799 i I I i bo Officiële Mededeling I MO hut SUPER PRIJS LITER 25 vrijdag 10 en zaterdag 11 Juli Gratis springkussen en suikerspin MILIEU 11.99 «I gg 99 77s95 lorheen Fixet) Provincie Zeeland Melding BUS-bodemsanering Drieklauwenweg ong. Nieuwdorp INCLUSIEF 3 ACCU'S HISTOR MONODEK In één laag dekkende witte muurverf. Inhoud 10 liter 25% extra 12,5 liter. Kleur wit of RAL 9010. POWERPLUS ACCUSCHROEFBOORMACHINE Type P05X0057.18 volt. 1,2 Ah accu. Twee snelheden, 0 - 400 en 0 -1.100 toeren/min. 20 schroefstanden en 1 boorstand. Garantie 3 jaar. STANLEY UNIVERSELE HANDZAAG Lengte 50 cm. van de Provincie Zeeland i’i/ in 1 laag klaar Hubo 's-Gravenpolder fvÉ Spoorstraat 51 4431 NK 's-Gravenpolder Tel. 0113-312413 www.hubosgravenpolder.nl I DIT3 49.” 29’ FEESTJE Vergunning voor COROOS Conserven B.V. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben aan COROOS Conserven B.V. een reguliere vergunning Wet algemene bepalingen om- gevingsrecht verleend voor het plaatsen van twee luchtbehandelingssystemen op de locatie aan de Middenweg 1 in Kapelle. Tegen de melding of een mededeling van gedeputeerde staten naar aanleiding van de melding kan door belanghebbenden geen bezwaar of beroep worden aangete kend. Wel is er de mogelijkheid om gedepu teerde staten er op te wijzen dat de bodem verontreiniging of de voorgenomen bodem sanering niet voldoet aan de eisen van het Besluit uniforme saneringen. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 25 juni 2015 een Melding BUS-bodem- sanering' op grond van artikel 6 Besluit uniforme saneringen ontvangen van SMA Zeeland B.V., namens N.V Zeeland Se aports, voor de bodemsanering op de loca tie Drieklauwenweg ong. in Nieuwdorp. Aanvraag omgevingsvergunning voor Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen B.V. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 23 juni 2015 een aanvraag om vergun ning Wet algemene bepalingen omgevings- recht van Martens Havenontvangstinstalla tie Vlissingen B.V. te Nieuwdorp ontvangen. De aanvraag behelst het be- en verwerken en op- en overslag van gemengd stedelijk afval met euralcode 200301, Tegen deze aanvraag kan een bezwaar schrift worden ingediend nadat op de aan vraag is beslist. Informatie over Provincie Zeeland: www.zeeland.nl De vergunning kan worden ingezien tot en met 11 augustus 2015 bij: Voor het inzien buiten kantooruren, monde linge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot de heer R.P.A. de Witte (tel. 0115 - 745 153). Voor verdere informatie kunt u zich wen den tot de heer H.S. Sastroredjo (tel. 0115 745139). Voor het inzien, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot A.C. Cuperus (tel. (0115) 745114). In het gemeèntehuis van Kapelle. op werk dagen gedurende openingstijden en in de avonduren in het gemeentehuis (dag en tijd in overleg met de sector grondgebied afd. Vrom tel. 01 13- 333110). Belanghebbenden kunnen tot en met 11 augustus 2015 tegen dit besluit schriftetijk bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Mid delburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopi ge voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de recht bank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Melding Activiteitenbesluit Op 27 mei 2015 is èen melding in het ka der van het Activiteitenbesluit ontvangen. Het betreft een melding voor opslag van mest op perceel Borsele sectie V837 en M360. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT150603. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen in lichtingen worden ingewonnen bij RUD Zeeland, telefoonnummer (01 15) 745 132. Melding activiteitenbesluit Op 9 juni 2015 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Het betreft een melding voor tijdelijke op slag van mest op perceel Kortgene K nr 59. De melding is geregistreerd onder nummer M'-ACT150621. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen in lichtingen worden ingewonnen bij RUD Zeeland, telefoonnummer (0115) 745 132. Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 NB.15.014 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij het voornemen hebben om aan Melkveehouderij Blok aan de Haven weg 63 te Nieuwdorp een vergunning te verlenen in het kader van artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 voor exploitatie en uitbreiding van de bestaande melkrundveehouderij. De activi teiten vindt plaats in de nabijheid van het Natura 2000-gebied "Westerschelde en Saeftinghe". Huw tn ftlofontj', Binnen fieur RUD Zeeland en de Publieksbalie Terneu- zen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur. Zienswijze Het ontwerpbesluit ligt van 8 juli 201 5 t/m 19 augustus 2015 ter inzage bij het infor matiecentrum van de Provincie Zeeland, Abdij 6 in Middelburg, tijdens werkdagen van 08.00 - 17.00 uur en desgevraagd bui ten kantooruren. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en ko pieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot de heer M.A. Bil (tel. 0118-631775). Belanghebbenden kunnen tot zes weken na bekendmaking van het ontwerpbesluit ëen zienswijze indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 10