de Zeeuwen slapen’ Vakantie pakt soms anders uit B I Banengroei voor 50-plussers ET ZIJN... CHI SAI Wegbeheerders wegen buiten bebouwde kom O www.de-bevelander.nl verricht aan de wegen De Bevelander woensdag 17 juni 2015 3 2 1 j Meer info: www. stichtingnipw.nl In Zeeland hebben we te maken met drie wegbeheerders voor de wegen buiten de bebouwde kom; Waterschap Scheldestromen, de Provincie en Rijkswaterstaat. Maar wie is nu verantwoordelijk voor welke weg? Grofweg kunnen we zeggen dat het Waterschap verantwoordelijk is voor de landbouwwegen, Rijkswaterstaat voor de snel wegen en een paar N-wegen en de Provincie voor alles wat daar tussenin zit, de zogeheten provinciale wegen. Op deze regel zijn wel een paar uitzonderingen. Rent u niet tevreden of heeft u vragen over de werk zaamheden aan de landbouwwegen, dan kunt u contact opnemen met de klantenmanager van het waterschap via 088-2461400 of klant@scheldestromen.nl. Voor vra gen of klachten over de werkzaamheden aan wegen van Rijkswaterstaat kunt u de informatielijn bellen: 0800- 2002. Voor opmerkingen over de provinciale wegen kunt u contact opnemen met de provincie via 0118-631011 of door het contactformulier in te vullen op zeeland.nl. Vergrijzing De vergrijzing in Nederland in de gaten als je weg bent. De vakantieperiode vormt een prachtige gelegenheid voor dieven. Het zal je maar gebeuren... Maak het inbre kers niet te makkelijk, voor al niet tijdens de vakantie. De stichting Nationale In braakpreventie Weken heeft enkele tips voor je: Zet je va kantieplannen niet meteen op social media. Zet auto of caravan tot vertrek in de ga rage en dek je spullen in de auto goed af. Berg juwelen hamentart.com facebook com/hamentart er zijn altijd mensen die het toch proberen. Het is gevaar lijk voor jezelf, voor de weg werkers en je hebt kans dat de weg waar op dat moment aan gewerkt wordt, kapot wordt gereden. We sluiten en andere kostbaarheden het liefst op in een kluis. Laat de brievenbus legen en zet een tijdschakelaar op de lampen. De stichting wil zo bijdragen aan het verlagen van het aantal inbraken. In de stichting zijn o.a. het mi nisterie van Veiligheid en Justitie en het Verbond van Verzekeraars vertegenwoor digd. Gevaarlijk gedrag Het is opvallend dat onze le zers zich vooral ergeren aan het gevaarlijke gedrag van weggebruikers tijdens weg werkzaamheden, tenminste, als we af mogen gaan op de reacties op Facebook. “Mijn grootste irritatie is dat men sen gewoon de aanwijzingen niet volgen en toch tegen het verkeer ingaan”, reageert Hanneke. Dorien schrijft: "Mijn irritatie is dat mensen te hard rijden. De mensen die daar werken worden daardoor ernstig in gevaar gebracht! Houd je gewoon aan de snelheid...” Patrick van Megen van Waterschap Scheldestromen herkent deze problemen wel. “Men sen snappen niet wat een Cl-bord betekent”, zegt hij, doelend op het witte bord met de rode rand. “Je mag er dan gewoon niet door, maar neemt verder toe. Ook wer ken mensen steeds langer. Op dit moment werken 50- plussers vooral in de ge zondheidszorg (23 procent), openbaar bestuur en over heid, industrie en financiële dienstverlening (14 procent). Sectoren waar de minste 50- plussers werken zijn de ho reca en detailhandel. Maar gebleken is dat oudere consumenten graag worden geholpen door mensen met ervaring. Werkgevers kun nen hierop inspelen door meer 50-plussers aan te ne men. Zolang de werkzaamheden aan de gang zijn, zorgen ze voor een hoop overlast. Is dat onvermijdelijk of Foto: Rachel van Westen UWV banengroei in een aantal sectoren, zoals de zakelijke dienstverlening, waaronder uitzendbanen en specialistische adviesfunc ties en de detail- en groot handel. Dit biedt kansen voor werkzoekende 50-plus- sers. In de gezondheidszorg gaat UWV in 2015 en 2016 uit van een krimp van ba nen, al ontstaan er wel veel vacatures als gevolg van baanwisselingen en vervan- gings vraag. heden zijn”, roept Suzanne de lezers op. “Wanneer we weten dat er iets niet klopt, kunnen we er iets aan doen.” een weg echt alleen maar af wanneer het niet anders kan. Het is even vervelend, maar het duurt hooguit een paar weken en daarna heb je weer een prachtige nieuwe weg.” GOES - Nog even en dan be gint de grote vakantie-uit- tocht. Een laatste rondje door het huis: gas en lich ten uit, ramen en deuren op slot. Check, check, dubbel- check en dan lekker op va kantie! Hoe blij ben je als je een paar weken later uitge rust thuiskomt en alles nog zo aantreft als je het achter liet. Maar soms pakt het an ders uit. Vaak houden niet alleen de buren, maar ook potentiële inbrekers je huis GOES - Werkzoekende 50- plussers maken de komende jaren de meeste kans op werk in de detail- en groot handel en zakelijke dienst verlening. In deze sectoren worden nieuwe banen verwacht en kennen nog een relatief klein aandeel oudere werk nemers. De gezondheidszorg daaren tegen biedt weinig kans om aan de slag te gaan. Dit laat de tweemaandelijkse ba rometer 50-plus van UWV zien, die 10 juni verscheen. Tegelijkertijd verwacht a very foodloving family OLEKKER kan °«IGIN Al

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 3