Kennis over delier kan veel leed voorkomen na operatie 'R I I SPORTTIP ysjfjfbrjfr Hii|| Touwtjespringen is geen kinderspel Registratiesysteem borstimplantaten Schade door vitamine B6 DELIER, OFFICIEEL DELIRIUM GENAAMD, IS ACUTE VERWARDHEID d A tv Van alle mensen die na een operatie op de intensive care van een ziekenhuis liggen, krijgt maar liefst 70 tot 87% een delier. Delier treedt ook op bij tot 60 procent van de mensen in verzor gingshuizen. Ouders wordt vaak verteld dat het gevaarlijk is om baby's voedsel te geven dat pinda's bevat, vanwege levensbedreigende pinda-allergieën Uit Engels onderzoek blijkt nu echter dat het tegenovergestelde waar is. Kinderen die vanaf elf maanden tot hun vijfde levensjaar minimaal drie keer per week pindaproducten binnen krijgen, hebben 80 procent minder kans op pinda- allergie. 2 procent van de bevolking lijdt aan deze levensgevaarlijke allergie. redderd. Vaak hebben ze zelf niet door dat ze zich anders maar kunnen worden, mocht er achteraf iets mis blijken te zijn met een implantaat. Dat is erg belangrijk om extra schade te voorkomen. Cardi ologen en orthopeden regi streerden hun implantaten al langer. Ook de plastisch chirurgen hebben zich nu bij het registratiesysteem ge voegd. In het register wordt aan de ingebrachte prothese een nummer van de patiënt gekoppeld. De naam van de patiënt blijft alleen bij de arts bekend. sen minder waarschijnlijk. Wij vinden het daarom be langrijk dat de symptomen zo vroeg mogelijk herkend worden, zodat het delier korter duurt. Het is in ie- Touwtjespringen is goed voor je coördinatie, uit houdingsvermogen, voe tenwerk, timing, beweeg lijkheid. kracht, snelheid en explosiviteit. Het is een ideale warming-up, maar daarnaast is het ook een goede volledige training. Touwtjespringen is zelfs een van de meest effec tieve manieren om vet te verbranden. Elk lichaam is anders. Als je dus wilt gaan touwtjespringen, is het verstandig om goed naar je eigen lijf te luisteren. Wanneer je voor het eerst springt, begin dan niet meteen met een dagelijkse training van anderhalf uur. Daarmee overbelast je alleen maar je spieren en gewrichten met een hoop spierpijn tot gevolg. Nee, bouw je training liever langzaam op. En als je knie of arm pijn gaat doen, spring dan niet door. Let ook goed op je Kinderspel? Letterlijk misschien wel, maar touwtjespringen is aan de andere kant zeker geen kinderspel. Het is een ef fectieve en intensieve ma nier om je lijf te trainen, terwijl hart- en bloedvaten worden versterkt. lichaamshouding tijdens het springen: blijf recht staan. Meest d begin je met een training van een kwartier per dag en bouw je het langzaam op. De sport is vooral goed om benen en billen in vorm te krijgen. Touwtjespringen is best intensief. Het is daarom raadzaam om het af te wisselen met andere manieren van lichaams beweging, zoals wandelen en buikspieroefeningen. En om het leuk te houden is springen op muziek met een lekkere beat ook aan te raden. Rekenvoorbeeld Je kunt overigens redelijk precies uitrekenen hoe veel calorieën je verbruikt met touwtjespringen. Dat doe je zo: je verbruikt 1,4 kcal per kilogram aan lichaamsgewicht per 10 minuten is. Dat is dan 0,14 kcal per minuut. Verme nigvuldig dit getal met het aantal minuten dat de training duurt en het aantal kilogrammen dat je weegt. Dus weeg je zestig kilo en spring je een half uur dan verbrand je het volede aantal kcal: 0,14 (kcal per minuut) x 30 (minuten) x 60 (kilo gram) 252 kcal. En dat is toch meer dan wat je verbruikt bij aero bics, voetbal of zwemmen. Op dit moment zijn alleen voor vitamine A en D maxi male doseringen opgeno men in de Warenwet. Voor vitamine B6 zijn (niet bin dende) richtlijnen opgesteld door de Gezondheidsraad. De Consumentenbond roept minister Schippers op om de Warenwet aan te passen voor B6. Fonds Psychische Gezond heid vindt het van groot belang dat niet alleen het Nederlands publiek, maar ook hulpverleners goed op de hoogte zijn van de symp tomen van delier. Hierdoor wordt veel leed en angst voorkomen en krijgen men sen betere hulp van zorgver leners en naasten. HogedoseringenvitamineB6 kunnen schadelijk zijn voor het zenuwstelsel. Veel vita minepillen bevatten hoge concentraties vitamine B6. Uit onderzoek van de Con sumentenbond blijkt dat in veel multivitaminen een veel hogere dosering vitami ne B6 zit dan de veilige bo vengrens van 25 milligram. Een overdosis kan leiden tot gevoelloosheid, tintelingen en ernstige zenuwpijn in de ledematen. Dit blijkt ook uit de klachten die binnenko men bij het Lareb. “Er zijn mensen die 's nachts door de pijn het dekbed niet meer op hun tenen kunnen ver dragen”, meldt Agnes Kant, directrice van het bijwer kingencentrum. fabrikant gebruikte goedko pere industriële siliconen waardoor de implantaten een grotere kans hadden om te scheuren. In Nederland hebben naar schatting tus sen de 1.000 en 1.400 vrou wen een PIP-implantaat. Omdat deze protheses niet zijn geregistreerd, is het las tig om gedupeerde vrouwen te traceren, In het nieuwe systeem worden nieuwe implantaten voortaan ge registreerd, zodat patiën ten makkelijker gevonden Met een halfuurtje touwtjespringen verbandt je meer calorieën dan bij zwemmen of voetbal. De meeste mensen die na een operatie op de instensive care liggen krijgen een delier. Toch weten weinigen wat een delier is. Foto: PR “Je kunt een delier omschrij ven als een soort ‘kortslui ting’ in iemands hersenen. Mensen met een delier zijn kunnen wanen krijgen en halluci neren en het ene moment verward zijn en het andere moment helder. Ook voelen Een delier is een voorbij gaande aandoening en duurt meestal enkele dagen tot weken. De aanwezigheid van een delier kan wijzen op een ernstige acute lichamelijke ziekte waarvoor snel me disch ingrijpen noodzake lijk is. Als de lichamelijke situatie verbetert neemt de verwardheid af. “Dit bete kent niet dat er altijd herstel optreedt. Volledig herstel is vooral bij oudere men- Gezondheid: “Een delier ontstaat bijvoorbeeld door een lichamelijke aandoe ning of door medicijnge bruik. Het ontwikkelt zich in korte tijd en betekent dat iemand in een staat van acu te verwardheid belandt.” Een kwart tot de helft van alle Nederlanders slikt vita minepillen en in de winter neemt dit aantal toe. Onder het motto ‘baat het niet, dan schaadt het niet’ nemen tal loze mensen vitaminen in als aanvulling op hun voe ding. Maar dit blijkt dus niet zonder risico. Herkennen en behandelen Op de website van Fonds Psychische Gezondheid www. psychischegezondheid.nl/delier is het ervaringsverhaal van Godfried Beumers te vinden, evenals een uitgebreid interview met psycholoog Lidewy Hendriks, waarin zij tips en informatie geeft over het herkennen van en omgaan met delier. Delier, officieel delirium, genaamd is acute verward- Kortsluiting heid. Het komt het meest voor onder oudere mensen die in een ziekenhuis zijn opgenomen. Veel mensen hebben nog nooit van delier gedesoriënteerd, gehoord of associëren het alleen met alcoholgebruik en ontwenningsverschijn selen. Hoe hoger de leeftijd, hoe zij zich vaak angstig en ont- vaker delier voorkomt. Maar ook jongere mensen kun nen een delier krijgen. In de dan anders gedragen, kindertijd hangt delier vaak hun naasten wél.” samen met koortsachtige ziekten of gebruik van be paalde medicatie. Een delier heeft altijd een lichamelijke oorzaak. Over het algemeen wordt het hebben van een delier als zeer overweldi gend ervaren. Lidewy Hendriks, psycho loog bij Fonds Psychische Naast medische implan taten zoals pacemakers en kunstheupen worden bor stimplantaten voortaan ook in een landelijk systeem ge registreerd. Doel van deze registratie is om mensen te kunnen opsporen die pro blemen kunnen hebben met bijvoorbeeld lekkende bor stimplantaten. Directe aanleiding om het registratiesysteem in te voeren is de affaire met lek kende borstimplantaten van het Franse bedrijf PIP. Die der geval van belang dat er een veilige omgeving wordt gecreëerd en gewaarborgd, waarin de persoon met de lier behandeld en verzorgd kan worden.”

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 23