Officiële Mededeling Dagbladbezorger Groningen en Waddeneiland Borkum VOOR DE VAKANTIEPERIODE WGGGNGR Media Win een Goliath spellenpakket Z) d MILIEU U verblijft nu 4 dagen voor de prijs van 3! 9& NATUUR EN LANDSCHAP Provincie Zeeland incl. Phlat Ball, Bob Balloon, Robo Turtle, en Woordzoeker Turbo van de Provincie Zeeland Week OPZOEK De Bevelander woensdag 12 augustus 2015 14 Informatie over Provincie Zeeland: www.zeeland.nl KRAS Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer B.J. Hanning, tel. 0115-745 118 van de RUD Zeeland. Belanghebbenden kunnen tot en met 23 sep tember 2015 een bezwaarschrift tegen de beschikking indienen bij Gedeputeerde Sta ten van Zeeland, p/a RUD Zeeland, Postbus 35. 4530 AATerneuzen. Gedurende de behandeling van het bezwaar kan op grond van artikel 8:81 van de Algeme ne wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Be stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. De beschikking treedt 24 september 2015 in werking, tenzij binnen die termijn een ver zoek om een voorlopige voorziening is ge-, daan. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot B.J. Hanning, tel 0115-745118 van RUD Zeeland. Bezwaar Belanghebbenden kunnen gedurende 6 we ken (uiterlijk t/m 23 september 201 5) be zwaar tegen de ontheffing indienen bij Gede puteerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA te Middelburg. Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de wer king van dit besluit niet. Gelet hierop kan - als tegen een besluit bezwaar wordt aangete kend - ingevolge artikel 8:81 van de Algeme ne wet bestuursrecht bij de president van de Rechtbank Zeeland-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006. 4800 PA Breda, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend, in dien - gelet op de betrokken belangen - on verwijlde spoed dit vereist. Dit hotel ligt op ca. 10 autominuten van Groningen en beschikt over gratis wifi, een lift, bar, restaurant, terras en gratis parkeer gelegenheid. Eemshaven ligt op ca. 40 minuten van het hotel. Deze aanbieding is geldig t/m 26 augustus 2015 Prijzen zijn p.p. o.b.v. 2 personen. Exclusief reserveringskosten. deweekkrant.nl/webwinkel categorie reizen autovakanties Voor het inzien buiten kantooruren, monde linge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot de heer R.P.A. de Witte, tel. 0115-745153. Ontwerp omgevingsvergunning Scheepswerf Reimerswaal B.V. Gedeputeerde staten van Zeeland maken be kend dat zij aan Scheepswerf Reimerswaal BV, gelegen aan, Kaai 1 en -85 in Hansweert voornemens zijn om een omgevingsvergun ning te verlenen voor het veranderen van de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.6, lid 1 Wabo voor het toepassen van ho gere piekgeluiden tijdens de representatieve bedrijfssituatie. De ontwerp vergunning ligt ter inzage vanaf 12 augustus tot en met 23 september 2015 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en ge durende openingstijden in het gemeentehuis te Kapelle en gemeentehuis Reimerswaal. Een ieder kan tot en met 23 september 2015, schriftelijk, zienswijzen over de ontwerpver- gunningen indienen bij RUD Zeeland Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Hierbij kan worden verzocht persoonlijke gegevens niet bekend te maken. In deze periode kunnen ook mon delinge zienswijzen worden ingebracht. Hier voor wordt gelegenheid geboden na telefoni sche afspraak. Voor informatie en/of boeken ga naarwww.kras.nl/LR83036 of bel 0900-9697 (70 cpg) o.v.v. LR83036 Ontheffing Flora- en faunawet FF.15.032 Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 32 in het kader van ar tikel 68 van de Flora- en faunawet ontheffing hebben verleend voor het vangen met vang- kooi en doden van kauw in de periode van 5 augustus t/m 10 september 2015 ter voor koming van belangrijke schade aan appels en peren te Rilland, gemeente Reimerswaal, zoals op de bij het besluit behorende kaart aangegeven. I krant Voor het inzien buiten kantooruren, mon delinge toelichting en kopieën van ter inza ge gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw L. Wijgman, tel. 0118-631984 of de heerP. Sinke, tel. 0118-631136. Ter inzage De ontheffing ligt van 13 augustus 2015 t/m 23 september 2015 ter inzage bij de provin cie Zeeland, Abdij 6. Middelburg, op werk dagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren. Inclusief: Verblijf in een 3-sterren hotel nabij Groningen Ontbijt en lx een 3-gangendiner Dagticket voor overtocht van Eemshaven naar Borkum v.v. Gratis wifi en parkeren Flesje water, appel en entree Holland Casino Een uniek stukje Nederland Verleende reguliere omgevingsvergunningen Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij aan P. Sinke Holding B.V. gele gen aan Nishoek 38a in Kruiningen een regu liere omgevingsvergunning hebben verleend voor het uitbreiden van de sorteerloods en plaatsen van betonnen keerwanden. De vergunning kan worden ingezien tot en met 11 september 2014 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of gedurende ope ningstijden in het gemeentehuis te Kruinin gen, op werkdagen gedurende openingstijden. Belanghebbenden kunnen tot en met 11 sep tember 2015 tegen de besluiten schriftelijk bezwaar maken bij Gedeputeerde staten van Zeeland, Postbus 6001,4330 LA Middelburg. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Alleen zij die een be zwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie 'Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd. Wijziging tenaamstelling besluiten op grond van de Wet bodembescherming Klein Frankrijk 31 te Goes Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben ingestemd de tenaamstelling van hun eerder genomen besluiten op grond van de Wet bo dembescherming van 23 augustus 1999 en 10 augustus 2000 te wijzigen. De besluiten worden op naam gesteld van BAGE Groep B.V. te Goes. De beschikking ligt van 12 augustus tot en met 23 september 2015 ter inzage bij de RUD Zeeland, Stadhuisplein 1 te Terneuzen op werkdagen van 09.00-16.00 uur en des gevraagd buiten kantooruren. JORD WGGGNGR Media min.leeftijd 15jaar Meer bereiken. Met Wegener Ga naar www.bezorgers.nl voor meer informatie Interesse? Meld je direct aan viawww.bezorgers.nl Dagbladbezorgers* gezocht die gedurende de vakantieperiode 's ochtends voor 07.00 uur de krant willen bezorgen. Wat staat er tegenover? Een prima vergoeding Gratis dagblad lezen Direct aan de slag bij jou in de buurt Lekker in de buitenlucht Voldoende tijd over voor andere leuke bezigheden Postillion Hotel Haren***

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 14