I Bevelands dier in het vizier I Oecumenische dag goed bezocht De Bevelander3 Steun bij langdurige zorg FIFA - FOEFA a, K 4fc I ii til' CAMELEON COLOFON ISA KORT NIEUWS Tweede kantoor ZLM Rommelmarkt Terre des Hommes als hij echt van de bond houdt, moet hij de belangen van de bond voorop zetten. Het leeuwendeel van de UEFA-ïeden zal op prins Ali Bin Al-Hussein stemmen”, zei PÏatini op een persconferentie. „De bonden zijn het zat. Sommige leden moeten nog overtuigd worden.” Bij al die heibel kwam daar half vorige week ook nog eens een FBI onderzoek bij en werden zeven voetbal- bobo’s gearresteerd. Sepp Blatter himself bleef echter onaantastbaar. De uitslag van de verkiezing is iedereen inmiddels genoegzaam bekend. De sluwe en lepe vos, want dat is hij, kent alle foefjes, heeft zijn werk goed gedaan en werd herkozen. Een van de eerste voorstellen in de nieuwe termijn van Blatter gaat over de naamsver andering van de FIFA. Met algemene stemmen wordt het: Blatter International Football Associaton, kort weg: dé BIFA 140, 4463 AE Goes, telefoon 0113-212473, WGGGNGR Media "V Tbetbal, het land, de wereld zit er vol mee. Wie is er niet groot mee gewor- V den? Sepp Blatter, voorzitter van de Fédératon Internationale de Football Associaton, zeg maar dé FIFA, wél. UEFA-baas Michel PÏatini, en met hem velen, is geen groot voorstander van Blat ter. Het is tijd voor een verfrissende wind. Blatter begint bij een zege immers aan zijn vijfde termijn als baas van de wereld voetbalbond. Daarom verzocht hij Blatter om op te stappen maar dat weigerde de voorzitter van de FIFA. Naar eigen zeg gen heeft Blatter nog genoeg werk te doen. “Na veertig jaar in zo’n instituut te hebben gewerkt, is zo’n verhaal niet geloofwaar dig. Hij is gewoon bang voor de dag van morgen, omdat hij zijn leven gewijd heeft aan de FIFA. Zo erg zelfs, dat hij zichzelf nu identificeert met de FIFA. Ik snap zijn angst wel, hij is ook maar een mens, maar De Reigersberg voor Nepal RILLAND - Leerlingen van Basisschool de Reigers berg in Rilland hebben zelfstandig een actie voor Nepal opgezet. Na het zien van de beelden van de aardbevingen in Nepal wilden de kinderen zelf iets doen. Er zijn koekjes en cup cakes gebakken, klusjes gedaan, flessen in gezameld en knutselwerk jes verkocht. Het resultaat is erg mooi: er kon ruim 200 euro overgemaakt worden naar giro 555. GOES - Sinds afgelopen maandag werkt de ZLM vanuit een nieuw pand aan het Cereshof 4 in Goes. ZLM is sinds 1 februari 2014 eigenaar van het gebouw, fn het nieuwe gebouw gaan alle medewerkers van Stich ting Rechtsbijstand ZLM werken. ZLM groeit nog steeds en verwacht dat die groei de komende jaren blijft doorzetten. Met het oog hierop nam de Goese verzekeraar het pand van de ZLTO over. lingslanden kun je daarmee al aan de slag.” Verschillende Zeeuwse ker ken waren vertegenwoor digd. De Bonifacius Paro chie uit Kwadendamme promootte zijn Sacraments- lening is beter dan een gift en met het resultaat kun nen weer anderen worden geholpen, vertelde de stand houder. “Ons gemiddelde krediet bedraagt tweehon derd euro. In veel ontwikke- cliëntondersteuners werken altijd vanuit het belang van de cliënt. is een leuk energiek hondje Bevelanden, Westhavendijk wat nog jaaaaaren mee kan. Hij is te bezichtigen en af te halen bij Dierenasiel De www.dierenasielgoes.nl GOES - Er heerste een pret tige, opgewekte bedrijvig heid. Het Leger des Heils verzorgde in zijn gebouw een workshop rond de par- ticipatiesamenleving, zoals die door de regering wordt gepropageerd. Veel kerkelij ke vrijwilligers willen zich graag inzetten voor arme en zwakkere mensen, maar lopen tegen de grenzen van hun beschikbaarheid aan. Als de kerk er in slaagt op te komen voor armere men sen en zwakkeren in de sa menleving komt dat ook de kerk weer ten goede, was de teneur. In de zaal ernaast werd een workshop rond popmuziek en religie gehou den. In de Grote Kerk presenteer den kerkelijke en verwante organisaties zich. Zoals interkerkelijke organisatie De Zeeuwse zorgbelang- organisaties werken van uit onze eigen provincie, waardoor zij de cliënt goed zorgaanbieders kunnen informeren over de zorgkantoren. Ook werkt (zorg]mogelijkheden hier in Zeeland; zoals het aanbod van zorgaanbieders, moge- GOES - Milo is een vriendelijk en speels hondje. Niet hele maal nieuw meer, maar wel goed gezond en vol energie. Milo is een allemansvriend je, hij gaat ook goed met kin deren om. Het probleem was alleen dat hij het eten uit de hand van het kleine kindje hapte. En ja, hoe gaat dat, dart kon het gebeuren dat hij behalve het koekje ook het handje vast had, dat werd dan brullen en alles bij elkaar was dat de reden dat Milo hier geko men is. Hij sloopt niks in huis en kan best een tijdje alleen thuis zijn. Katten en Milo gaan niet samen, andere honden en Milo meestal wel! Milo processie van 7 juni en verkocht Bonifacius abdij bieren. In de Rooms-Katho- lieke kerk traden koren op. ’t West licht had ook zijn ge bouw en fraaie binnentuin opengesteld. Open dag op fruitbedrijf HEINKENSZAND - Fruitteelt bedrijf van Damme aan de Oudekamerseweg 7 in Heinkenszand laat zien wat fruitteelt inhoudt. Za terdag 6 juni van 10.00 tot 16.00 uur is er open dag met regelmatig rondlei dingen en bovendien is er een boerenerfmarkt met allerlei streekproducten en ambachten en lekker nijen. www.boerderij- winkelvandamme.nl SchuldHulpmaatje, Vluch telingenhulp, de Ruilwinkel Goes, De Hoop verslavings- hulp en Oikocredit. Deze laatste organisatie helpt mensen in ontwikkelings landen met kredieten. Een - Zaterdag 6 juni is in ’s- Heer Hendrikskinderen een rommelmarkt ten bate van Terre des Hommes. Van 9.30 tot 13.00 uur staan er kramen op het plein bij de kerk met boeken, speel goed, elektrische produc ten, glas en aardewerk, huishoudelijke produc ten, meubels en nog veel meer. De Terre des Hom mes winkel uit Goes heeft een eigen kraam. Er zijn ook diverse kinderspe len. Om 10.30 uur begint de verkoop bij opbod van de mooiste oude spullen die opgehaald zijn. Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd, zo zijn er kramen met koffie/thee en limonade, heerlijke pannenkoeken, wafels en broodjes. De opbrengst komt geheel ten goede aan Terre des Hommes. Dit jaar wordt ingezameld voor het pro ject ‘onderwijs en opvang van huisslaafjes en kin deren van prostituees in Bangladesh’. Iedereen met een zij wanneer de cliënt en de indicatie voor langdurige zorgaanbieder er samen niet zorg (Wlz-indicatie) heeft uitkomen, recht op onafhankelijke cli- ent-ondersteuning (OCO) en kan hiervoor terecht bij Klaverblad Zeeland. De on dersteuning die Klaverblad Zeeland biedt, is onafhan kelijk van en Het Klaverblad samen met MEE Zeeland. Cliëntondersteuning is hulp, lijke wachtlijsten en de kwa- informatie en advies bij het liteit van het zorgaanbod. De regelen van zorg en het ma ken van afspraken hierover. De cliëntondersteuner van Klaverblad Zeeland geeft in formatie en advies, helpt bij het kiezen van een passende zorgaanbieder en onder steunt bij het opstellen, eva lueren en bijstellen van zo wel het persoonlijk plan als het zorgplan. Ook bemiddelt Kaw? i 9"^- Él ES’' G-V, - door Peter Urbanus GOES Commercie*! directeur Ivo van der Velde Druk Wegener Nieuwsdruk Adverts rrtieverkoop en media-advies Martel Schreur E adverteren^eeland@ wegenermedia.nl T 0G-5318 28 42 Rubrieksadvertenties E telesales.nibrieks@wegenermedia.nl T (088) OB9999 Kantooradres Edisonweg 37E, 4382 NV Vlfesingen Website www.de- bevelander, nl Redactie en persberichten Frank Husslage E redactie.bevelander@ wegenermedia.nl T (088) 013 09 21 Redactie Frank Husslage (foto), Harmke Kik, Mkhie! Bouwman, Marina Meijers, Dennis Rijsbergen (redactiechef) Bezorgklachten www.deweekkrantnVverspreid Machten T (0900) 424S726 Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentie-tarieven en oplage) www.wegenermedia.nl De Bevelander is een uitgave van Wegener Media BV Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV Wegener Media BV C De cliëntondersteuners zijn tijdens kantooruren bereikbaar op: ogoo - 243 8181. De ondersteuning is gratis. www.adviespuntzorgbelang.nl Familieberichten E familieberichten@wegenermedta.nl T (088)0137268 Zelf een familiebericht opgeven kan via wwwfamilieberichtenoniine.nl Regionaal ■4 In de Grote Kerkpresenteerden kerkelijke en verwante organisaties zich, maar ook in het gebouw van het Leger des Heils, in de Katholieke kerk en in ‘t Westlicht waren activiteiten. Foto: Peter Urbanus www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 3 juni 2015 5 Kerken en verwante organisaties presenteerden zichzelf afgelopen zaterdag tijdens de oecumenische kerkendag in Goes. Ook was er aandacht voor actuele kwesties als armoede en schuldhulpverlening. 'S-HEER HENDRIKSKINDEREN Milo is een vriendelijk en speels hondje. Niet helemaal nieuw, wel goed gezond en vol energie. Foto: Dierenasiel De Bevelanden

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 5