I I I Schouwen in de zomer nostalgie Waardering voor mantelzorgers HM rp ER Wegafsl uiting Netwerkavond voor zzp-ers Schot in Slot Oostende 1/ Bij de wijkschouw worden ook de afvalbakken gecontroleerd, zoals deze glasbak. O h.degroen@bibliotheekoosterschelde.nl Bovenstaande is een weergave van het wekelijkse log van burgemees ter Verhuist van Goes, te vinden op http://www.goes.nl/bestuur-en- organisatie/burgemeesters-log_43745/item/de-andere-kant-van-nos- talgie_150946.html Wethouder André van der Reest: “Mantelzorgers zijn belangrijk.” vervolgens ons beleid op gesteld. ”Dit onderwerp is ondertussen ook met de ge meenteraad besproken. Tot vorig jaar werd het mantel- zorgcompliment verzorgd door de sociale verzeke ringsbank maar er zijn een aantal taken overgeheveld naar de gemeenten. Het Mantelzorgcompliment is er één van. Vanaf 1 september tot 1 november kunnen zorgvra gers, diegenen die de zorg krijgen, een aanvraag indie nen bij het SMWO om zo in aanmerking te komen voor de financiële tegemoetko ming. De gemeente Goes vindt wel dat haar taak verder gaat dan alleen geld overmaken. “We vinden het vooral belangrijk dat man telzorgers ergens terecht Foto: Leon Janssens kunnen met hun problemen of vragen. Daarom inves teert de gemeente dit jaar extra in het Mantelzorg- steunpunt van het SMWO. Bij dit steunpunt kunnen mantelzorgers terecht met al hun vragen.” Wethou der van der Reest licht toe: “Stel je hebt een partner met dementie en de zorg valt je erg zwaar. Dan kan het Mantelzorgsteunpunt je bijvoorbeeld in contact brengen met andere man telzorgers om ervaringen uit te wisselen. Maar het steunpunt kan er ook voor zorgen dat er eens per week een vrijwilliger langskomt die eens een spelletje speelt met de dementerende zodat de partner even iets anders kan doen.” de afvalbakken, verlichting, zwerfvuil en het straatmeubilair. Ieder punt krijgt een Vanaf vrijdag 10 juli om 20.00 uur tot en met maandag 13 juli om 05.00 uur is de Sloeweg N62 in de gemeenten Borsele en Goes voor het verkeer volledig af gesloten tussen de A58 en de Stoofweg, inclu sief het weggedeelte tussen de twee rotondes voor de A58, bovenop het viaduct Staal. Dit in verband met werk zaamheden aan de ver dubbeling van de Sloe weg N62. Verkeer wordt geadviseerd de gele bor den te volgen. Bij slecht weer of onvoorziene weersomstandigheden kunnen de werkzaam heden worden uitge steld. In het belang van de veiligheid van de weggebruikers en de wegwerkers worden extra attentieborden ge plaatst met daarop ‘werk in uitvoering’en 'snel heidsbeperking 70 km per uur'. Tot slot wordt in dit weekend de fiets en voetgangersbrug ter hoogte van de Vleugel- hofweg verwijderd. GOES - Bibliotheek Oosterschelde in de Bibliotheek Goes houdt op 15 juli van 19. 00 tot 21.00 uur een netwerkavond voor ondernemers. Deze staat in het teken van Stichting Ondernemersklankbord, een landelijk netwerk van oud- ondernemers met een ervaren kijk op zaken. Als netwerk staan zij dichtbij de ondernemers. Bas de Winter, regiovoor zitter van de provincie Zeeland, zal een presentatie geven over het Ondernemersklankbord. Een goed moment om te ontdekken wat deze organisatie te bieden heeft voor zzp’ers en andere ondernemers. Aanmelden voor deze avond bij GOES - Twee keer per jaar organiseert de gemeente Goes een wijk- en dorpsschouw. Tijdens een schouw loopt een gevarieerde groep mensen via vaste punten door de wijk of het dorp en controleren de kwali teit van het straatbeeld. Vertegenwoordi gers van onder andere de bewonersvereni- gingen worden uitgenodigd om samen met de wijkwethouder en de wijkopzichter van de gemeente het gebied te beoordelen. Er wordt gekeken naar bestrating, het groen, GOES - Samen met een tweetal initiatiefnemers werkt de gemeente Goes momenteel constructief aan de herontwikke- ling van het historische Slot Oostende aan de Singelstraat. Er wordt met elkaar gesproken en onderzoek gedaan naar het vestigen van een stadsbierbrouwerij gecombineerd met een horecagelegenheid en een winkel. Wethouder Jo-Annes de Bat, portefeuilles Cul tureel Erfgoed en Bin nenstad, is opgetogen: “De lokatie gaat hard achteruit, het is heel mooi dat er nu iets gaat gebeuren. Ik verwacht dat dit initiatief positief zal bijdragen aan de le vendigheid in onze bin nenstad.” De initiatiefnemers en de gemeente vinden het belangrijk dat zo wel stadsbierbrouwerij, horecagelegenheid en winkel in één gezamen lijke stijl zullen worden opgetrokken waarbij de cultuurhistorische waarden gewaarborgd en zoveel mogelijk zichtbaar zijn. Aan het ontwerp wordt momen teel door een architect gewerkt. Zodra met de exploitanten overeen stemming is bereikt over de verdere uitwerking van de bouwplannen worden ook de nodige vergunningenprocedu res opgestart. De nostalgische dag is weer terug in Goes. Dat betekent klederdracht, babbelaars, draaiorgels en een palingro- ker. Eerder zei ik al eens dat j het behalve de folklore ook om identiteit gaat. We moe- ten er trots op zijn dat de generaties voor ons Zeeland opgebouwd hebben zoals het nu is. En dat is met heel hard werken op het land en op zee gebeurd. Dat laatste kunnen we meer mee. Goes was geen vissershaven, maar het haringkaken dat Willem Beukelsz uit Biervliet in flHHKi. j 1380 uit vond betekende dat de Zeeuwse vissers weken van huis konden om op haring te vissen tot aan de Shetlandeilanden boven Schotland en de kust van Noorwegen. Met in Goes geraffineerd zout kon de gevangen haring na het kaken op de haringbuis in houten Foto: Leon Janssens vaten bewaard blijven. En die vaten konden in de thuisha- ven gemakkelijk van boord gehaald worden. Als haringen j in een ton is niet voor niets een gezegde dat stamt uit die tijd. De tekening is van Jan-Willem Hament. etiket: ‘gewoon goed' (standaard], ‘gewoon Ik had het al even over het harde werken toen. Eenmaal aan slecht’ (ingrijpmoment) of 'plus’(extra). land werd haring, maar vooral ook andere vis door vrouwen Kleine dringende zaken worden meteen met het juk uitgevent tot aan de verste boerderijen in de pol- aangepakt. De zomerschouw heeft dit jaar der. Verhalen over een boerin die even in de emmers kijkt als thema: burgerparticipatie met betrek- en zegt tegen het twaalfjarige meisje “vandaag maar niet.” king tot groenonderhoud in de openbare Het meisje kon dan de 8 km weer teruglopen. Dat is de an- ruimte. Naar verwachting wordt er eind dere kant van de nostalgie. Het verschil tussen rijk en arm september of begin oktober een rapportage was groot en dat betekende landarbeiders en boeren. Aan gemaakt. de klederdracht te zien aan grote knopen of dikke bloed koralen bij de boerinnen. Kees Slager beschrijft de rangen en standen in zijn boek “Landarbeiders.” De boerendochter die het rijtuig in geholpen wordt door de knecht en zegt: “nu geef ik toch Piet per ongeluk een hand” of de boer die de knecht roept om een riek op te rapen die voor zijn eigen voeten ligt. Toppunt vind ik het moeten werken met de korte schrepel. Met een korte steel diep gebukt wieden, want dan zag je het onkruid beter. Die schrepel zag ik niet op de markt bij de nostalgische dag. Zolang de kleurenpracht, het dansen en de fraaie sieraden ook maar het besef levend houden van die harde kant van de nostalgie. Is een literaire avond ook nostalgie. Je zou zeggen ook dat soort gelegenheden zijn we voorbij in het social mediatijd- perk. De paar woorden, zinnen durf ik het niet eens te noe- men, die men tegenwoordig nog leest staan op een scherm- pje en niet in een boek. Maar zo’n gelegenheid is nog geen pure nostalgie. In centrum 't Westlicht, dat niet voor niets j bewustwording en persoonlijke groei in het vaandel voert, was er zo’n avond met onvermoed werk. De indrukken van een baby over de omgeving, een Bevelands verhaal over de Watersnood van Jopie Minnaard en diverse gedichten. En dat op een plek waar de oorsprong van Goes ligt, naast slot Oostende. En daar komt volgens de plannen een stadsbrou- werij. Zo zie je maar, die was er ooit, soms is geen nostalgie j nodig. GOES - Gemeente Goes waardeert mantelzorgers door een jaarlijks financi ële tegemoetkoming. De ge meente vindt het belangrijk dat mantelzorgers kunnen rekenen op een goede on dersteuning én waardering krijgen voor de zorg die zij -vaak dagelijks- verlenen. Daarom kiest de gemeente ervoor om mantelzorgers een jaarlijkse tegemoet koming van 75 euro te ge ven. Zo’n financiële blijk van waardering is ook wat mantelzorgers zelf het liefst ontvangen, zo blijkt uit een onlangs gehouden en quête. Mantelzorg is als een mantel die veel activitei ten bedekt. Er kan gedacht worden aan huishoudelijk werk, boodschappen doen, post verzorgen of een ritje of een wandeling maken met iemand. Wethouder van der Reest: ”We hebben een enquête uitgezet onder de bij ons bekende mantelzorgers en hen gevraagd hoe zij bij voorkeur gewaardeerd wil len worden voor hun in spanningen. Het overgrote deel van de mantelzorgers gaf aan het liefst een geld bedrag te ontvangen. Ook de Dag van de Mantelzorg wordt door deze groep erg gewaardeerd. Met de uit komsten van de enquête in ons achterhoofd hebben we

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 11