if Kwaliteit van leven behouden Loop van 16 t/m 21 maart eens binnen bij: I Kijk voor alle details op www.gors.nl www.svrz.nl 0900 - 78 79 777 V zorgt in zeeland i svrz r Brugzicht Kinderboerderij De Punt en Kadoshop-Lunchroom De Punt (Scheldestraat 3-5, Zierikzee), Bakkerij - Theetuin Jikkemiene (Dorps-plein 46, Nisse). Kek Kleding - Speelgoed - Koffiehoek - Printservice (Scheldestraat 21, Vlissingen) en De Cirkel (Beukenstraat 58, Goes). uning wordt geboden en wat werken bij Gors inhoudt. Onze collega's beantwoorden graag al uw vragen. Kristel Cillisse, Specialist Ouderengeneeskunde bij SVRZ 1 Voor al uw zorgvragen (lokaal tarief) Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 -17.00 uur cE Tijdens de Week van Zorg en Welzijn van 16 tot en met 21 maart bent u bijzonder welkom op onze veelzijdige locaties. Hier ziet u met hoeveel enthousiasme cliënt- en aan het werk zijn. Ook kunt u zien hoe onderste- De toenemende vergrijzing brengt een stij gende vraag naar specialisten ouderenge neeskunde met zich mee. Dat Nederland daarvoor speciaal opgeleide artsen heeft, is uniek in de wereld. Vroeger heette deze functie Verpleeghuis arts. Een verpleeghuis was toen immers het eindstation voor met name veel oude ren. Maar deze groep mensen kun je veel meer bieden dan alleen een verblijf binnen de verpleeghuismuren. De zorg is er tegen woordig op gericht dat iedereen zo lang mogelijk en gezond in zijn eigen leefomge ving kan blijven wonen. Voor cliënten in verpleeghuizen vervullen wij dezelfde rol als de huisarts voor thuis wonenden. Huisartsen verwijzen thuiswo nende ouderen steeds vaker naar ons door, maar ouderen kunnen ook rechtstreeks con tact met ons opnemen. De huisarts moet wel altijd op de hoogte worden gesteld. Wij Ons werk is zeer veelzijdig en omvat naast zorg voor ouderen met dementie en licha melijke ziektes bijvoorbeeld palliatieve zorg en de behandeling van geriatrische revalidatie. Medicijngebruik houden wij ook goed in de gaten. Met onze vaste apothe ker nemen wij dit twee keer per jaar door en passen het eventueel aan. Wij zijn altijd oproepbaar voor spoedgevallen. 3 Om optimale zorg te kunnen verlenen en om crises te voorkomen, overleggen wij vaak met andere zorgketen aanbieders over de beste oplossing voor onze cliënten. Over elke cliënt wordt een aantal keren per jaar een multidisciplinair overleg (MDO) gehou den. Hierin staat de kwaliteit van het leven van de cliënt centraal. Met andere woorden: SVRZ zorgt goed in Zeeland, samen met an deren!” Vanuit 44 locaties verspreid over Zeeland biedt de Stichting Voor Regionale Zorgverlening SVRZ zorg aan voornamelijk ouderen met dementie of lichame lijke beperkingen en geriatrische revalidatie. Kristel Gillisse is als Specialist Ouderengeneeskunde verbonden aan SVRZ. Haar werkzaamheden spelen zich steeds vaker af buiten de muren van het verpleeghuis: bij de cliënten thuis. Dat vergt nauw overleg met huisartsen. onderscheiden ons van huisartsen doordat wij specialistische zorg kunnen inzetten voor de oudere thuis. Daarvoor brengen wij een huisbezoek waarin wij uitgebreid de cli ent en de leefomgeving van de cliënt bekij ken. Iets, waarvoor wij ruim de tijd nemen. Onze bevindingen en advies over specifieke vragen koppelen wij altijd terug naar de huisarts, ook als cliënten rechtstreeks met ons contact hebben opgenomen. Aan onze inzet zijn voor de cliënten en huisartsen geen kosten verbonden, doordat die onder de Wet Langdurige Zorg valt. Kristel Gillisse: “Als Specialist Oude rengeneeskunde ben je gespeciali seerd in aandoeningen van met name 80-plussers. Zij hebben vaak diverse gezondheidsproblemen, waarvoor zij verschillende soorten medicijnen tegelijk gebruiken of cognitieve problemen, zoals dementie. Je werkt als generalist, maar wel met specifieke kennis in de ouderengenees kunde. o.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 24