Kennisgeving besluit Officiële Mededeling J de Nooijer -o van Kampen advocatuur mediation 'oning-en meubelstoffeerder O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 17 juni 2015 8 BegeLeLpUi/vg, ^roc-esbljstai/vd ei/v i/vtedtatLoi/v bij (echt)£ckieu£iA/g, aLl^e^tatie, verntogeiA/S- ei/v ^eiA/SLoei/vddlLi/vg, voortgezet onderschap ei/v erfrecht MILIEU Provincie Zeeland SFEER, IN IEDER INTERIEUR Zilverschoonstraat 8 Heinkenszand www.scheidingsadvocaatgoes.nl tel. 0113-312895 e-mail: info@scheidingsadvocaatgoes.nl Melding BUS-bodemsanering Stelledijk ong. 's Heer-Arendskerke Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland ten behoeve van het “Lepelaarseiland” in Borssele van de Provincie Zeeland Ontgrondingenvergunning voor NATUUR EN LANDSCHAP Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 - NB.14.038 15% korting op alle tapijten en nu bij stoffering van een trap gratis ondertapijt. Meubels Tapijt Laminaat Meubelstoffen Binnenzonwering Buitenzonwering Gordijnen f Plissédeuren Horren «■H Behang uTM Bad&keukentextiel I Waterwel Middelburg, 10 juni 2015. mevrouw ir. M. Harte Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 8 juni 2015 een 'Melding BUS-bodemsa nering' op grond van artikel 6 Besluit uni forme saneringen ontvangen van SMA Zee land B.V. voor de bodemsanering op de lo catie Stelledijk ong in 's Heer-Arendskerke. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben de door Vereniging tot Behoud van Natuur monumenten in Nederland te Kwadendam- me aangevraagde vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet verleend met voorschrift en ter bescherming van de bij de ontgron ding betrokken belangen. Het betreft het uitvoeren van ontgrondings- werkzaamheden ten behoeve van het ont wikkelen van het "Lepelaarsbos" te Borsse le, op het perceel kadastraal bekend ge meente Borsele, sectie B nr. 2826. De aanvraag, de vergunning en de overige stukken liggen van donderdag 18 juni 2015 tot donderdag 30 juli 2015 ter inzage in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand. op werkdagen van 8.30 -16.00 uur. Tot donderdag 30 juli 2015 kunnen belang hebbenden tegen voornoemde vergunning beroep instellen bij de afdeling Bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Post bus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Gelijke bevoegdheid komt toe aan de vergunning houder voor zover betreft de aan de ver- Informatie over Provincie Zeeland: www.zeeland.nl gunning verbonden voorschriften. De vergunning treedt op 30 juli 2015 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State. Beroep Belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend of die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, kunnen gedurende zes we ken, ingaande de dag na de dag waarop een exemplaar van het besluit ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de Afdeling Be stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan - als tegen dit besluit beroep wordt aangetekend - ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht juncto ar tikel 36 van de Wet op de Raad van State bij de voorzitter van de Afdeling Bestuurs rechtspraak van de Raad, van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend, indien - ge let op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist. Bij besluit van 10 juni 2015, nr. RWS-2015/20716, heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu vergunning ingevolge de Waterwet verleend aan Stichting Zeeuwse Tong te Goes voor het lozen van afvalwater van Smit Smit B.V. Aanvraag en besluit inzien Op verzoek kan Rijkswaterstaat u de aanvraag en het besluit per e-mail toezenden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid, op voorafgaande afspraak, de stukken te komen inzien op het kantoor van Rijkswaterstaat Zee en Delta, Poelendaelesingel 18 te Middelburg, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur. Voor beide verzoeken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer J. Bos, via telefoonnummer 06 - 55 15 50 39. De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 12 mei 2015 een aanvraag ingevolge de Waterwet ontvangen van Stichting Zeeuwse Tong te Goes. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het besluit hiertegen bezwaar indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de Minister van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Rijkswaterstaat Zee en Delta, afdeling Werkenpakket RWS, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam. In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan: - uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer; - een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen); - de reden waarom u bezwaar maakt; - de datum en uw handtekening. Als burger kunt u ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de hiervoor vermelde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken overeen elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de hiervoor vermelde internetsite voor de precieze voorwaarden. De Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het hoofd van de afdeling Vergunningverlening, Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Tegen de melding of een mededeling van gedeputeerde staten naar aanleiding van de melding kan door belanghebbenden geen bezwaar of beroep worden aangete kend. Wel is er de mogelijkheid om gedepu teerde staten er op te wijzen dat de bodem verontreiniging of de voorgenomen bodem sanering niet voldoet aan de eisen van het Besluit uniforme saneringen. Voor het inzien buiten kantooruren, monde linge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot de heer R.P.A. de Witte (tel. 0115 - 745 1 53). Ter inzage De vergunning ligt van woensdag 17 juni tot donderdag 29 juli ter inzage bij het in formatiecentrum van de Provincie Zeeland, Abdij 6 in Middelburg, op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren (na telefonische afspraak 0118 - 63 10 11Voor mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot de heer W.N. Hage (tel. 0118-63 1118). Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 24 in het kader van artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbe schermingswet 1998 vergunning hebben verleend aan M. Pollemans voor het omzet ten van een kalverhouderij naar een melk- geitënhouderij aan de Quistkostsedijk 8 te Kwadendamme (kenmerknummer NB.14.038). Langstraat 79, Amemuiden 0118-602937 info@jandenooiiervof nl www.jandenooiiervof.nl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 8