‘Absoluut gaan stemmen; je stem op het waterschap heeft wel degelijk invloed I. I VERKIEZINGEN I Toine Poppelaars van Waterschap Scheldestromen vertelt over het belang van de verkiezingen van woensdag 18 maart TOINE POPPELAARS: 'DE VEILIGHEID VAN DIJKEN EN DUINEN IS ONZE TOPPRIORITEIT 3 O www.de-bevelander.nl De Bevelander wpensdag 11 maart 2015 23 door John de Kok Foto: Rudy Visser, Waterschap Scheldestromen 5 Dat onze dijken veilig moeten zijn, daar zijn we het wel over eens. Maar treffen we tegelijkertijd voorzieningen voor de recreant, zoals mooie fietspaden? Stoppen we geld in natuurlijke vispassages, of investeren we meer in het waarborgen en verbeteren van de zoetwatervoorzieningen voor de landbouw? En hoeveel waterschapsbelasting willen we betalen? De Bevelander vroeg dijkgraaf Toine Poppelaars van Waterschap Scheldestromen naar het belang van de verkiezingen van woensdag 18 maart. Van de dertig zetels zijn er zeven geborgen voor bedrij ven, boeren en natuur, hoe democratisch zijn deze ver kiezingen dan nog? Tijdens de laatste landelijke waterschapsverkiezingen in november 2008 lag de op komst op 24 procent. We kunnen er beter mee stop pen? De rioolwaterzuivering in Terneuzen. Toine Poppelaars: "We hebben zestien rioolwaterzuiveringsin sta I la ties die dag in dag uit in bedrijf zijn.” Foto: Rudy Visser, Waterschap Scheldestromen Toine Poppelaars: "Wat ons parten speelt is dat mensen zo weinig van het waterschap merken. Zuiver water lijkt een vanzelfsprekendheid, een overlopende riolering komt nauwelijks voor. Toch heeft je stem wel degelijk invloed.” van het wettelijk maximum (negen), tot het wettelijk minimum (zeven) terug ge bracht. Dan zijn er nog altijd 23 zetels voor volksverte genwoordigers.” Is het niet veel goedkoper en efficiënter om van het waterschap een ambtelijk orgaan onder de provincie te maken? “Dat zou tenminste tien jaar kosten want daarvoor heb je een grondwetswijziging no- Wat zijn dan de kerntaken van Waterschap Scheldestro men? Toch maar gaan stemmen woensdag 18 maart dan? dwingen de oude situatie te herstellen, of dit op kosten van de overtreder te laten uitvoeren.” dig. Volgens berekeningen kan je landelijk gezien zo’n 25 miljoen euro op jaarbasis aan bestuurskosten bespa ren, maar je gooit dan veel voordelen weg. Nu is het zo dat we onze eigen belasting mogen heffen. We zijn wet telijk verplicht om die gel den aan onze kerntaken te besteden. Het budget van de waterschappen zou on der druk komen te staan als het onder een totaalbeleid valt. Wat krijgt dan voor rang? Onderwijs, arbeid, cultuur of het waterschap? Vanuit het buitenland krij gen we juist te horen dat het in Nederland zo goed gere geld is. Een apart democra tisch orgaan met haar eigen specifieke belastinggebied. De landelijke opkomst bij de waterschapsverkiezingen in 2008 lag op 24 procent, Zeeland stak er met 33 pro cent nog positief uit. De verkiezingen van 2012 werden uitgesteld tot 18 maart dit jaar. In 2014 werd besloten de waterschapsverkiezingen via de Kieswet te regelen. Daarmee werden de gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie en zijn de verkiezingen gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen. bedrijf zijn. Daarmee dragen we bij aan duurzaamheid, maar ook aan energiebe sparing omdat we met het afvalwater energie opwek ken. Daarnaast zijn we elke dag bezig met de aan- en af voer van het water zelf om het waterpeil goed op orde ,1 te houden. Hiervoor zetten we poldergemalen en stu wen in, maar we baggeren en maaien ook de waterlo pen. Dan onderhouden we nog eens ruim 4000 kilome ter aan plattelandswegen, evenveel als alle andere wa terschappen samen. Wat het aantal kilometers dijk be treft zijn we overigens ook ruim de koploper. Het be heer en het onderhoud van de oevers en steigers van het Veerse Meer is ook een meer dan noemenswaardige taak van Scheldestromen.” “In Zeeland lag dat percen tage op 33 procent en voor de komende verkiezingen verwacht ik tenminste 40 procent. Wat ons parten speelt is dat mensen zo wei nig van het waterschap mer ken. Zuiver water lijkt een vanzelfsprekendheid, een overlopende riolering komt nauwelijks voor. Toch heeft je stem wel degelijk invloed. Elke partij heeft haar eigen accenten op het gebied van economische, landbouw- en natuurbelangen. Via het Kieskompas Waterschaps verkiezingen 2015 zie je bin nen enkele minuten waar die accenten zoal liggen en welke partij het beste aan sluit op de punten die voor jou van belang zijn. Don derdag 12 maart versprei den we een huis aan huis verkiezingskrant waarin we uitleg geven over het water schap en de verkiezingen en waarin de verschillende partijen hun programma’s presenteren.” “We zijn de beheerder van de meeste primaire zeewe ringen. De veiligheid van dijken en duinen is onze topprioriteit. Schoon en gezond water in onze wa tersystemen valt ook onder de verantwoording van het waterschap. We hebben 16 rioolwaterzuiveringsinstal laties die dag in dag uit in Dat garandeert veiligheid. Als zelfstandig orgaan heb ben we bovendien de moge lijkheid om dwingende re gels op te leggen in de vorm van vergunningen en om overtredingen aan te pak ken door de overtreder te “Het werk van het water schap heeft zo’n grote in vloed op deze partijen dat ze altijd vertegenwoordigd moeten zijn. Het Statenvoor stel ‘Minder geborgde zetels Waterschap’ van 13 februari heeft voor Scheldestromen het aantal geborgen zetels “Absoluut. Je stem op het waterschap heeft wel dege lijk invloed. Ik hoop op een hoge opkomst en het is een kleine moeite om één keer langs te gaan en te stemmen voor het waterschap, de Pro vinciale Staten en indirect de Eerste Kamer.”

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 31