Brand kan desastreus zijn voor mens en bedrijf J 0118-651750 www.deteczeeland.nl I I BRAND!!! WEES ER OP TIJD BIJ!! -V 1 Want vuur kent maar één wet: Detec adviseert u 3 ‘te laat is te laat” graag over de brandveiligheid van qw woning of bedrijfspand. BEVEILIGING BREAK glass PRESS BUTTON De Arbowet verplicht bedrijven doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV). Vooral op het gebied van brandpreventie is de laatste jaren flink geïnvesteerd. 0_ O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 22 juli 2015 23 12 A Brand in de tent is vaak destructief voor bedrijven. foto:PR Zomerbui letin Deze investeringen waren dan ook meer dan nodig. Want brand in de tent is vaak destructief voor bedrijven. Daarnaast zijn de eisen die verzekeringsmaatschappijen stelden ook strenger gewor den. Vluchten Brandmelderdeskundige Wim Huibregste vertelt des- Want er zijn nog steeds be drijven die door verouderde apparatuur achter de feiten aanlopen. drijven natuurlijk een ramp wanneer een brand uitbreekt, de goederen vlam vatten en vaak letterlijk als een lopend vuur het volledige bedrijf ver woest.” Meldkamer Dus snelheid is een bepa lende factor waarmee brand bestreden kan worden. Goe- opvolging garanderen snel ler worden geanticipeerd om consequent in te kunnen grij pen. De wetgeving dienaangaan de is in de loop der jaren veel strenger geworden: de vuur werkramp in Enschedé en de cafébrand in Volendam hebben wat dat betreft effect gehad. 0! n. gevraagd: “Het doel is dat mensen te rade gaan of het bij hun veilig is. Vaak heb ben ze geen besef dat brand zomaar kan ontstaan en hoe desastreus dat kan zijn. Par ticulieren hebben soms een rookmelder, maar weten bijvoorbeeld niet dat vaak brand ontstaat in de meter kast. Die zit vaak dichtbij de voordeur en als brandhaard kan dat de vluchtweg afslui ten. Wij geven particulieren of ondernemers adviezen om het risico van brand te beper ken. Daarbij is het belangrijk dat wij uiteindelijk met onze expertise een zo veilig mo gelijke omgeving creëren. Die, mocht er alsnog brand ontstaan, de schade beperkt houdt. Het is zeker voor be- Valse meldingen Gammele alarminstallaties en spontaan afgaande brand- alarmen bezorgen hulpdien sten als de brandweer jaar lijks veel ongemak. Nog veel te vaak rukt de brandweer door valse brandalarmerin- gen voor niets uit en dat kost jaarlijks miljoenen. Zo wor den goede brandmeldsyste- men bijvoorbeeld automa tisch doorgeschakeld naar de Veiligheidsregio. de alarmcentrales kunnen levensreddend zijn. Deze zijn 24/7 bereikbaar en staan rechtstreeks in verbinding met hulpdiensten als brand weer om ervoor te zorgen dat geen tijd wordt verloren. Na de melding in een der gelijke meldkamer kunnen monteurs van het bedrijf de lijntjes kort houden en direct Streng NEN 2523 is een norm waaraan de brandinstal- laties moeten voldoen en waardoor verschillende be drijven genoodzaakt zijn om door die strenge eisen hun brandmeldingssysteem aan te passen. Op 1 januari 2017 moeten alle bedrijven aan nog strengere wettelijke verplichtingen voldoen. Dat betekent nog veel werk voor brandbestrijdingsbedrijven. w

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 25