Uitblinken door een I schoonheidsslaapje I Uw kostbaarheden zijn goud waard! goudwisselkantoor 70 jaar lief en leed UIT DE REGIO www.goudwisselkantoor.nl De vakantieBieb is dé leesapp voor deze zomer itJT J 3 www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 22 juli 2015 19 Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen: Uitblinker Combibemesting blijkt lonend Iedereen heeft kostbaarheden in huis. Soms zelfs zonder dat men zich hier bewust van is. Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje waar grootvader nog mee heeft gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Zo ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn en mocht u het willen verkopen, dan bieden we u ook nog eens een reële prijs. ^Goudwlsse| kantOor ,s eigendom van familie De Ruiter en heeft ruim 25 jaar t expertise! W Je jit --1 A 5 F Beleggen Veiling Verpanden i Goud Zilver Munten Sieraden (goud en zilver) Oude bankbiljetten Postzegels Antiek speelgoed Lievlingspaard Behalve het ernstige hersen letsel en een aantal botbreu ken kampte ze met een nier- bloeding Een lang traject van revalidatie volgde. Ge- Vervolg van de voorpagina. Tekst en foto Carrie Frederiks Verkoop Openingstijden Di. t/m za. van 9.30 -17.00 uur Taxatie Locatie Goes Piet Heinstraat 2b 4461 GL Goes T 0113-217666 goes@goudwisselkantoor.nl Meer dan 50 locaties door heel Nederland! Inkoop Energiebewaking Een van de gevolgen was dat de Vwo-opleiding die Samantha volgde te veel ge vraagd bleek. “Met een Havo 4-certificaat ben ik overge stapt naar het MBO.” “We hebben in dubio gestaan of ze naar een speciale NAH- school zou gaan of dat ze de opleiding MBO manager re- creatiedieren (paard) niveau 4 aan het EduDelta zou vol gen,” vult haar moeder aan. ”We hoopten dat ze kon te ren op het stukje voorkennis dat ze had van paarden. Dat is goed uitgepakt. Het eerste jaar was zwaar. Dit jaar ging beter, mede omdat ik haar beter kon begeleiden met energiebewaking. Soms is lukkig ging het langzaam aan beter met haar. Wat daarbij zeker geholpen heeft is de liefde voor haar paard Ginger. Anne-Marie: “Het eerste wat ze zei toen ze na de coma haar ogen open deed, was: ‘Gingie’ En toen ze zich realiseerde dat ze als ze zelfstandig kon eten weer naar huis mocht en dus naar haar lievelingspaard, zette ze alles op alles. Die band tussen mens en dier kan heel sterk zijn.” Iedereen die dit weet, be grijpt waarom het EduDelta Samantha van Uden heeft voorgedragen voor Uitblin ker MBO 2015. Het zou de kers op de taart zijn als ze wordt uitgeroepen tot Uit blinker 2015 van Nederland. Stemmen kan via: GOES - Op 11 juli 1945 traden Adriaan en Tannetje Korteknie in het huwelijk. Er was geen trouwjurk, geen foto’s; er was C www.ditismbo.nl/ gewoonweg niets te koop, zo vlak na de oorlog. Op vrijdag 10 uitblinkers/2015/samantha- juli en zondag 12 juli vierde echtpaar Korteknie hun platina van-uden huwelijk in het Grand Café van Sint Maarten in de Groe en werden daar mede gefeliciteerd door burgemeester Verhuist. lezers aan. De VakantieBieb is gratis te downloaden via de App Store of Google Play Store en is tot en met 31 au gustus 2015 open. De Va kantieBieb heeft grappige, avontuurlijke en spannende boeken voor jong én oud. De complete titellijst staat op www.vakantiebieb.nl. Naast boeken zijn er ook tijdschrif ten toegevoegd waaronder het zomernummer van Vrij Nederland, Runners World en Computer Totaal. Taal gidsjes maken het aanbod compleet. De app is gratis te downloaden via de App Store of Google Play Store. ze zo moe, dat als ze opstaat ze meteen in bed terugvalt omdat alles draait. En dan nog naar school willen hè?” Samantha heeft dagelijks energie voor vier uur. Dat be tekent dat ze na een ochtend stage meteen naar bed moet. Haar ‘schoonheidsslaapje’ noemen ze dat gekscherend op school. Maar de conse quentie is dat ze niet kan winkelen of stappen met haar vriendinnen en dat ze in het weekend vaak te moe is om paard te rijden. Toch is ze nooit boos en klaagt ze niet. “Weet je hoeveel ener gie dat kost, je kan beter kij ken naar alle leuke dingen die nog wel gaan,” zegt haar moeder zachtjes. e fx' GOES - Bemestingsonder- zoek in het afgelopen voor jaar heeft in de eerste en tweede snede van grasland grote effecten laten zien van een gecombineerde stikstof- zwavel- en kalibemesting. Op twee locaties op zand en kleigrond is aanvullend op een bemesting van 25 ton rundveedrijfmest een stikstofgift gegeven van 75 kg stikstof voor de eerste en 60 kg stikstof voor de twee de snede. Een additionele zwavelgift van 47 kg zwavel voor de eerste snede gaf een extra opbrengst van 350- 700 kg droge stof in twee snedes. Een eerste gift in de vorm van GrasMaster kali, met daarin naast stikstof en zwavel, een aanvullende ka- ligift van 50 kg K2O, leverde een extra productie op van 850 tot 1000 kg droge stof per hectare ten opzichte van KAS in de eerste twee sne des. De kaligetallen in de proefvelden lagen op een ge middeld tot hoog niveau. De resultaten uit de proeven dit jaar liggen in lijn met proe ven uitgevoerd door in de periode 2011-2014. Bemes- tingsonderzoek in grasland is een belangrijk onderdeel in het project Akkerbouw- matige ruwvoerteelt’ waarin de partners samenwerken om te komen tot 15 ton dro ge stof productie in grasland en 20 ton droge stof produc tie in snijmaïs. Samantha en haar moeder Anne-Marie van Uden ha len zich voor de geest wat er op 12 januari 2011 moet zijn gebeurd. Samantha: “Ik was op weg naar huis en ben aangereden. Zelf herin ner ik me er niet veel van. Uit verhalen weet ik dat ik wilde over steken en dat er een auto aankwam. Ik fietste door dus ik denk dat ik hem niet heb ge zien. Ik werd aan m’n achterwiel mee gesleurd en ben ik over die auto heen gevlogen. Daarna heb ik anderhalve week in coma gelegen. Toen ik uit coma kwam dacht ik: Ik slaap, dit is een droom. Pas later, toen ik thuis kwam, besefte ik: Dit is echt en geen droom.” GOES - Sinds kort is de Va kantieBieb volledig be schikbaar voor iedereen. De VakantieBieb is een app van de Bibliotheek met een leespakket bestaande uit romans, thrillers, jeugd boeken, taalgidsen en tijd schriften voor de zomer. Een maand geleden ging de VakantieBieb al open spe ciaal voor basisscholen en liefhebbers van het span nende boek. Tot nu toe zijn er al 345.00.000 jeugdboeken en 325.000 spannende boeken gedownload. In totaal meld den zich al 100.000 nieuwe r t H

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 21