i Beweegtuin in Goes-Zuid open I Treintunnel in 2019 H Niet nix I w Expositie in Stadskantoor Vrijdag 6 maart werd de Beweegtuin Goes-Zuid geopend door wethouder Jo-Annes de Bat. In zijn openingswoord benadrukte de wethouderhet belang van regelmatig en goed bewegen. Geen hoesje voor paspoort Rapport geeft meer inzicht in letsel ontstaan door fietsongevallen Carillon terug in de kerk W I Ongeveer zestig bezoekers kwamen op de Inloopavond Spoorproject af. Rene Verhuist Burgemeester Niet niks waren de optredens van Body Action Goes afgelo pen weekend ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van deze dansschool. Een wervelende show in theater De My the. Een stevige beat onder de streetdancenummers maakt het kijken en luisteren nog eens extra aantrekkelijk. Hulde aan de initiatiefnemers en alle deelnemers. Aan De Mythe zit W45 vast, de kunstruimte met Galerie Van den Berge, de kunstuitleen en een expositieruimte. Een culturele enclave in ons jachtig bestaan. Ik zal het niet vergelijken met het Pantheon in Rome of het Parthenon van Athene, want dan krijg ik weer amateur-historici achter mij aan, maar op Goe- se schaal is het bijna, bijna zoiets. En in W45 was er homma- ge#2. Werk van wijlen Rudolf Hagenaar en Gerard Menken is voor iedereen te bekijken. Te weinig staan we stil bij deze kunst van eigen bodem, nu kan dat voor een maand. In de publieksruimte I van het Stadskantoor I worden in de maand I maart schilderijen van I Arian van Dijk getoond. I De dynamiek van het I tij, het licht, wolken, de I ruimte, de natuur, men- I sen. het landschap. ste- I den en dorpen: alles in- I spireert Arian van Dijk I maar het meest toch de I zee. Naast zeegezichten I schildert hij portretten, I modellen, stillevens en I landschappen. Meestal I maakt hij grote doeken, I in olie en acryl. Vanwege de kosten wil de gemeente Goes voor lopig nog geen speciale hoesjes voor identiteits bewijzen uitreiken om op die manier identi- teitsfraude te bestrij den. Burgemeester René Verhuist liet dat vorige week weten naar aan leiding van vragen van de SGP-ChristenUnie. Die fractie is bezorgd over toenemende identi- teitsfraude. Criminelen maken misbruik van valse- of gestolen iden titeitsgegevens. Volgens de partij is het de taak van een gemeente om inwoners tegen deze vorm van fraude te be schermen door te zor gen dat de informatie op een pas of rijbewijs niet zichtbaar is. De burge meester gaf aan dat Goes actiever zal zijn in het wijzen op de gevaren maar dat er geen geld is voor beschermende maatregelen. Gemiddeld komen vier op de duizend Zeeuwen jaarlijks op de Spoed Eisende Hulp van het ADRZ-ziekenhuis terecht met letsel door een fietsongeval. Meestal gaat het dan om jongeren van 10-19 jaar en om senioren van 60 jaar en ouder. Voor het grootste deel betreft het een eenzijdig ongeval. De directe medische kosten van fietsongevallen zijn het hoogst bij de slachtoffers van 60 jaar en ouder vanwege de ernst en langdurige zorg. Dit blijkt uit een rapport dat VeiligheidNL heeft gemaakt in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zee land (ROVZ). Er is gebruik gemaakt van informatie uit het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL en de Lan delijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) over de jaren 2011 toten met 2014. In het LIS staan slachtoffers geregistreerd die zijn behandeld op de spoedeisende hulp. De ziekenhui zen in Goes en Vlissingen maken gebruik van dit systeem. Voorheen was er geen specifieke, naar ongevalsoort uitge splitste informatie over fietsongevallen. Met de komst van het LIS is het vanaf nu mogelifk om informatie hierover bo ven tafel te krijgen. Vorige week schreef ik over Grieken en Italianen. Dat doe ik niet meer zo gauw. Van Athene tot Oud-Sab- binge en van Rome tot Thes saloniki ontving ik reacties. Van Italiaanse aannemers die fonteinen repareren, van Griekse kaakchirurgen en zelfs, daar ben ik eigenlijk wel trots op, van de Griek se Minister van Financiën Varoufakis, die graag een Metaxa 5* met mij wilde drinken om over schulden-’ problematiek van overhe den te spreken. Dat zou al in maart moeten, maar dat kan niet omdat wij dan de Zeeuwse maand van Nix hebben. De 13 gemeenten in de provincie, GGD en ZLM Verzekeringen .voeren campagne om een maand geen alcohol te nuttigen. Het is aan u om er wel of niks mee te doen. te- of Maria Magda- lenakerk. Daarbij wordt de nieuwe Tamminga- klok, vernoemd naar wijlen stadsbeiaardier Sjoerd Tamminga, voor het eerst op zijn plaats in de toren van de kerk gehesen, tezamen met de andere klokken van het carillon. Het klok kenspel is gereviseerd als onderdeel van de grootscheepse restau ratie van het dak en- de torenspits. Al sinds 25 juni vorig jaar zijn de klokken uit de toren ge haald en naar Eijsbauts in Asten gebracht. Bin nenkort klinken de ver trouwde klanken weer regelmatig over de stad. Zoals gezegd, aan grote Europese zaken gaan we ons niet meer wagen. Liever heb ik het over stoeptegels. En dan niet zomaar tegels, maar tegels met een gedicht. Er liggen er twee voor Galerie De Kaai met het werk van Lea de Kok. Zij won er een landelijke prijs mee voor dichters met een beperking. Toen ik aan kwam fietsen op de Van der Goeskade om de tegels met Lea te leggen zag ik haar al in de regen buiten staan. 'Waar moeten ze komen’ vroeg ik. Domme vraag na tuurlijk, want Lea zei ‘ik sta al tien minuten op de plek.’ En daar hebben we ze even later neergelegd. Echt niet niks. vervolgens zelf oefenen op de beweegapparaten. Na alle inspanningen kon men terecht in het Grand Café van Sint Maarten in de Groe voor een kopje koffie of thee en wat lekkers. Voor 60-plussers was de moge lijkheid een goed gevuld in- formatietasje mee te nemen of zich meteen aan te mel den voor het laagdrempe lige beweegprogramma in de Beweegtuin Goes-Zuid. Iedereen is welkom, van be ginner tot gevorderde. Ook voor mensen die een licha melijke beperking hebben of een loophulpmiddel ge bruiken, is deelname geen probleem. De beweeglessen zijn op vrijdagochtend en duren een uur. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de fitnessruimte in woon zorgcentrum Sint Maarten in de Groe. ZonMw kende in september 2014 een sub sidie van ruim 74.000 euro toe voor het realiseren van de Beweegtuin en een daar aan verbonden beweegpro gramma voor (kwetsbare) ouderen in Goes-Zuid. De partijen die bij de subsi dieaanvraag betrokken zijn geweest, hebben ook een rol gespeeld bij de aanleg van de Beweegtuin en aanbod van het beweegprogram ma. Deze instellingen zijn Fitality Sport, Zorggroep Ter Weel. Allévo, Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO), Buurtvereniging Goes-Zuid en de Gemeente Goes en Nijha, een bedrijf gespecialiseerd in sport en bewegen. GOES - Op de inloopavond over het Spoor- project gaven wethouder Meeuwisse en projectleider Victor de Vries toelichting over de jongste ontwikkelingen. Verwacht wordt dat de tunnel in 2019 in gebruik kan worden genomen. Ten op zichte van het eerder toegelichte plan zijn er drie belangrijke veranderingen. 1 -Het tracé van de spooronderdoorgang wordt deels verlegd, er is gekozen voor een vei liger en overzichtelijker tracé met minder GOES - In november 2014 werd gestart met de aanleg van de Beweegtuin achter het nieuwe woonzorgcen trum Sint Maarten in de Groe aan de Beukenstraat 190. Er zijn een zevental toestel len geplaatst die geschikt zijn voor buitenfitness. De tweede fase van de Beweeg tuin zal later gerealiseerd worden na het gereedko men van Abbekindershof (nieuwbouw somatiek van Zorggroep Ter Weel), in het groene middengebied tus sen de gebouwen. Daar wor den zes toestellen geplaatst. Bij de opening werd gestart met een gezamenlijke war ming up onder leiding van Heidi Bras, waar de meeste aanwezige senioren en juni oren aan meededen. Daarna opende Jo-Annes de Bat de Beweegtuin Goes-Zuid of ficieel door met een aantal aanwezigen de nieuwe toe stellen in gebruik te nemen. Belangstellenden konden bochten: 2 -De twee woonbestemmingen die het voorontwerp bestemmingsplan kende komen te vervallen. Het betreft hier de’woontoren en bedrijfsgebouw van vijf bouwlagen; 3-Er wordt een tweede ont sluiting van het Stationspark op de Fruit- laan planologisch mogelijk gemaakt. Vic tor de Vries: “De ‘Buitendienststelling van het treinverkeer’ kost in overleg met Pro- Rail een tot twee jaar voorbereiding. Dat is een probleem dat veel tijd vraagt.” Bovenstaande is een weergave van het wekelijkse log van burgemeester Verhuist van Goes, te vinden op http://www. goes.nl/bestuur-en-organisatie/burgemeesters-log_43745/ item/niet-nix_149236.html Wethouder Jo-Annes de Bat op de loopbrug, links Heidi Bras. Foto: Leon Janssens Het Goese carillion hangt vanaf vandaag weer op zijn oude ver trouwde plaats in de

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 9