I I I I 03/06/1 5 Il, Goed zicht door maaiwerk Intoopbijeenkomst Waterdunen Start snelheidscampagne in Oude Vaart Terneuzen I I L Restauratie rijksmonumenten 11 1 II Verkeerscijfers: waar werd het drukker of rustiger? Lees wekelijks waarover GS van Zeeland besluiten Informatierubriek van de Provincie Zeeland Geïnteresseerd in het laatste nieuws? Kijk dan op www.zeeland.nl In mei en juli worden jaarlijks stroken van I Provincie Zeeland Provinciewerk De Provincie beheert ongeveer 50.000 are ofwel 575 kilometer aan wegberm. Dit vergt natuurlijk onderhoud. Daarom laat de Provincie drie keer per jaar de bermen maaien. Het maaien is nodig zodat u als weggebruiker goed zicht blijft houden op de weg. Wel zo veilig. De eerste maaibeurt van de wegbermen zit er net op. In mei, juli en september maaien de bedrijven Zandee Kloetinge en Tijssen alle provinciale wegbermen in heel Zeeland. Ze maaien onder andere langs het Kanaal door Walcheren, op parallel wegen, fietspaden en kruispunten. Er wordt zoveel mogelijk buiten de spits gemaaid. Tot 11 juli 2015 staat de Oude Vaart in Terneuzen in het teken van de snelheidscampagne Bedankt dat je langzamer rijdt’. Snelheids- metingen laten zien dat de limiet van 30 km/uur in de Oude Vaart dagelijks wordt overschreden. Basisschool De Oude Vaart vroeg aandacht voor de snelheid in de straat en kreeg gehoor. Succesvolle pilot De Oude Vaart is de tweede weg waar deze snelheidscampagne plaatsvindt. De eerste tussentijdse resultaten van de Margarethaweg in Terneuzen laten zien dat het project 'Bedankt dat je langzamer rijdt' succesvol is. Het aantal automo bilisten dat harder reed dan 30km/uur daalde met tien procent. De snelheids- 1.50 meter gemaaid langs de wegen voor de verkeersveiligheid. Kruispunten en ge vaarlijke bochten worden zelfs helemaal gemaaid. Dit duurt ongeveer twee weken per ronde. In het najaar wordt de hele berm gemaaid, inclusief de zijkanten van sloten en de taluds. Het gaat dan om 196 kilometer aan sloten. Als er distels in de bermen groeien, dan verwijdert de Pro vincie die. Zij heeft een distelverordening. De distels worden eerst gemaaid en drie overschrijdingen met meer dan 10km/uur daalden zelfs met ruim twintig procent. Het is de bedoeling dat op drie locaties in de gemeente Terneuzen ervaring wordt opgedaan met een brede aanpak van de snelheidsoverschrijdingen. In deze aanpak worden bewoners, scholen en bedrijven nadrukkelijk uitgenodigd om mee te den ken en in actie te komen. Op dinsdag 16 juni 2015 van 18.30 uur tot 21.00 uur organiseert de Provincie Zee land voor omwonenden en belangstellen den een inloopbijeenkomst over Water dunen. Tijdens deze bijeenkomst geeft de Provincie samen met betrokken partijen informatie over de voortgang en planning van de uitvoeringswerken Waterdunen. de getijdenduiker en de kustversterking. Deze bijeenkomst is bedoeld om betrokke nen en geïnteresseerden bij te praten over dit bijzondere natuur- en recreatiegebied in aanbouw. Iedereen is welkom vanaf 18.30 uur in het projectbureau Zwakke Schakels, Veerhaven 5 (tegenover de boot terminal) in Breskens. Er is geen program ma: u kunt tot 21.00 uur het projectbureau binnenlopen. Snelheid is een speerpunt van het Regio naal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) en werkt hierin samen met diverse partijen. De Provincie Zeeland stimuleert - de verkeersveiligheid en stelt daarom elk jaar een subsidiebudget beschikbaar voor plannen die passen binnen het Beleids plan Verkeersveiligheid. Zie ook: www.rovz.nl weken later als ze weer een beetje zijn gegroeid, worden ze selectief en per plek bespoten. Dit om te voorkomen dat ze terug groeien. Omdat het maaien vanaf de weg wordt gedaan, kunt u hier enige hinder van ondervinden. Vaak is er een snelheids beperking op het weggedeelte. Fietsers moeten soms oversteken naar de andere kant van de weg. De Provincie Zeeland heeft een budget beschik baar voor de restauratie van rijksmonumenten, zoals kerkgebouwen, molens, stadhuizen en fabrieken. De Provincie verzamelt feiten en cijfers over ver keer en vervoer in Zeeland. Hoeveel auto-, vracht en fietsverkeer rijdt op welke plek? Waar is het drukker geworden en waar rustiger? Iedere dinsdag vergaderen de Gedeputeerde Staten (GS) van Zeeland en nemen zij besluiten die Zeeland aangaan. De besluitenlijst staat 's middags na afloop van de vergadering op www.zeeland.nl. In deze besluitenlijst leest u meer over de verschillende onderwerpen waar GS een besluit over namen. Daar treft u ook een greep uit de publieke agenda van de gedepu teerden en de commissaris van de Koning. Eerdere openbare besluiten vindt u terug in het archief. De verkeersgegevens hebben niet alleen betrekking op Provinciale wegen. Het aanbod van deze gege vens komt tot stand door een samenwerkingsver band met collega wegbeheerders Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen. Gezamenlijk wordt een uitgebreid meetnet beheerd, dat zorgt voor een betrouwbaar beeld van de verkeersontwikkelingen in onze provincie. We verwerken die gegevens in een verkeersstromenkaart. Eén traject dat al jaren een gestage groei laat zien is de Westerscheldetun- nel: in 2014 steeg het verkeer daar met 3,8 procent terr opzichte van 2013. De N57 op Walcheren geniet ook steeds meer bekendheid bij toeristen en navi gatiesystemen. U vindt de gegevens op: www.zeeland.nl/kaarten-en-cijfers/verkeerscijfers COLOFON Redactie: afdeling Communicatie Provincie Zeeland Opmaak: Provincie Zeeland. Fotografie: Cor Oudesluijs (Scherpenisse) voor de beeldbank op www.laatzeelandzien.nl, Zandee Kloetinge (Maaiwerk). Reageren op deze uitgave van Provinciewerk? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie per telefoon 0118- 63 10 50. Wilt u inzage van stukken? Neem dan contact op met het informatiecentrum via de e-mail infocentrum@zeeland.nl of per telefoon op 0118- 63 10 11Of schrijf naar Postbus 60014330 LA Middelburg Bezoekadres: Provinciehuis. Abdij 6.4331 BK Middel burg. Oe volgende Provinciewerk verschijnt 17 juni 2015. Provinciewerk leest u ook via: http://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/provinciewerk Bent u eigenaar van zo'n rijksmonument en van plan om een grote restauratie uit te voeren? Nog tot 15 juni 2015 kunt u subsidie aanvragen. Kijk voor meer informatie over de subsidie, de voorwaarden en het aanvragen ervan op: www.zeeland.nl/overzicht-subsidies/restauratie-rijksmonumenten Hierdoor wordt waardevol Zeeuws erfgoed behou den, ontwikkeld en toegankelijk gemaakt.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 12