ACTIE ZOMERSE BROUWERIJ Officiële Mededeling 350.000X DANKJEWEL’ HEERLIJKETEN IN EEN TW 1 ^emelisse BELLA ITALIA' IN JE EIGEN KEUKEN? wnvih )(i! L Geef voor blinden en slechtzienden) NUExtrW MILIEU NATUUR EN LANDSCHAP KEUKENS TEGELS BADKAMERS Dfi Al 40 jaar uw vertrouwde adres, ook voor reparatie van al uw tapijten. Unieke Collectie Moderne Kashkuli Design Tapijten De meest uitgebreide collectie Berbers Hoogpolige tapijten Alle Kelims uit voorraad Halve prijs Bergen op Zoom t. (0164) 242216 UW VAKANTIEGELD GOED BESTEED! Logus BOUWCENTER GRATIS' Kookboek Italiaans voor iedere bezoeker van de Provincie Zeeland Ss. f esT 2.004 Bosstraat 24 Grote Collectie Klassieke Tapijten alle maten A F 1 WWW. vangilsdewit.nl SM Reiniging i.p.v €19,95 NU €16,95 per M2 'U RB www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 3 juni 2015 8 1 I Provincie Zeeland DE MOOISTE SHOWROOM VAN ZEELAND H 1 E N 8 s 0 u Al 100 jaar een bekend en vertrouwd adres Complete keuken incl. apparatuur al vanaf 2.995,- Geen aanbetaling, betaling na oplevering keuken Ook na levering een uitstekende service Aanvraag omgevingsvergunning voor Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland 13. V. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 24 april 2015 een aanvraag om vergun ning Wet algemene bepalingen omgevings- recht van Sagro Aannemingsmaatschap pij Zeeland B.V. aan de Estlandweg 10 in Nieuwdorp ontvangen voor het opslaan van koperconcentraat in een loods. Tegen deze aanvraag kan een bezwaar schrift worden ingediend worden nadat op de aanvraag is beslist. Aanvraag omgevingsvergunning voor COROOS Conserven B.V. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 13 mei 2015 een aanvraag om vergun ning Wet algemene bepalingen omgevings- recht van COROOS Conserven B.V. aan de Middenweg 1 in Kapelle ontvangen voor het uitbreiden van het parkeerterrein. Informatie over Provincie Zeeland: www.zeeland.nl Tegen deze aanvraag kan een bezwaar schrift worden ingediend nadat op de aan vraag is beslist. Nederland telt nu al 350.000 blinden en slechtzienden. Dat aantal groeit snel. Wij helpen met onderwijs. Help ook mee: steunBartimeus.nl Bouwcenter Logus Vlissingen Marie Curieweg 9-13 T 0118 - 690025 |Wlogusvlissingen.nl Op=op! Vraag naar de voorwaarden. De actie is geldig t/m 30 juni 2015. Zienswijze Het ontwerpbesluit ligt van 3 juni t/m 15 juli 2015 ter inzage bij het informatiecen trum van de Provincie Zeeland, Abdij 6 in Middelburg, tijdens werkdagen van 08.00 -17.00 uur en desgevraagd buiten kantoor uren. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw I. Zeilstra (tel. 0118-631112). Belanghebbenden kunnen tot zes weken na bekendmaking van het ontwerpbesluit een zienswijze indienen bij het college van Gedeputeerde .Staten van Zeeland, Postbus 6001,4330 LA Middelburg. Voor'verdere informatie kunt u zich wen den tot de heer A.C. Cuperus (tel. (0115) 745114). Laden-Lossen voor de deur PjGarage: "achter de grote markt" Aanvraag omgevingsvergunning voor COROOS Conserven B.V. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 8 mei 2015 een aanvraag om vergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van COROOS Conserven B.V. aan de Midden weg 1 in Kapelle ontvangen voor het plaat sen van twee luchtbehandelingsunits. Tegen deze aanvraag kan een bezwaar schrift worden ingediend nadat op de aan vraag is beslist. Voor verdere informatie kunt u zich wen den tot de heer A.C. Cuperus (tel. (0115) 745114). Voor verdere informatie kunt u zich wen den tot de heer A.C. Cuperus (tel. (0115) 745114). Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 NB.15.016 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij het voornemen hebben om aan van RA. en M.K.J. Karelse, Emelissedijk 2 te Kats een vergunning te verlenen in het kader van artikel 19d, eerste lid, van de Na tuurbeschermingswet 1998 voor bestaan de melkveehouderij paardenhouderij. De activiteiten vindt plaats in de nabijheid van de Natura 2000-gebied Oosterschelde. p-’i. bartiméus sonneheerdt NIEUWEWEG 7//4493 PA KAMPERLAND 0031 113 3702« BROUWERU@EMELISSE.NL WWW.EMEUSSE NL - J» h a

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 8