I I I i I I I CADEAUTJE ui+zoeken bij aankoop Officiële Mededeling ïl jklW? MEETWEKEN VOOR KlNPRRSCHOEgEN sne? 3C r 4 T r I 1 ep| 4 4develab4 -S 4develab> - onlinemerkschoenen.nl H NATUUR EN LANDSCHAP MILIEU EEE 8495 9495 6995 8995 7995 van de Provincie Zeeland fl I I 10995 ’iimi Kom je snel kijken Jullie mogen een V-oa-V ze opme*en 4 f w van een paar schoenen! 7995 Kinderschoenen voor smalle en brede voe+en! A 1 Dorpsstraat 100 - Krabbendijke - Tel. 0113 - 50 15 89 Provincie Zeeland De vergunning, inclusief bijbehorende stukken Collectief Beheerplan Agrarisch Natuurbeheer Zeeland 2015 Op 10 maart 2015 hebben Gedeputeerde Sta ten van Zeeland het Collectief Beheerplan Agrarisch Natuurbeheer Zeeland 2015 goed gekeurd (CBP). In dit plan staat aangegeven wie er voor agrarische beheersubsidie in 2015 in aanmerking komt. Het betreft alle vormen van agrarisch natuurbeheer, namelijk akker randenbeheer, weidevogelbeheer, botanisch beheer en beheer van landschapselementen. Het plan vermeldt niet alleen wie. maar ook op welke plaats, voor welk pakket en over welke oppervlakte subsidie verkregen kan worden. Het CBP is opgesteld door de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) na mens de verschillende agrarische natuur- verenigingen in Zeeland. Het plan past bin nen de inhoudelijke en kwantitatieve randvoor waarden van de Provincie. Ter inzage Het plan ligt vanaf 18 maart gedurende 6 we ken ter inzage bij de Provincie Zeeland, Abdij 6 in Middelburg, op werkdagen van 8.00-17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren. Het plan is tevens te downloaden via de provinci ale website: (www.zeeland.nl/actueel). Voor het inzien buiten kantooruren, monde linge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot me vrouw Wilma Maljaars (tel. 0118-631726). schriften, Postbus 6001,4330 LA Middelburg In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend. Bezwaar Belanghebbenden kunnen schriftelijk be zwaar maken tegen dit besluit bij: Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is be kendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de Inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw be zwaren geen rekening wordt gehouden. Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnum mer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via: http://www.zeeland.nl/bezwaar-maken. Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlo pige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zee- land-West Brabant, locatie Breda, team be stuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffie recht verschuldigd. Besluit tot weigering omgevingsvergunning voor Scheepswerf Reimerswaal Gedeputeerde staten van Zeeland maken be kend dat zij de aanvraag van Scheepswerf Rei merswaal gelegen aan Kaai 1 te Hansweert om een reguliere omgevingsvergunning heb ben geweigerd. De aanvraag heeft betrekking op het plaatsen van mobiele aggregaten. De vergunning kan worden ingezien tot en met 16 april 2015 bij de publieksbalie van de ge meente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneu- zen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en gedurende openingstijden in het gemeentehuis te Kapelle en Kruiningen. Omgevingsvergunning voor Indaver Compost B.V. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben aan Indaver Compost B.V. een omgevingsvergun ning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verleend voor de plaatsing van een vaste (stationaire) dieselolietank en het wijzigen van het AV-beleid.op de locatie Polenweg 1 in Nieuwdorp. VANAF liggen van 19 maart 2015 tot en met 30 april 2015 ter inzage bij de publieksbalie van de ge meente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneu zen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 totT6.30 uur. Belanghebbenden die zienswijzen hebben in gediend over de ontwerpvergunning, de advi seurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerpvergunning en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpvergunning kunnen tot en met 30 april 2015 tegen de vergunning beroep instellen bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland - West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht. Postbus 90006, 4800 PA Breda. De vergunning wordt op 1 mei 2015 van kracht, tenzij een verzoek tot het treffen van een voor lopige voorziening is gedaan bij de voorzienin genrechter van de Rechtbank Zeeland - West Brabant. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer A.C. Cuperus, tel 0115-745114 van RUD Zeeland. Informatie over Provincie Zeeland: www.zeeland.nl VANAF 9495 Melding BUS-bodemsanering Grote Markt 12 Goes Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 4 maart 2015 een 'Melding BUS-bodemsanering' op grond van artikel 6 Besluit uniforme sane ringen qntvangen van ABO Milieuconsult voor de bodemsanering op de locatie Grote Markt 12 in Goes. Tegen de melding of een mededeling van ge deputeerde staten naar aanleiding van de mel ding kan door belanghebbenden geen bezwaar of beroep worden aangetekend. Wel is er de mogelijkheid om gedeputeerde staten er op te wijzen dat de bodemverontreiniging of de voorgenomen bodemsanering niet voldoet aan de eisen van het Besluit uniforme saneringen. VANAF VANAF GRATIS PARKEREN voor de deur VANAF VANAF 4 MUNICH X Voor het inzien buiten kantooruren, mondelin ge toelichting en kopieën van ter inzage ge legde stukken kunt u zich wenden tot de heer R.P.A. de Witte (tel. 01 15 - 745 153). 'I O www.de-bevelander.nl ww 1 Bi ©P-AfJ-EEZ Belanghebbenden kunnen tot en met 16 april 2015 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar rrfaken bij Gedeputeerde staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Het be zwaarschrift moet uw naam en adres bevat ten, duidelijk maken tegen welk besluit u be zwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Alleen zij die een bezwaar schrift hebben ingediend kunnen om een voor lopige voorziening vragen. U richt het verzoek secretaris van de commissie voor bezwaar- aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team be stuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is grif fierecht verschuldigd. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot B.J. Hanning tel. 0115- 745118 van RUD Zeeland. vtwins) VANAF Ook voor je steunzooltjes De Bevelander woensdag 18 maart 2015 8 I oio VANAF ÖFZA0.EEZ

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 8