I I I Natura 2000 Ontwerpbeheerplan Deltawateren 2015 - 2021 ter visie r Rijksoverheid EP De grote wateren in het deltagebied van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant heten de Deltawateren. Zeven wateren zijn definitief aangewezen als Natura 2000-gebied en zijn hiermee onderdeel van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Dit zijn Oude Maas, Haringvliet, Hollands Diep, Grevelingen, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde Saeftinghe. Voor deze gebieden stelt Rijkswaterstaat, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, samen met de provincies, het ministerie van Economische Zaken en betrokkenen uit het gebied een beheerplan op. Van 19 juni tot en met 30 juli 2015 ligt het Natura 2000 Ontwerpbeheerplan Deltawateren 2015 - 2021 ter inzage. U kunt tijdens deze periode uw zienswijze geven. 3 De Deltawateren herbergen unieke natuurwaarden die van wezenlijk belang zijn voor het behoud van de biodiversiteit op Europese schaal. Van grootschalige getijdennatuur met geulen, slikken, platen en schorren tot omvangrijke zoet en zoutwatermeren, duinen en natte graslanden achter kilo meterslange dijken. Bovendien heeft het gebied een voedsel rijke bodem. Dit maakt de Deltawateren tot een waar paradijs voor duizenden vogels, vissen, zeezoogdieren en soorten als de bever, nauwe korfslak en noordse woelmuis. Ontwerpbeheerplan In het Natura 2000-ontwerpbeheerplan staat welke maat regelen worden genomen om de bijzondere natuur in de Deltawateren te beschermen en de instandhoudings- doelstellingen te behalen. Dit zijn: - maatregelen uit vastgesteld of bestaand beleid, zoals de Kaderrichtlijn Water, het Kierbesluit en Natuurherstelpakket Westerschelde en terreinbeheer- en inrichtingsmaatregelen; - aanvullende beheerplanmaatregelen, bijvoorbeeld afplaggen en schelpenstort; - regulering van activiteiten. In een beheerplan leggen Rijk en provincies vast welke activiteiten op welke wijze mogelijk zijn. Hierbij staat de balans tussen beschermen, gebruiken en beleven centraal. Het ontwerpbeheerplan is opgesteld in overleg en samen werking met betrokkenen uit de regio, waaronder lokale overheden, natuur- en milieuorganisaties, belangen verenigingen en gebruikers. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland en de minister van Infrastructuur en Milieu hebben het beheer plan in ontwerp vastgesteld. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft met het ontwerpbeheerplan ingestemd. Het beheerplan heeft een looptijd van zes jaar. Het streven is om activiteiten zoveel mogelijk te laten doorgaan zonder dat dit het realiseren van de natuurdoelen in gevaar brengt. Omdat de Deltawateren al jarenlang beschermd natuurgebied zijn, verandert er met het beheer plan niet veel. Om de rust voor vogels en zeehonden te waar borgen, komen er in de Westerschelde en het Grevelingenmeer enkele gebieden bij waar activiteiten niet zijn toegestaan. In de Oosterschelde gaat juist een gebied open, waardoor het mogelijk is om rond de Roggenplaat te varen. In het beheerplan zijn kitesurfzones voorzien op vijftien locaties in de Westerschelde, Oosterschelde, Grevelingen en Haringvliet. Het is straks mogelijk om bij elke windrichting in het deltagebied te kitesurfen. De gesloten gebieden en kitesurfzones worden vastgelegd in zogenaamde toegangs- beperkingsbesluiten Meer informatie? Heeft u nog inhoudelijke vragen over het Natura 2000 Ontwerpbeheerplan Deltawateren 2015 - 2021? Bel dan met Mare Sieval, projectleider bij Rijkswaterstaat, telefoon 070 336 66 00 of kijk op www.rwsnatura2000.nl. Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij Directie Participatie, telefoon 070 456 89 99. Wat gebeurt er daarna? Na afloop van de reactietermijn worden alle zienswijzen beoordeeld. In een nota van antwoord staat of en op welke wijze de zienswijzen in het definitieve Beheerplan Delta wateren 2015 - 2021 zijn verwerkt. De bevoegde gezagen stellen vervolgens het definitieve beheerplan vast. Informatiebijeenkomsten Rijkswaterstaat organiseert drie informatiebijeenkomsten. Op dinsdag 30 juni in Restaurant Grevelingen in Bruinisse, op donderdag 2 juli in Restaurant ’t Schippershuis in Numansdorp en op dinsdag 7 juli in hotel Van der Valk in Goes. U bent van harte welkom tussen 19.00 uur en 21.00 uur en kunt zelf bepalen op welk moment u de inloop- bijeenkomst bezoekt. Op deze avonden zijn deskundigen van het project aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Om 20.00 uur is er een presentatie. De documenten zijn ook te downloaden op www.platformparticipatie.nl/deltawateren. In de periode 19 juni - 30 juli 2015 kunt u uw mening geven over het Natura 2000-ontwerpbeheerplan door het invullen van het zienswijzeformulier op www.platformparticipatie.nl. Of stuur een brief met vermelding van 'zienswijze Natura 2000-ontwerpbeheerplan Deltawateren’ naar Directie Participatie, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. De Directie Participatie stuurt u een ontvangstbevestiging. Voor het mondeling geven van uw zienswijze kunt u een afspraak maken met Directie Participatie, telefoon 070 456 89 99. U kunt geen zienswijze indienen op de begrenzingen van het Natura 2000-gebied en de instandhoudingsdoelstellingen. Deze zijn vastgelegd in de aanwijzingsbesluiten, die inmiddels definitief zijn. Ook kunt u niet reageren op zaken die gaan over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de concept-toegangsbeperkingsbesluiten. Die volgen een eigen procedure. Hoe kunt u reageren? Het ontwerpbeheerplan met bijlagen en achtergrond documenten ligt van 19 juni tot en met 30 juli 2015 ter inzage bij: - het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, Den Haag; - Rijkswaterstaat, Poelendaelesingel 18, Middelburg; - Rijkswaterstaat, Boompjes 200, Rotterdam; - Rijkswaterstaat, Buitenhaven 2, Temeuzen; - Gemeente Goeree-Overflakkee, Het Rondeel, Dwarsweg 40, Middelharnis. Oude Maas Grevelingen h Oosterschelde Veerse Meer Westerschelde Saeftii ;he laringvliet

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 12