Onderzoek Kloetingseschool vrede De duif is weer terug in Goes I I 1 I iiir F Informatie zonnepanelen 'Help mijn kind wordt puber’ Hollandsche Hoevedag irtiiMM l en Foto: Leon www.laatzenietverzuipen.nl/aanmelden. Zoals het een goede duif betaamt is hij teruggekeerd op zijn hok, in Goes dan wel te verstaan. De schildering van een enorme duif is sinds vrijdag te bewonderen op de zuidelijke buitenmuur van een blok seniorenwoningen van de RWS voor zorgcentrum Het Gasthuis aan de Oostsingel. ken of op de huidige locatie een multifunc tionele accommodatie (mfa) mogelijk is die in omvang en diversiteit aansluit op de be hoefte van de inwoners van Kloetinge, het Oostmolenpark en Riethoek. Maatschap pelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn maken dat noodza kelijk, samen zullen we moeten nadenken over de leefbaarheid en het gewenste voor zieningenniveau.” Voor de inwoners van Kloetinge komt een informatieavond. Stefan Thelen aan de slag met kunstwerk De Duif. Janssens uit de reserve Buitenkunst werken en 30.000 euro van de Culturele Raad. Voor de overige 6.000 euro worden sponsoren gezocht. Het idee is om diverse grote muren In het Stadskantoor wordt dinsdag 19 mei een informatiebijeen komst gehouden over het aanschaffén van zonnepanelen. Via de gezamenlijke inkoop- actie van Het Zon Ef fect kunnen inwoners tegen een scherp tarief zonnepanelen op hun dak krijgen. Er is keuze uit blauwe panelen of zwarte zonnepanelen, met volledige instal latie of doe-het-zelf pakketten. De panelen worden geleverd door Saman Groep uit Zie- rikzee. Aanvang: 20.00 uur. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via: www.hetzoneffect.nl Tijdens de informatie avond is de leverancier van Het Zon Effect aan wezig. De gezamenlijke inkoopactie van Het Zon Effect loopt nog tot 14 juni 2015. zicht, de Bongerd, Moerbei- straat, Kastanjestraat. In Goes Oost: De Graaffstraat. In Goes Centrum: Voor malige Deltaschool, pand van High Life, voormalige Rabobank, Oude Singel en Voorstad. Rond 1 juli is een speciale, spectaculaire ope ning gepland. Tot en met 10 juli werken de internatio nale kunstenaars een aantal dagen aan een muur, afhan kelijk van de oppervlakte, de techniek en de weersom standigheden. De schilde ringen blijven langere tijd te bekijken. Ook in Goes-Zuid zijn op de flatgebouw De Bongerd en op een blok flats aan de Appelstraat al grote schilderingen aangebracht. Het totale kostenplaatje van dit project bedraagt 66.000 euro waarvan 30.000 euro In 2016 wordt van de Kloetingseschool het oudste deel van het gebouw vervangen door nieuwbouw. De gemeente Goes gaat samen met Nobego, het schoolbestuur, Ki- beo, Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge en stichting Amicitia de mogelijkheden bekijken om meerdere maatschappelijke functies in het schoolgebouw onder te brengen. De Goese wethouder Jo-Annes de Bat: “De verbouwing van de school is een goed moment om met elkaar te onderzoe- Het kunstwerk is gemaakt door Stefan Thelen, die ook de maker is van onder meer de duif die hij drie jaar ge leden schilderde op het inmiddels' gesloopte pand bij de Ringbrug in Goes. In overleg met RWS en ge meente is gekeken welke muren geschikt zijn qua omvang en qua uitstraling. Aan de eigenaren van de panden is toestemming ge vraagd. De RWS heeft zijn medewerking toegezegd en een aantal opvallende mu ren beschikbaar gesteld. Ook hebben diverse parti culiere eigenaren enthou siast gereageerd. Op dit moment zijn de volgende elf locaties zeker: In Goes Zuid: Flatgebouw Weide- organisaties uit het re creatiegebied de Hol- landsche Hoeve in Goes de Hollandse Hoevedag. Om 13.00 uur openen wethouder Meeuwisse en het kindercollege de Hollandsche Hoevedag bij de kinderboerderij. Daarna zijn er een aan tal activiteiten waar het publiek aan kan mee doen en eens kan proe ven aan de sfeer. Zo is er bijvoorbeeld een kano- race, kunne bezoekers boogschieten of water- beestjes vissen, maar de gasten kunnen oook nog broodjes bakken en nog veel meer andere leuke en interessante dingen. Ook zijn en zijn er veel verschillende soorten informatiekramen over allerlei onderwerpen die met de activiteiten op de Hollandse Hoeve te maken hebben. Wat er te doen is? Bij Eeterij De Vierlinden heeft de Mats Muis en tertainment show; bij het ambachtcentrum zijn houtdraaiers, man denmakers en een im ker; de kinderboerderij heeft een hoefsmid en je kunt er ezels knuffe len in de weiScouting: in de kampvuurcirkel pannenkoeken bak ken, hindernissenbaan en boogschieten; MEC: waterbeestjes zoeken; Scouting: kanorace en broodjes bakken; Om nium en Rabokidsclub: kinderspelletjes schminken. De Kloetingseschool kan meerdere maatschappelijke functies krijgen. Foto: Leon Janssens Zeeland ontmoet Letland, onder deze titel trad het Zeeuws Mannenkoor op met Letse dames, een koor en ook solisten. En wat voor zangeressen, ik heb er niet zoveel verstand van, maar de 15-jarige Valerija Sati- baldijeva kan zingen en vi- oolspelen. En dat alles niet in een concertzaal, maar in de Vredeskerk (voormalige Oosterkerk) aan de Bergweg in Goes. Juist in de week waar we stil staan bij 70 jaar bevrijding en Zeeland het nationale bevrijdings- feest heeft. Het is maar een detail, de Vredeskerk ligt aan het nieuwe ds. W.H. van der Vegtplein. Dominee Van der Vegt was kritisch tegen de toenmalige bezetter, hij preekte de vrede en kwam om bij de beschieting van een trein waar hij in zat. De naamgeving past bij die van andere straten in Goes-Oost zoals Van Melle en Quant, die hun leven gaven voor vrede. Cees Toorenaar van het ZMK overhandigde dirigente Gunita Kronberga een zilveren Zeeuwse knop aan een halsketting. Als dank voor al het werk van deze geboren Letse voor het koor. Raymond Lord vocht voor de vrede toen hij in 1944 op D- day voet aan land zette op Sword Beach, een van de geal lieerde invasiestranden in Normandië. Deze Britse veteraan ontstak op 4 mei jl. het bevrijdingsvuur voor hotel De We reld in Wageningen waar de Duitsers in 1945 de capitulatie ondertekenden. Dit vuur is in de nacht van 4 op 5 mei door twintig lopers van AV’56 naar Goes gebracht. Rond half elf arriveerden de atleten, vergezeld door militaire voertuigen van het Bevrijdingsmuseum Zeeland en ingehaald door muziek uit die tijd van muziekvereniging Euphonia en vele toeschouwers op de Grote Markt. Het was een barre estafette van eerst hotel de Wereld naar het monument op de Grebbeberg en vervolgens door de plensregen in nachtelijk Brabant. Pas bij Wouw werd het 1 licht en droog, toen kon het in rechte lijn door naar Goes. Organisator en nog steeds actief AV’56-lid Kees Kortleve van 81 jaar kon na een forse loopbeurt door Bergen op Zoom in een militaire jeep zijn entree maken op de markt. Ooit had hij er éép vertelde hij me, in militaire dienst. Op 4 mei herdenken we en op 5 mei vieren we de bevrij ding. Vrede is voor veel van ons vanzelfsprekend, oorlog is iets van ver weg, wat we op tv zien. Of het nu zingen in de kerk is, hardlopen met een bevrijdingsfakkel, een muziek- optreden of vrede in onszelf, je kunt het belang niet genoeg benadrukken. En iedereen op zijn eigen manier, ook dat is vrijheid. Bovenstaande is een weergave van het wekelijkse log van burgemeester Verhuist van Goes, te vinden op http://www.goes.nl/bestuur-en-organisatie/burgemeesters- log_43745/item/vrede_ 150187. html in Goes te laten be- Maandag 18 mei wordt in Goes de interactieve avond ‘Help, schilderen door een aantal mijn kind wordt puber’ voor ouders van kinderen van tien kunstenaars die hier in- tot en met dertien georganiseerd. Naast informatie over het ternationaal al hun naam puberbrein, over alcoholgebruik en over pubers en sociale mee hebben gevestigd. In media draagt ook de Jeugdtheaterschool een steentje bij aan Nederland is dit fenomeen deze bijeenkomst. nog vrij zeldzaam maar Er is deze avond uiteraardvolop ruimte voor discussie en internationaal gezien is dialoog. Daarbij kunnen bezoekers in gesprek gaan met pro- dit een opkomende kunst- fessionals van Indigo en GGD Zeeland. Aanvang van de bij vorm. Mural festivals in het eenkomst is om 19.30 uur en hij zal tot ongeveer 21.30 uur buitenland duiken steeds duren. De ruimte waar de bijeenkomst is, is locatie Pontes, vaker op. In Nederland zijn Goese Lyceum, Oranjeweg 90 in Goes. Aanmelden: gratis er wel diverse muurschil- toegang, maar uiterlijk 15 mei aanmelden via: www.laat- deringen in steden, maar zenietverzuipen.nl/aanmelden. De avond wordt georgani- een groot opgezet festival seerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin, ‘Laat ze niet waarbij meerdere kunste- verzuipen!’ en de Gemeente Goes i.s.m. Indigo, GGD Zee naars in relatief korte tijd land en de Jeugdtheaterschool. tegelijk aan het werk zijn is bijzonder te noemen. - www.laatzenietverzuipen.nl/aanmelden. Onder het motto ‘kom, kijk en doe mee’ orga- j£-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 9