I I I I I I Na 100 dagen als burgemeester: Marcel Delhez over zijn gemeente li Scootmobieltocht door de zak van Zuid-Beveland Traumazorg ADRZ heeft status level 2 Sfeervol avondconcert BEVELAND l Gekleurd bij kunstuitleen DE SFEER ONDER DE MENSEN IS HIER OPEN EN HARTELIJK I|>j Fietstocht voor 55-plussers Jubileumfeest Pater Visser Veel helpende handen gezocht Alweer zesde Herselmanloop O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 19 augustus 2015 17 Door Peter Urbanus i www.atletiekzeeland.nl - Foto: Peter Urbanus O De kosten voor deelname bedragen 2,50 euro, dat is OUDELANDE - Komende zaterdag vanaf 19.30 uur is er een avondconcert met de band Elsewhere. De tuin is extra intiem aangekleed met kaarsen, houtkachels en overdekte zitplaatsen aanwezig. Reserveren via info@dekoffietuin.nl. Entree inclusief een kopje koffie of thee bedraagt 6,00 euro. inclusief een consumptie. Voor meer informatie en aanmelden neemt u contact op met Mivabel, info(a>mivabel.nl, het VrijwilligersHuis, info@ vrijwilligershuis.nl of tel. 0113-311999. GOES - Kunstuitleen de Be- velanden start komende za terdag 22 augustus om 12.00 uur met de nieuwe expositie Gekleurd. Vijf illustratoren laten hun werk zien en hou den atelier in de Kunstuit- leen.Tijdens GoesC, zater dag 22 augustus kunt u het allemaal komen bekijken. HEINKENSZAND - De Minder Validen Belangengroep Bor- sele houdt een scootmobiel tocht. De tocht is donderdag 3 september vanaf 13.30 uur en start bij woonzorgcen trum Fonteyne, Hoefblad- straat 1 te Heinkenszand. Trainen De kinderen verhuizen niet mee. “Die zijn net uitgevlo gen. Onze zoon gaat aan de slag in Noordwijk en onze dochter woont op de cam pus in Maastricht en stu deert daar aan de Hogere Hotelschool.” nog wel een sen. “Ik ga meedoen aan de Kustmarathon in oktober. Dat betekent dat ik nog flink moet trainen.” doorslag. “Mijn vrouw heeft aan de zoektocht naar een huis zelfs een vriendin over gehouden.” Hun woning in Uden staat te koop. wondingen die niet direct levensbedreigend zijn. In le vel 2 ziekenhuizen worden patiënten met zwaardere of complexe verwondin gen behandeld. De zwaarst gewonde slachtoffers gaan naar een level 1 ziekenhuis. Bij de grootschalige ketting botsingen op de A58 in sep tember 2014 bleek dat het ADRZ goed in staat is, een groot aantal traumapatiën ten tegelijk op te vangen. In enkele uren tijd werden toen bij de Spoedeisende Hulp ruim 30 slachtoffers behan deld. Voor hersenletsel en voor meervoudig gewonde patiënten werkt het ADRZ samen met ziekenhuizen in Rotterdam en Antwerpen. het niet zozeer over Noord- Beveland of Walcheren. Het maakt niet uit, want ook na burige gemeenten profiteren van de komst van toeris ten.” WILHELMINADORP - Donder dag 20 augustus verzorgt het Goese Ouderenwerk een fietstocht voor 55-plus. De start is om 13.30 uur bij het Wilhelminahuis. De route is 25 km lang en voert de deelnemers langs de Ooster- GOES - De Stichting Sawas- dee organiseert op verzoek van pater Visser op 19 sep tember een feestelijke dag voor hem ter ere van zijn uitzonderlijke verdiensten. Na een onderbreking van jaren zet de 82 jarige Pater Visser enkele weken voet op Nederlandse bodem voor familiebezoek én niet in de laatste plaats om te vertellen over zijn vruchtbare werk in Cambodja. Vele trouwe aan hangers van de stichting Sa- wasdee komen uit Zeeland en zijn bekend met pater Johan Visser. Hij is 50 jaar priester en 60 jaar missiona ris en daarmee een pionier van het eerste uur in Zuid Oost Azië. Het gerenom meerde restaurant de Vier bannen in Ouwerkerk stelt hiervoor graag haar locatie ter beschikking. Pater Sa- lesiaan Visser werkte twee jaren als missionaris in In dia. Vanaf 1956 was hij ac tief in Thailand waar hij in een periode van 35 jaar een groot aantal technische- en basisscholen heeft gebouwd en geleid. Informatie: www. cambodja-sawasdee.nl moeten op je kunnen reke nen.” Na zijn benoeming woonden hij en zijn vrouw enkele maanden in een va kantiewoning in de Paar- denkreek in Kortgene, maar dat werd met het aanbreken van het vakantieseizoen te kostbaar. Nu reist hij op en neer vanuit Uden, of verblijft hij in een bed breakfast op Noord-Beveland. veiligheid van de deelne mers in gevaar kan komen, wordt de rit geannuleerd en verzet naar donderdag 10 september. dat ernstige ongevalspatiën- ten direct uitgebreide diag nostiek en (operatieve) be handeling kunnen krijgen. De beschikbaarheid van gespecialiseerd personeel is geborgd. Sinds de vesti ging van Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie (MCHZ) is het mogelijk om bij calamiteiten van sport en beroepsduikers direct be handeling in te zetten in de Goese locatie. Om de patiënt snel op de juiste plek te kun nen brengen, zijn Spoedei sende Hulp-afdelingen van ziekenhuizen ingedeeld in drie categorieën: level 1, 2 en 3. Level 3 ziekenhuizen bieden algemene trauma zorg aan patiënten met ver- Burgemeester Marcel Delhez ziet de toekomst van Noord-Beveland zonnig in. Zijn gemeente staat er financieel goed voor en de burgers tonen zich zeer betrokken. "Bij onze raadsvergaderingen komen er meer belangstellenden dan in Vlissingen of Middelburg.” YERSEKE - De Alzheimer- stichting zoekt collectan ten die in de week van 9 tot 14 november het team in Yerseke willen versterken. Zonder vrijwilligers is geen collecte mogelijk. Opgeven kan bij Martine Riske via 06 - 57 59 03 49 of m.riske@ alzheimer-nederland.nl Woning Binnenkort krijgt het echt paar Delhez de sleutels van hun nieuwe woning in Kam perland. “Als burgemeester keken, moet je in je eigen gemeente wonen, vind ik. Mensen Delhez wil belofte inlos- schelde. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Vervolg van voorpagina ongevalsletsels of ernstige ziekten er goed kunnen wor den behandeld en langduri ger kunnen verblijven. Het ADRZ vangt op de Spoedei sende Hulp in Goes jaarlijks meer dan zesentwintigdui- zend mensen op, onder wie ruim achtduizend trauma patiënten. Het hoort in de regio Zuidwest-Nederland bij de centra die de meeste traumapatiënten behande len. Op de Spoedeisende Hulp in Goes staan 24 uur per dag en 7 dagen per week specia listen en verpleegkundigen paraat, gespecialiseerd in spoedeisende zorg. De zorg- keten is zodanig ingericht gemeente is geen sprake. De kleine schaal is juist de kracht van de gemeente. “Ik zou er bijna een fles wijn on der durven verwedden, dat bij onze raadsvergaderingen meer publiek aanwezig is dan in Vlissingen of Mid delburg. Ook hebben we vaak insprekers.” Het tekent volgens Delhez de betrok kenheid van de bevolking. Hoewel hij als watersport liefhebber Zeeland vooral van vakanties kende, was Noord-Beveland als spe cifieke gemeente hem vrij onbekend. “Mensen zeggen altijd dat ze naar Zeeland op vakantie gaan. Ze hebben Uitgevlogen De afgelopen maanden heeft het echtpaar overal op Noord-Beveland huizen be- maar de combinatie van groen en water die ze in Kamperland troffen gaf de De tocht voert de zak van Zuid-Beveland. Er wordt een tussenstop gemaakt bij de schapenboerderij De Schaapskooi en de rit ein digt rondom 16.30 uur bij Fonteyne. Bij langdurige regen of onweer, waarbij de KAPELLE - Op vrijdag 28 au gustus wordt voor de zesde keer een stratenloop in het centrum van Kapelle gehou den. Deze Herselmanloop is een warming up voor de Kapelse Dag, de daarop vol gende zaterdag. De opzet van de hardloopdag blijft onver anderd: er zijn eerst twee jeugdlopen over respectie velijk 750 en 1500 meter en daarna een wedstrijd voor iedereen over exact vijf ki lometer. De organisatie ver wacht dit jaar ongeveer 200 deelnemers. Inschrijven per email bij jacroose@hetnet. nl kan vanaf nu. Vermeldt wel naam, afstand, geslacht, leeftijd, woonplaats (vereni ging) Alle informatie over het parcours, inschrijven, inschrijfgeld en prijzen staan op Burgemeester van Noord- Beveland Marcel Delhez: “Als burgemeester moetje in je eigen gemeente wonen, vind ik. Mensen moeten op je kunnen rekenen.” NOORD BEVELAND - De uit SI Uden afkomstige Delhez is sinds 12 mei in functie. Daarvoor was hij wethouder voor de VVD in deze Noord- Brabantse gemeente en ac tief in verschillende com merciële leidinggevende functies en de uitgeverij. Delhez heeft het hier merk baar naar zijn zin. “De sfeer is open en hartelijk. Ik heb samen met mijn vrouw al verschillende echtparen bezocht ter gelegenheid van een vijftig- of zestigja rig huwelijk. Het valt me op dat meestal een van de twee echtelieden van bui ten Noord-Beveland komt. Die mensen vertellen mooie verhalen, over de tijd dat de verbindingen nog schepen werden onderhouden. Maar Noord-Beveland is ook een smeltkroes. Er wonen veel Brabanders, mensen uit de Randstad en Belgen.” Wat hem ook is opgevallen, is dat mensen hier veel meer vis eten. “In Noord-Brabant wordt meer vlees gegeten.” Noord-Beveland staat er financieel gezond voor en van opgaan in een andere - saw

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 25