Oude Zeeuwse maten Blurring in de hottug 11 r Ikk Onnodige ophef sloop Goes West 1_ V' JI Woningcorporatie RWS partner in wonen vindt het jammer dat er ophef is ontstaan over de mogelijke vervroeging van de sloopwerkzaamheden in Goes-West. Een wijziging is namelijk nog verre van definitief. Woningen opgeknapt Nieuwe aansluiting A58 ry A Bert Boonman overhandigt het eerste exemplaar van zijn boek aan wethouder Derk Alssema. Foto: Leon Janssens U moet wat meegaan met de tijd. Kent u bovenstaan de woorden niet? Je hebt er dagelijks mee te maken, zo ongeveer. Hieronder ach tergrondinformatie, kunt u erover meepraten. Vorige week woensdag 5 augustus nam wethouder Derk Alssema (portefeuille Cultureel Erfgoed en Archief) in het Goese Stadskantoor het eerste exemplaar van het boek ‘Oude maten en gewichten in Zee land’ in ontvangst. Auteur is Goesenaar Bert Boonman die daar ruim acht jaar onderzoek voor verrichtte. “Na mijn pen sionering had ik daar tijd voor. Ik kwam onbekende maten tegen en wilde daar het fijne van weten. In archieven in Antwer- dat vereist is, bijgesteld. Iris de Vries: “Voordat we iets besluiten willen we zoals altijd eerst met bewoners in gesprek gaan. Wij willen de bewoners van Goes West niet onnodig belasten met de hinder die werkzaam heden met zich meebren gen. Na de zomerperiode ontvangen bewoners een uitnodiging voor een infor matiebijeenkomst. Dat gaat waarschijnlijk in oktober plaats vinden. Vanzelfspre kend moeten we onze idee- en ook nog overleggen met de gemeente Goes.” Bewoners die op dit mo ment nog vragen hebben kunnen contact opnemen met hun wijkbeheerder El mar de Kok. Telefoonnum mer: (0113) 37 70 81 of e- mail: w.dekok@rwsgoes.nl. O Bovenstaande is een weergave van het wekelijkse log van burgemeester Verhuist van Goes, te vinden op http://www. goes.nl/bestuur-en-organisatie/burgemeesters-log_43745/ item/blurring-in-de-hottug _151511.html Woningcorporatie RWS knapt in Goes 152 huur woningen op. Het gaat om huizen in de Mat- theus Smalleganges- buurt in de Molenbuurt. Deze huizen werden be gin jaren 1980 gebouwd en zijn nu op bepaalde punten gedateerd. RWS gaat de huidige houten kozijnen vervangen door kunststof kozijnen exemplaren met dubbel glas. In een deel van de woningen zijn nog as besthoudende venster banken; deze worden eveneens verwijderd. In de huizen wordt ook een automatisch venti latiesysteem gebouwd en er komen nieuwe voordeuren. Omdat het om een groot pro ject gaat, smeert RWS de uitvoering uit over drie jaar. In oktober wordt begonnen met de Fase een. Fase twee en drie worden volgens de planning in 2016 en 2017 uitgevoerd. Pop-up, dat kent u wel. Oorspronkelijk zo’n ven- stertje dat op je compu- ter verschijnt. Nu poppen winkels op en horeca. En een compleet pretpark in het Omnium. Grote op- blaasbare glijbanen en springkussens, een indoor j pretpark voor het mindere weer in Zeeland. Nu is er ook blurring, waarbij ook woorden als omni- channel, beleving, conceptvervaging en foodretail val- len. Eerst dacht ik dat het bij blurren om de lokroep van een nijlpaard ging, maar het is het mengen van aanbod j in een winkel. Voorheen had je een kledingwinkel en die verkocht kleding of een restaurant waar je kon eten. Hopeloos ouderwets straks. In het restaurant koop je ook je kleren en in de kledingwinkel kun je gezellig dineren. Waar mensen zijn wordt gekocht denkt men, de koper gaat niet meer speciaal op iets af. Een deskundige zegt op retailwatching.nl dat de behoefte spontaan ontstaat, j Je drinkt ergens een kop koffie en staart naar de broeken die in het café aan een rek hangen. Je springt op, want je ziet de broek van je leven. Passen, afrekenen achter de bar, de koffie heb je koud laten worden, maar die krijg je dan misschien omdat je die broek koopt. Je gaat nog even naar de wc en dan zie je in een vitrine boven het urinoir die snelkookpan staan, waar je net op zat te wachten. Die koop je ook nog en je verlaat de kledingzaak, servies- winkel, pardon café. In de termen van de retailwereld er is niet meer één kanaal, maar er zijn meerdere (omni) kanalen waardoor je vermoedelijk ook meer koopt. Het is eigenlijk het fysiek maken van internetaankopen. Zoek je op het internet bijvoorbeeld naar een terrasverwarmer (ik zeg maar wat), dan zie je die aanbieding van een fiets die je echt niet kan laten gaan. Uiteindelijk bestel je de terrasverwarmer, fiets en bovendien die leuke schoenen maar. De witte bestelbussen rijden af en aan. pen en Gent heb ik veel gevonden want veel Zeeuwse maten zijn van Vlaamse of Brabantse oorsprong.” Een andere belang rijke bron van informatie is het archief van de gemeente Goes. Het boek ‘Oude maten en gewichten in Zeeland, het hon derd Zeeuws, de Goese houtvoet, mudden, mijlen en munten’ (452 pagina’s met 178 afbeeldingen) ligt per 1 september bij de boekhandel. Binnenkort ook op www.ou- dematenengewichten.nl Het ontwerp bestem mingsplan Aanslui ting A58 is op 9 juli ter inzage gelegd. Dit ontwerp gaat over de nieuwe aansluiting van de A58 ter hoogte van de spoorwegovergang van de stoomtrein Goes - Borsele aan de Nan- senbaan. In dit ontwerp is ook een gedeelte van het bedrijventerrein De Poel II opgenomen. De gemeente Borsele heeft gelijktijdig het ontwerp bestemmingsplan dat betrekking heeft op Bor- sels grondgebied ter in zage gelegd. Tot 6 weken na de ter inzage legging kan een inspraakreac- tie worden ingediend. Deze rechtstreekse aan sluiting A58 verbetert de bereikbaarheid van Goes en voorkomt da gelijkse file tijdens de spits. Ook biedt dit veel kansen voor het Goese bedrijfsleven. Voordat de nieuwe aansluiting er werkelijk ligt moeten er nog belangrijke stap pen worden gezet. Als de nieuwe aansluiting vanaf de A58 richting Goes wordt gemaakt, dan komt er op termijn eventueel ook nog een weg die het verkeer vanaf de snelweg naar het centrum brengt. Dit is de zuidelijke verbin dingsweg. Omdat beide projecten nauw met elkaar zijn verbonden, zijn ze samengebracht onder de noemer ‘Goes Beter Bereikbaar’. Dan hebben we ook nog de hottug. Eerst dacht ik dat er een nog onbekende stam op Borneo was aangetrof fen, maar de hottug is een varende badkuip waar je met acht personen in badkleding in zit. Het water in de kuip wordt verwarmd met een houtkachel met geselecteerd hout om vervuiling te voorkomen. Aandrijving is elek trisch. Sorry, u leest het goed. Blurren in de hottug is mogelijk evenals internetbankieren, champagne drin ken en je haar wassen. NRC vult een pagina met de hot tug, want de grachtengordel wil die badkuipen niet zien dobberen door de Amsterdamse grachten. Weer een par tyboot door het werelderfgoed zegt een woordvoerster. Zoiets hoort in een sloot op de Veluwe voegt zij er nog aan toe. Afgezien van het zeer beperkte aantal sloten in de bossen en het stuifzand van dit hooggelegen Natio naal Park vind ik deze verwijzing naar de provincie ook erg arrogant. En wat volgt. Mag straks de Canal Parade niet meer of de zeer hypothetische mogelijkheid dat de voetbalclub uit de hoofdstad kampioen wordt, ook niet meer op een boot door het werelderfgoed. Zelfs Youp van ‘t Hek schijnt als columnist van het werelderfgoed straks te verdwijnen omdat de Telegraaf zich meester maakt van NRC. Ik neem het klusje graag voor niks over. En dan vaar ik met een ronkende sleepboot door die grach ten met twee dampende badkuipen eraan vastgebonden. Kijken of de grachtengordel door heeft dat een sleepboot een tugboat is (Engels). Het vervangen van rioleringsbuizen is een broodnodige aanpassing in Goes West. de broodnodige aanpas singen aan de straten en rioleringen van het noor delijk plandeel. Omdat we het belang van onze bewo ners voorop zetten zijn we op dit moment intern aan lijk is.” RWS kan zich goed voorstellen dat bewoners i van de geruchten. Maar ondanks de ideeën die de corpora tie heeft, is er nog helemaal niets zeker. Vanwege de het noorde- lange looptijd van het pro ject wordt om de vijf jaar pland voor 2025. Er ontstaat de planning tegen het licht dus een ‘gat’ van zes jaar. In gehouden en zo nodig, waar Voordat RWS een besluit neemt gaat de corporatie eerst met bewoners in ge sprek. Indertijd, met de eerste plannen met de her inrichting van deze wijk die tijd gebeurt er niets in ontstond er flinke tegen- de wijk. De bewoners van stand met name tegen de de wijk blijven dus nog lang sloop van onder meer de overlast ervaren van bouw huizen inde Banckertstraat. activiteiten. Bovendien kan Er werd een bewoners be- de gemeente niet door met langengroep opgericht die met succes met RWA en de gemeente Goes in onder- handeling ging. “De ver nieuwing van Goes-West is tot nu toe voortvarend verlopen”, zegt Iris de Vries, manager strategie en beleid, het onderzoeken wat moge- “Er was altijd goede samen werking tussen bewoners, gemeente en RWS. Naar alle geschrokken zijn waarschijnlijkheid ronden we de herstructurering van het zuidelijk deel van Goes West in 2019 af. De huidige planning voor lijk plandeel staat pas ge- 7

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 9