd een moni- toringsonderzoek”, aldus wethouder Loes Meeuw- isse, “Dit besluit van de gemeenteraad was een mijl paal in de lange discussie die wordt gevoerd over de omgeving van de spoorlijn in Goes. Wij zijn blij met ons station en de mogelijk heid om per spoor door het hele land te reizen. Maar we beseffen goed dat wie langs het spoor woont, last kan hebben van het geluid en soms ook van trillingen die passerende treinen te weeg brengen. De geluidslimiet is overigens twee decibel.” Er werd al groot onderhoud Voorheen hadden de vijf Bevelandse ge meenten elk haar eigen cliëntenraad. Omdat de vijf gemeenten nu samenwerken in de ge meenschappelijke Re geling De Bevelanden zijn deze cliëntenraden ‘gefuseerd’ tot een geza menlijke cliëntenraad WIZ (Werk, Inkomen en Zorg). De cliënten raad komt op voor de belangen van mensen met een uitkering of een zorgbehoefte en in het algemeen voor de mi nima in de Bevelandse gemeenten. Met veel animo is er ge reageerd op de oproep van het Goese Gemeen tearchief om foto’s uit de studio van Magielse in te zenden. Dat lever de honderden portret ten op, gemaakt door de fotograaf die zich rond 1890 in de Lange Vorst- straat vestigde. Ook een levensverhaal kwam binnen van een knecht van Magielse. Nauwge zet beschrijft hij hoe het er aam toe ging in de studio. Zowat elke foto werd geretoucheerd. De foto’s geven een prach tig tijdsbeeld hoe de Be velanders er rond 1900 uitzagen als ze op hun mooist, ‘óp hun zon dags’, wilden zijn. Uiter aard veel in de Zeeuwse klederdracht kijken ze serieus de wereld in. Dit najaar wordt gewerkt aan de spoorlijn door Goes uitgevoerd om de geluids hinder van het spoor struc tureel te verminderen. Een direct gevolg hiervan is dat de spoorwegovergangen Van Hertumweg, Buys Bal lotstraat en Oostmolenweg afgesloten zijn in de week enden van 19-21 september en van 3-5 oktober. Alleen de overweg Kloetingseweg is dan open voor verkeer. verricht aan het spoor, er zijn een aantal overbodig geworden sporen, ES-las- sen en wissels opgeruimd. Ook zijn er maatregelen genomen om geluidshinder te verminderen, die tevens een positief effect hebben op het verminderen van trillingen. In opdracht van het ministerie van Infra structuur Milieu gaat ProRail in de tweede helft van 2016 langs de Zeeuwse lijn starten met het plaatsen van geluidsschermen; deze werkzaamheden lopen door tot 2017. De geluidsschermen in Goes zijn over het grootste gedeelte één meter hoog, ge meten vanaf de bovenkant van de rails. Op enkele lo caties worden hogere scher men geplaatst. Vlnr: Johan Ordelman, burgemeester Verhuist, Jan-Willem Hament en Hans van Tol. Foto: L. Janssens De overweg Kloetingseweg blijft open tijdens het aanstaande onderhoud aan het spoor. Maar toen begreep ik het. Dom van me, waarschijnlijk de hitte. Het was de ultieme internationale promotie van Zeeuws-Vlaanderen. Je moest komen om te tellen hoeveel Rode Kruis-mensen er waren. Dat heet Geocaching, over de hele wereld zoeken mensen met gps naar zoekplaatsen, vaak met verborgen aanwijzingen. Briljant van Omroep Zeeland daar op deze wijze aan mee te doen. F 11 B "IF

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 9