i reet Verkoop uw huis Officiële Mededeling I De Looff 31 OPEN HUIS Natuurlijke oplossing bij spataderen, zware benen en rusteloze benen Wij kopen uw huis of appartement in geheel Zeeland aan tegen 'n hoge prijs! ^rïTK NATUUR EN LANDSCHAP Daarbij heeft u de volgende voordelen: Direct zekerheid! Géén dubbele woonlasten! Ook 's avonds en op zaterdag bereikbaar! B MILIEU MAKELAARDIJ O. Géén bijkomende kosten! Beste bod op uw huis! Snelle betaling en vlotte afwikkeling! Oplevering van uw woning bepaalt u zelf! Betrouwbaar, snel, discreet en alles via de notaris! Bel 0118-62 88 34, dan komen wij vrijblijvend met u praten! Hoe ontstaan spataderen? ‘Door gebruikers beoordeeld met een 9,1’ van de Provincie Zeeland Tel: 0118 - 62 88 34 www.delooffmakelaardij.nl Oostkerkplein 16, 4331 TL Middelburg F KRAMER ku Zelf doen bij spataderen Voldoende bewegen helpt. Verder zijn een gezond gewicht en het zo veel mogelijk vermijden van ro ken, koffie en alcohol erg belang rijk. Er zijn ook natuurlijke mid delen die kunnen ondersteunen bij spataderen en zware benen. Wie krijgen spataderen? I I 1. 1 2. 3. 4. ADVERTORIAL Provincie Zeeland Zo’n 20% van de Nederlan ders heeft te maken met spataderen. Niet zo gek ook, eigenlijk. Onze benen zijn namelijk verantwoordelijk voor het dragen van een compleet lichaam en de grote aderen in onze benen moeten ook nog eens veel werk tegen de zwaartekracht in verrichten. Plus: aderen worden door de jaren heen minder elastisch, wat ze extra ‘spatgevoelig’ maakt. Een geheimpje uit de natuur is de werkstof Aescine uit wilde paardenkastanje. Aescine helpt om de doorbloe ding van de grote beenaderen te ondersteunen. Als een grote beenader zijn elas ticiteit verliest, kan het bloed niet meer goed omhoog worden gepompt en blijft hangen. Hierdoor ontstaan spataderen: zichtbare, blauwe, kronkelende aderen op de benen. Niet mooi en ook lichamelijk geen’pretje. Spataderen kunnen namelijk zorgen voor een zwaar, vermoeid en soms ook pijnlijk gevoel in de benen. Ook rustelo ze benen kunnen een gevolg zijn van spataderen. j Zaterdag 30 mei van 11.00 tot 12.00 uur op de bouwlocatie •Traditioneel kruidengeneesmiddel. De toepas sing is uitsluitend gebaseerd op reeds lang be staand gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning van Van Citters Beheer B.V. Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 6 mei 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van Informatie over Provincie Zeeland: www.zeeland.nl toepassing is, hebben ontvangen van Van Citters Beheer B.V. De aanvraag heeft be trekking op het wijzigen van een vergun ning voor het indirect lozen van afvalwater. Melding BUS-bodemsanering Zuidelijke Achterweg ong. (Chezeeweg) te Wemeldinge Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 13 mei 2015 een ’Melding BUS-bodem sanering’ op grond van artikel 6 Besluit uniforme saneringen ontvangen van SMA Zeeland B.V. te 's-Heerenhoek voor de bo demsanering op de locatie Zuidelijke Ach terweg ong. (Chezeeweg) te Wemeldinge. Tegen de melding of een mededeling van gedeputeerde staten naar aanleiding van de melding kan door belanghebbenden geen bezwaar of beroep worden aange tekend. Wel is er de mogelijkheid om ge deputeerde staten er op te wijzen dat de bodemverontreiniging of de voorgenomen bodemsanering niet voldoet aan de eisen van het Besluit uniforme saneringen. Tegen de melding of een mededeling van gedeputeerde staten naar aanleiding van de melding kan door belanghebbenden geen bezwaar of beroep worden aange tekend. Wel is er de mogelijkheid om ge deputeerde staten er op te wijzen dat de bodemverontreiniging of de voorgenomen bodemsanering niet voldoet aan de eisen van het Besluit uniforme saneringen. Melding BUS-bodemsanering Burenpolderweg 17-18 Yerseke Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 12 mei 2015 een 'Melding BUS-bodem- sanering’ op grond van artikel 6 Besluit uniforme saneringen ontvangen van Sturm en Dekker B.V. te Oostkapelle voor de bo demsanering op de locatie Burenpolderweg 17-18 Yerseke. i I I Nieuwbouwwoningen in Nieuwdorp Prijzen vanaf 154.900,- v.o.n. Meer informatie: www.kramermakelaars.nl Ter inzage De ontheffingen liggen van 28 mei 201 5 t/m 8 juli 2015 ter inzage bij de provincie Zee land. Abdij 6, Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantoor uren. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw L. Wijgman (tel. 0118-631984) of de heer P. Sinke (tel. 0118-631136). Voor het inzien buiten kantooruren, monde linge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot de heer R.P.A. de Witte (tel. 01 1 5 - 745 1 53). Voor het inzien buiten kantooruren, monde linge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot de heer R.P.A. de Witte (tel. 01 15 - 745 153). 4’ Zware benen Rusteloze benen Bezwaar Belanghebbenden kunnen gedurende 6 we ken (uiterlijk t/m 8 juli 2015) bezwaar tegen de ontheffingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 60014330 LA te Middelburg. Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van deze besluiten niet. Gelet hierop kan - als tegen een besluit bezwaar wordt aangetekend - ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht bij de president van de Rechtbank Zeeland-Bra- bant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie ning worden ingediend, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist. Ontheffingen Flora- en faunawet FF.15.017 t/m FF.15.020 Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 21 aan de Faunabe- heereenheid Zeeland te Goes in het kader van artikel 68 van de Flora- en faunawet ter voorkoming van belangrijke schade aan landbouwgewassen de volgende ontheffin gen hebben verleend: voor het doden van haas met geweer in de periode van 1 t/m 14 mei (ci chorei), van 1 maart t/m 30 juni (peul vruchten. bieten, bloemen, koolsoor ten en vollegronds groenten) en van 1 januari t/m 31 oktober (boomgaarden en boomkwekerijen) (FF.15.017) voor het doden van smient met hagel- geweer van een half uur voor zonsop komst tot 12 uur van 1 november tot 1 april (kwetsbare gewassen) en van 15 februari tot 1 april (overjarig gras land) buiten de ganzenrustgebieden (FF.15.018) voor het opzettelijk verontrusten van waterhoen van 1 november t/m 31 maart (graan en grasland) en van 31 maart t/m 31 oktober (pas ingezaaid grasland) (FF.15.019) opzettelijk verontrusten van fazant van 1 maart t/m 15 april (graan), van 1 maart t/m 30 april (bieten en peul vruchten) en van 1 maart t/m 15 mei (vollegronds groenten) (FF.15.020). De ontheffingen zijn verleend voor de perio de van 5 jaar, te weten van 18 mei 2015 t/m 31 december 2019. A. Vogel Aesculaforce* bevat een gestandaardiseerde hoeveel heid van 50 mg Aescine en helpt daardoor snel bij spat aderen, zware benen en rusteloze benen. A.Vogel Aesculaforce* is ver krijgbaar in een verpakking van 30 of 50 tabletten bij drogist, apotheek, supermarkt en gezondheidswinkels. Ad viesprijs vanaf 9,99. Meer weten? Bel de A.Vogel ge- zondheidslijn 0900-2464646 of kijk op avogel.nl Mensen met overgewicht en zwangere vrouwen hebben meer kans op spataderen. Het extra gewicht zorgt namelijk voor een grotere druk op de aderwanden. Daarnaast: hoe hoger de leeftijd, hoe zwakker de vaatwanden. Bij vrouwen komen spataderen ove rigens vaker voor dan bij man nen, net als bij mensen met een staand beroep. Aesculafoice' tabletten f Spataderen,

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 4