Starters onder dak Noodloket voor ondernemers Academische mores SI ■HK -f Expositie in Stadskantoor Bieb en muziek naar Bleekveld? 1 Publiekszaken op afspraak i Pop-up pretpark 8 sa» Foto: Leon Janssens om de Vorige week donderdag werden in de Jo seph Lunslaan in Goes-Noord acht nieuwe eengezinswoningen opgeleverd. Wethou der Jo-Annes de Bat overhandigde symbo lisch de eerste sleutels aan Robin en Cyn thia van Willegen die zich vanuit Almere in Goes komen vestigen. De Bat heette de nieuwe bewoners welkom en wees op de korte tijd waarin de woningen zijn ge bouwd. “Bouwbedrijf Rijk uit Heinkens- zand begon in december 2014 en goed vijf maanden later zijn ze af. Een goede zaak.” Ook de verkoop ging snel: “Binnen zes we ken waren ze allemaal verkocht”, zegt John Timmerman van Timmerman Makelaar- ‘gewone burger’ zich niet aangetrokken voelt door wijkini- dij, “Hierbij spelen de erfpachtconstructie tiatieven. Soms ook omdat de keuze van onderwerpen niet de gemeente Goes, de koopprijs vanaf goed is. Ik denk dat men Bussum en Amsterdam Oud-Zuid heeft onderzocht en niet een volkswijk of een doorsnee- gemeente in de provincie. En ik vermoed dat men te veel van 119.000,- en ook de lage hypotheekrente een rol.” Binnenkort wordt, dichtbij het winkelcentrum, met de bouw van acht van het individu is uitgegaan en niet van een gemeenschap levensloopbestendige seniorenwoningen, gestart. Oplevering eind december 2015. -h- ..TjÊtV s De nieuwe bewoners(links) van de Lunslaan kunnen aan de slag. met verenigingsleven. Daar heeft men zelf al geleerd hoe je zaken aanpakt en wie het beste wat kan doen. Men werkt samen omdat men weet dat de krachten het beste gebundeld kunnen worden. En door ervaring in samenwerking wor den mislukte experimenten als het weghalen van afvalbak ken (vonden academici wel een goed idee) voorkomen. jt Soms denk je wel eens, had ik dat maar bedacht. Dat ge- voel had ik eerst toen ik in j NRC een opinieartikel las van drie hoogleraren van de Universiteit voor Humanis- tiek. Zij schreven over de Montessori-democratie. Zo- iets als de doe-democratie. U kent de methode van Ma- ria Montessori en de naar haar vernoemde scholen die het onderwijs zo vorm geven misschien wel. Men gaat uit van zelfstandigheid van het kind dat zichzelf zal ont- j plooien. Geef het daarvoor j de juiste omgeving. U zult zeggen is dat nieuw, maar plaats het in de tijd. De Italiaanse arts en pedagoge werd in 1870 geboren. Die universiteit van het drietal hooggeleerden is van 1989 en vindt het bevor deren van humane omstandigheden en een rechtvaardige en duurzame wereld van belang. Wie niet, zou ik zeggen. Maar het gaat nu om hun interessante betoog over demo cratie. Zij stellen dat bij wijkparticipatie, zoals bijvoorbeeld onze wijk- en dorpsraden, alleen hoogopgeleiden profiteren. De betrokken burgers komen alleen uit die groep omdat de paald tarief aan gekoppeld is. Vervolgens hebben we gevraagd of het mogelijk is korting te krijgen wanneer wij als Bevelanden geza menlijk instappen. Dit heeft geleid tot een korting van 20 procent korting. Het voor stel is om mee te doen en vooralsnog te kiezen voor de basisvariant. Dat houdt in: Telefonische helpdesk en internet helpdesk, intake en probleemanalyse door een adviseur, digitaal advies en waar nodig doorverwijzing. Twee voorlichtingsbijeen komsten over ondernemen met tegenwind voor ban ken, administratiekantoren en ondernemingsverenigin? gen en ondersteuning om bekendheid te geven aan de mogelijkheid tot onder- nemersondersteuning.” De C Bovenstaande is een weergave van het wekelijkse log van burgemeester Verhuist van Goes, te vinden op http://www. goes.nl/bestuur-en-organisatie/burgemeesters-log_43745/ item/academische-mores_i5OSO2.html In november 2014 heeft het IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) een presentatie gehouden voor de Bevelandse be- drijfscontactfunctionaris- sen over ‘155 Noodklok’, oftewel het project ‘155 Red een bedrijf! Noodklok voor ondernemers’. Uit onderzoek bleek dat on dernemers te laat ingrijpen wanneer zij financiële pro blemen ondervinden en dat de helft gered had kunnen worden wanneer tijdig hulp en advies was gevraagd. Het IMK is daarom een noodlo ket gestart. Hiermee wil het met name kleine MKB-on- dernemingen bereiken die stoppen terwijl er kansen zijn om de bedrijfsvoering door te zetten, een doorstart te maken. Deze manier van werken biedt mogelijkhe den voor Goes. Het voorko men van een faillissement en dus het behouden van werkgelegenheid past in de doelstellingen van de noti tie Kansen Benutten. Wethouder André van der Reest: “Voor ondernemers met tegenwind beschikt het IMK over adviseurs die de taal van de MKB-onder- nemer spreken en kan het noodloket voor de gemeen ten beheren. Zij bieden daar bij diverse varianten aan waaraan afhankelijk van de geleverde diensten een be- Afgelopen weekend was ik een paar dagen in Frankrijk en bekeek in Giverny het huis en de tuin van Claude Monet. Nou ja bekeek, file lopen tussen Japanners en Denen. U kent het impressionisme van deze beroemde schilder wel. Schet sen, kleuren, velden met klaprozen, dames met parasol over een bruggetje en bootje tussen waterlelies met weerspiege ling van de bomen in het water etc. De reproducties han gen in ieder hotel. Leuk om een halve dag te zien. Nooit geweten dat dit als academische kunst wordt gezien. Maar dat heeft niet met wetenschappelijke onderbouwing of de stijl te maken, maar het heet zo vanwege de invloed van de Europese kunstacademies en de universiteiten. Zo leer je altijd. basisvariant kost voor Goes zonder korting 1750 euro exclusief BTW per jaar; met korting 1.400 exclusief BTW. De bijdrage is geba seerd op een vast bedrag per jaar per inwoner. Van der Reest: “Het voorstel is om in te stappen in het Ba sispakket en om aan te ge ven dat wij ons aan het IMK verbinden voor de duur van twee jaar. Daarna bren gen we in beeld wat de op brengst is geweest en bezien we of we ermee door willen gaan.” Bij deelname wordt de gemeente Goes vermeld op de website van IMK. Ge meenten krijgen promotie materiaal ter beschikking en gaat de gemeente haar ei gen kanalen gebruiken om bekendheid te geven aan dit project.” De gemeente Goes gaat opnieuw bekijken de bibliotheek en muziekschool naar het cultuurplein op het Bleekveld te krijgen. Dit plan werd al eerder ge opperd maar was toen te duur. Wethouder Loes Meeuwisse: "We dachten om een stuk aan theater De Mythe te bouwen, maar nu kijken we naar de leegstaande panden op het Bleek veld.” Sinds afgelopen maan dag 1 juni werkt de af deling Publiekszaken van de gemeente Goes volledig op afspraak. Deze werkwijze heeft verschillende voor delen voor zowel de klanten als voor de baliemedewerkers. De klanten hoeven nooit lang te wachten en we ten van tevoren welke documenten ze mee moeten nemen naar de afspraak. Zo kan er effi ciënter worden gewerkt. Uit landelijk onderzoek blijkt dat op afspraak werken heel goed uit pakt en dat gemeenten hun inwoners beter van dienst kunnen zijn. Een afspraak maken kan via de website www.goes. nl of telefonisch. Alleen aangevraagde identi teitskaarten, paspoorten en rijbewijzen kunnen tijdens de openingstij den zonder afspraak aan de receptie worden afgehaald. De aanvrager krijgt een sms van de gemeente wanneer deze klaar ligt. Foei humanisten, waren wij niet allemaal gelijkwaardig. Niettemin is de uitkomst van hun onderzoek relevant. Hun conclusie dat ‘onderonsjes van gelijkgestemden ontstaan door participatie’ en die groep zo informele macht krijgt - buiten bijvoorbeeld de gemeenteraad om - geeft te denken. Nu durf ik wel te stellen dat een groep voetbalsupporters of een motorclub zo ook informele macht kan vergaren. En ach, dan wordt Maria Montessori gebruikt; had mijn doch ter destijds toch gelijk toen zij de dichtbij haar gewone ba sisschool gelegen Montessori-school. ‘Moressori’ noemde. Wethouder André van der Reest: "De gemeente Goes vindt dit een goede zaak.” Foto: Leon Janssens Het college staat positief tegenover het voornemen van Om nium om deze zomer een pop-up pretpark op te zetten dat vele duizenden bezoekers moet trekken. Dat blijkt uit het antwoord op vragen van de VVD. Volgens B W kan het pretpark bijdragen aan een financieel gezonde toekomst van het recreatiecentrum. “Wij hebben Omnium zelf ge vraagd op zoek te gaan naar creatieve mogelijkheden. Dit is er één”, aldus wethouder Van der Reest. Daar zijn ook binnenactiviteiten bij omdat gedurende de schoolvakanties hallen leeg staan. Het college geeft aan dat voor het pop-up pretpark geen extra subsidie wordt verstrekt; de voorzie ning bedruipt zichzelf. In de publieksruimte van het Stadskantoor wordt in de maand juni werk van Hendrike Huijsmans en Gidion van de Swaluwgetoond. De expositie is te bekij ken tijdens de openings tijden van het Stadskan toor. De gezamenlijke expositie “Oersoep” van beeldend kunstenaar Hendrike Huijsmans en tekenaar/illustrator Gidion van de Swaluw bestaat uit een reeks kleine schilderijen en tekeningen van fanta- siewezens, ingelijst in glazen petrischaaltjes alsof het kweekjes uit een laboratorium zijn. j

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 9