Crematorium komt Ruimte geven Is Attentie Buurtpreventie Een halfjaar buurtpreventie De teams maken van elke ronde die zij op straat lo pen een verslag. Dit verslag wordt aangeleverd bij de po litie, gemeente en SMWO. Zo worden diverse signalen sneller en beter opgepakt. sen arriveren in Goes doodleuk verklaren dat in Eu ropees verband afspraken komen over de opvang van Behalve meldingen maken geeft het buurtpreventie- team ook advies aan be woners rondom zaken die zij tegenkomen tijdens de rondes. Hierbij is 7 keer In totaal zijn er tussen ja nuari en juni 94 rondes ge lopen. Tijdens deze rondes zijn 38 kapotte lantaarn palen gemeld er is 21 keer een melding over zwerfvuil gedaan, 10 meldingen over vandalisme, 5 meldingen over kapot wegdek of losse stoeptegels, 6 keer een mel ding over een gevaarlijke situatie, 1 keer een melding over mogelijke verwaarlo zing en 1 keer een melding over huiselijk geweld. Ruimte ook voor Kloetinge-promotie afgelopen week end. Aan de Ambachtsvrouwe van het dorp mevrouw Van Dijk mocht ik de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uitreiken of beter gezegd ik kon die op haar revers spelden. En dat te midden van het jaarlijkse concert van brassband Excelsior. Haar steun en inzet voor de cultuur, de school en het ver enigingsleven zijn onmisbaar. Zij geeft veel en vraagt er niets voor terug was mijn samenvatting van de toe spraak. De trouwe luisteraar van ‘Zegt u het maar’ bij Omroep Zeeland weet dat ik het nu over explosieve materie heb. In fietsprovincie Zeeland heb je veel wielrenners en ook evenveel critici ervan. Nu zit ik zelf wel eens op een racefiets (ja, met bel) en op een gewone fiets. Inderdaad is het niks dat er ineens iemand vlak langs je rijdt of je afsnijdt, dat overkomt mij natuurlijk ook. Als verzachtende omstandigheid kan ik zeggen dat er wel steeds meer gebeld wordt. Zelf doe ik dat ook en ruim van tevoren. Ik probeer dat zo beleefd mogelijk te doen. In de meeste gevallen gaat men dan rechts rijden en dan zeg je bij het passeren bedankt of wan neer je weinig lucht meer hebt, hef je de hand. Beetje ruimte geven van twee kanten lost alles op. Het heeft voor ploeg vrijwilligers. Hierdoor en door de boven genoemde zaken heeft het Hoor ik de bewindsman op de dag dat de eerste men- buurtpreventieteam het af gelopen half jaar een waar devolle bijdrage aan de leef- Syrische en Eritrese bootvluchtelingen, maar dat het baarheid in de Goese Polder nog enkele maanden duurt voordat deze komen. Er geleverd. appende fietser kijkt niet af van de lijn. En op scooter rijdende eleki uur op je af komt stormen en nog net niet roept ‘opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, wij hebben ongelofe lijke haast’ (gezongen door Herman van Veen, 1979). En op 3 loslopende honden. Maar nee hoor, die drie staan niet eens in de top 5. Nummer 1 is wielrenners zonder bel. Het zij zo. een advies gegeven over een inbraakgevoelige situ atie, 6 keer over een situ atie die vandalisme in de hand werkt, 3 keer advies en doorverwijzing in ver band met een burenruzie. Er is zijn tijdens rondes 6 personen aangesproken op overlast op straat of hinder lijk gedrag, 15 personen zijn aangesproken op het ont breken van fietsverlichting en 12 keer zijn bewoners doorverwezen naar de wijk agent of jongerenwerk. crematorium in het tweede kwartaal van 2017 openen. Het is goed dat daarover nu helderheid komt, voor inwoners en onder nemers.” Het gebouw aan de Nansenbaan bestaat straks uit een crematie-voorziening met aula, een uitvaartcentrum met een ver- zorgingsruimte, twee familiekamers en kantoorruimte voor DELA-medewerkers. Ook zullen er voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd. De gemeente Goes en coöperatie Dela heb ben het contract getekend voor het bouwen van een crematorium en uitvaart-centrum aan de Nansenbaan in Goes. De bouw hier van zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2016 beginnen. Wethouder Derk Alssema van economi sche zaken is tevreden met de voortva rendheid waarmee de zaken nu worden opgepakt. “Zonder tegenslag in alle pro cedures die we moeten doorlopen, kan het buurtpreventieteam nog steeds ruimte uitbreiding van de Zomerschouw van het groen In de Riethoek en het Oostmolenpark en in de dorpskern van Kloetin- ge is een zomerschouw gehouden van het open baar groen. De schouwploeg welke bestond uit gemeente ambtenaren, raadsle den, een welzijnswer ker van de SMWO en bestuursleden van Ver eniging Dorpsbelangen, namen tijdens en ronde op de fiets poolshoogte bij de de schouwpun- ten. Ze beoordeelden ter plekke het onderhoud van het openbaar groen, de staat van de bestra ting en overhangend groen. In grote lijnen hadden de schouwers weinig te klagen. Over het al gemeen was de staat van onderhoud van het geschouwde voldoende ■tot goed te noemen. Een pluim was er ook voor de buurtbewoners: mede door betrokken heid van de bewoners ziet hun woonomgeving er keurig verzorgd uit. Zoals gewoonlijk beves tigen uitzonderingen de regel, en de enkele be woner die zijn woonom geving meer dan gemid deld laat versloffen zal daarop aangesproken worden. De schouwcommissie maakte de bewoners na afloop van de rit een welgemeend compli ment over de staat van hun buurt en hun bij drage daaraan. a? U kent vast het onvolpre zen ledenblad Kampioen van de ANWB. Zo’n blad dat je op een regenachtige dag in de zomer doorbla dert. Dat deed ik vorige week en zo zag ik na het wandelen in de Elzas, de uitleg van wereldreiziger Iris Hannema hoe je een taxi kiest en een sfeerre- portage over de zonnige Algarve het dossier ‘fiet sen’. Met daarin de top 5- ergernissen. Op nummer 1 daarvan had ik gedacht bellen en appen tijdens het trappen of met koptelefoon met muziek op je fiets zitten. In de auto of zelf op de fiets let ik altijd goed op, want zo’n waar die rijdt en wijkt vaak nummer 2 vermoedde ik de als Irische fiets die met 25 km per worden namelijk eisen gesteld aan de Italiaanse en Griekse registratie. Nederland vangt er dan 2000 op. In welke Haagse vissenkom zwemt de man. Waarom is noodopvang nu nodig, juist omdat zij al binnenkomen. Vallen die ook onder de genoemde 2000. Gemeenten nemen hun verantwoordelijkheid, dat verdient steun en duide lijkheid van degene die over het beleid gaat en geen makkelijke praatjes. zeeland.nl/mobieledek- king. Deel uw ervaringen en knelpunten over het mobiele netwerk via deze enquête. Hoe meer reacties, hoe groter de kans dat er daarna iets gebeurt aan de knel punten. Met deze ant woorden wil de Provin cie samen met Zeeuwse gemeenten en de tele comproviders te weten komen waar mogelijke probleemlocaties zijn. Doel van de Zeeuwse overheden is om over die locaties concrete af spraken te maken zodat de situatie verbetert. Het buurtpreventieteam levert een waardevolle bijdrage aan de Geen ruimte van staatsecretaris Dijkhoff die over het leefbaarheid in de Goese Polder. Foto: PR asielbeleid gaat. We zien dat de discussie over vluchte lingen in de Zeelandhallen vooral een polemiek over het asielbeleid is en minder over deze noodopvang. Vragenlijst mobiel bereik t. Heeft u problemen met mobiel bellen of net- werkbereik in Zeeland? Vul dan voor 15 sep tember de vragenlijst in over mobiel bereik in Zeeland op www. Een artists impression van het toekomstige gebouw aan de Nansenbaan. Foto: PR www.zeeland.nl/ mobieledekking Verslag Adviseren Het bovenstaande is een weergave van het wekelijkse log van burgemeester Verhuist van Goes, te vinden op http://www. goes.nl/bestuur-en-organisatie/burgemeesters-log_43745/ item/ruimte-geven_i5i363.html O Goesenaren die geïnteresseerd zijn om mee te doen met het buurtpreventieteam kunnen contact opnemen met de coördinator Rini van Son via twins57@> zeelandnet.nl of met Matijs Gerrits van SMWO via 0113-277111 of m.gerrits(a>sm wo. nl Uitbreiding Sinds januari 2015 is buurtpreventieteam Goese Polder actief. Na een cursus zijn 16 bewoners uit de Goese Polder ondersteund door politie, gemeente en SMWO preventierondes gaan lopen in de middagen en avonden. In april is een tweede lichting van start gegaan op dit moment zijn 27 bewoners uit de Goese Polder actief.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 9