Een warme, diepe klank Bloemenmeisje en I II te« SEC’8 Oplossing voor klimaatprobleem 2^*^ a provincie II1-1™ PW; Goed nieuws voor fietsers Na deze serieuze woorden wat ontspanning in dit log. En dat wordt dezer weken verzorgd door Muziektheater Zee- I land met de musical ‘My fair lady.’ Een bekend gegeven, een eenvoudig bloemenmeisje op Covent Garden in Londen wordt de etiquette voor de hogere klasse bijgebracht en na verwikkelingen een keurige dame en trouwt met de arro gante professor die haar de manieren bijbracht. Een thema dat in films vaak herhaald is. Kijk je even door de hoofdlijn van het verhaal heen, dan zie je de diepe armoede in Enge- land in 1912 en hoe de vader van het meisje Alfred Doolittle dl door geld zijn levensvreugde, ondanks de slechte omstan- I digheden, juist kwijtraakt. De foto is van Charles Linssen. Vorige weekwoensdag werden de klokken van de Grote- of Maria Magdalenakerk te- ruggehesen. Daarbij werd ook een nieuwe klok geplaatst. Deze klok heeft de naam ‘Sjoerd Tamminga klok’gekregen. Dit ter nagedachtenis aan de oud-beiaardier Sjoe rd Tamminga, hij overleed in 2012. Zijn vrouw, mevrouw Greet Tamminga liet met een stuk hout de klok drie maal klin ken, een warme, diepe klank, en stuurde samen met wethouder Loes Meeuwisse de Met de dertien Zeeuwse ge- meenten hebben we onlangs j de Abdij in Middelburg bestormd om de Zeeuwse opgave kenbaar te maken. U leest het, ik zwak mijn woorden aan het einde van de zin al wat af. Geen letter- lijke bestorming, maar een j keurige overhandiging van een pamflet aan de lijsttrek- kers in de provinciale staten en de Commissaris van de Koning. Pamflet als woord is eigenlijk het enige revolu tionaire eraan. In dat pam- Het geven we als gemeenten aan wat belangrijk is de ko- mende statenperiode. Want u weet het hopelijk, op 18 maart kunt u een stem uitbrengen op de provincie. Niet op Mark Rutte of Diederik Samsom, maar op de Zeeuwse lijsttrekker van uw voorkeur. De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) heeft bewust nu al de standpunten kenbaar gemaakt, dan kunnen de par- klok naar boven. “De grootste klok komt tijen er na de verkiezingen meteen mee aan de slag. Een rond 1 april terug”, zegt Dick Oostinga, greep uit de suggesties aan de lijsttrekkers: stimuleer inno- penningnmeester van Stichting Goese vatiekracht, versterk relatie middelbaar en hoger onderwijs Beiaard, “half april kan het carillon weer met bedrijfsleven, concentreer en cluster voorzieningen, spelen.” Sinds half mei 2014 staan er stei- juist om die te kunnen behouden, versterk het vestigings- gers tegen de kerk. Er is gewerkt aan het klimaat en investeer in verbindingen tussen stad, regio en dak en houtwerk, waarbij ook de boktor daarbuiten. Beetje ambtelijke taal eigenlijk, simpeler gezegd moest worden bestreden. Een belangrijk het gaat om onderwijs, werk en verbindingen binnen en van onderdeel van de restauratie is de revisie en naar Zeeland. En niet te vergeten de sterkten die er zijn van het carillon en het uurwerk die inmid- als innovatie in landbouw, startende ondernemers en de re- dels teruggeplaatst zijn. creatie te benadrukken. De brede school De Goese Polder, waarin basisscholen Holtkampschool en Noor derlicht huisvesting 'heb ben, kampt al enige jaren met een niet goed functio nerend binnenklimaatsy- steem. Het college van B&W wil dit structureel oplos sen en ervoor zorgen dat de leerlingen en de andere ge bruikers van het gebouw in een prettig binnenklimaat kunnen leren en werken. Daarom heeft het college na uitgebreid overleg met de betrokkenen besloten om een deskundig installatie bedrijf in te schakelen die de klimaatproblemen volle dig afdoende gaat oplossen. Er zijn diverse klachten over het niet goed functionerend binnenklimaatsysteem. De temperatuur kan niet opti maal geregeld worden en op verschillende plaatsen in het gebouw ruikt het erg muf. De gemeente Goes heeft hierover vaak en uit gebreid gesproken met de schoolbesturen en de an dere gebruikers van het ge bouw. Naar aanleiding van die gesprekken zijn er diver se technische aanpassingen gedaan door verschillende experts. Helaas hebben deze aanpassingen tot nu toe niet geleid tot voldoen de resultaat. Begin 2014 is installatiebedrijf Kuijpers door de gemeente benaderd Stadhuis wordt gerestaureerd Half april begint een grondige restaura tie van het Stadhuis op de Grote Markt in Goes. Wethouder Loes Meeuwisse: “Het dak en de goten, het metsel en voegwerk, onderdor- pels, ramen, kozijnen, het schilderwerk en de trap naar het bordes zijn hier dringend aan toe. Ook binnen het Stad huis moet het nodige gebeuren want de cv-in- stallatie. het sanitair en de elektrische installa tie worden vervangen.” Het gevolg is wel dat het Lunchcafe, onder het historische pand (1410), door deze werkzaamhe den een week moet slui ten. Het is de bedoeling om de werkzaamheden zonder al te veel over last uit te voeren. Voor representatieve taken, zoals huwelijken, wordt nog naar een passende oplossing gezocht. Het werk wordt uitgevoerd door bouwbedrijf Van de Linde en moet nog in 215 voltooid zijn. Van de provincie Zeeland komt een half miljoen euro subsidie en de gemeente legt zelf het restant bij. Hl En nu nog de gemeentelijke wensen en het gegeven van 'My fair lady’ verbinden. Als je voor een dubbeltje wordt ge- boren dan word je nooit een kwartje is het gezegde. Maar het verhaal van het bloemenmeisje logenstraft dat. Je kunt omhoog en werken aan verbetering net als de gemeenten willen. Ter relativering. Geld en politieke verlangens zoals uit het pamflet van de VZG zijn niet alles, want Alfred Doo- little verliest, hoewel in armoede, toch zijn ziel en plezier in het leven. Moraal van dit log: blijf vooral jezelf en werk van daaruit aan verbetering. Bloemenmeisje of provincie kun- gen bestaan onder andere nen dat allebei. uit het aanbrengen van twee luchtbehandelingskasten die het ventilatiesysteem in Rene Verhuist het ‘schoolgedeelte’ van het Burgemeester gebouw gaan verbeteren. Ook in het verwarmings- Bovenstaande is een weergave van de wekelijkse log van systeem worden grondige; burgemeester Verhuist van Goes, te vinden op http://www. verbeteringen doorgevoerd. goes.nl/bestuur-en-organisatie/burgemeesters-log_43745/ Alle werkzaamheden wor- item/bloemenmeisje-en-provincie_149296.html den in de zomervakantie van 2015 uitgevoerd. De SgX» >w°»ir i«»>" vilr Open Dag Bleekveld en Hotel brede scholen gebouwd in KcltOSn Goes. Bij de eerste twee, De j Symfonie en De Goese Pol- j De gemeente Goes is voornemens het bestemmingsplan der, zijn spoedig na de in ‘Binnenstad-Centrum, gedeelte Bleekveld 2006’ te wijzigen, gebruik name problemen Deze locatie, ook wel ‘Blok 1’ genoemd, betreft de ruimte ontstaan met het binnenkli- tussen de bebouwing van het voormalige archief en Theater maat. Bij de brede school De de Mythe waar Hotel Katoen gerealiseerd. De verbouwing Symfonie zijn deze proble- van het hotel vordert flink en de gemeente nodigt geïnteres- men in 2008 opgelost door seerden uit kennis te nemen van de ontwikkelingen op het een totale renovatie van het Bleekveld en binnen te kijken in Hotel Katoen. Zaterdag 21 klimaatsysteem. maart 10.00 - 12.00 uur vanuit De Mythe.. t om een uitgebreid plan van aanpak uit te werken om de klimaatproblemen structu reel op te lossen. Zij hebben na een zorgvuldige analyse en in overleg met de scho len en overige gebruikers een plan gemaakt waarin ze zeer forse aanpassingen voorstellen. Het college van Burgemeester en Wethou ders wil dit probleem struc tureel oplossen en heeft besloten om op het voor stel van Kuijpers in te gaan en de gemeenteraad voor te stellen een bedrag van 565.000,- euro beschikbaar te stellen. In de raadscom missie van 26 maart wordt hierover een voorstel be handeld. Hierna neemt de gemeenteraad uiterlijk half april een definitief besluit. De voorgestelde aanpassin- Tot en met het Paas weekend wordt het fiets- knooppuntensy steem van Zeeland uit 2006 grondig herzien. Sinds 2006 zijn nieuwe natuurgebieden aan gelegd, buitendijkse paden en grote infra structurele projecten hebben het landschap veranderd. Het netwerk wordt uitgebreid waar door de Reismogelijkhe den in de provincie toe nemen en meer zullen aansluiten bij de wen sen van fietsers en de landschappelijke kwa liteiten van Zeeland. Voor Pasen verschijnen drie vernieuwde fiets-, knooppuntenkaarten: FIKS-kaart Zeeland Noord: Goeree-Over- flakkee en Schouwen- Duiveland; FIKS-kaart Zeeland Midden: Wal cheren, Noord-Beve- land, Zuid-Beveland en Tholen; FIKS-kaart Zeeland Zuid: Zeeuws- Vlaanderen. De herzie ning wordt uitgevoerd door Routebureau VVV Zeeland en kan gere aliseerd worden door bijdragen van de Pro vincie Zeeland, Water schap Scheldestromen en Rijkswaterstaat. A. J Foto: Leon Janssens routes.vvvzeeland.nl m' Mevrouw Tamminga en wethouder Meeuwisse dirigeren de nieuwe klok naar de klokkentoren. Het klimaatsysteem van Brede school De Goese Polder wordt volledig gerenoveerd.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 9