Netwerkparticipatie bevordert welzijn klant dermaTeam, zorg voor je huid haar schoon drinkwater zoa(*/ ADVERTORIAL PZC PZC J I www.zoa.nl C 4 Zorgstroom werkt samen Kick off voor netwerk www.pzc.nl .1 4 www.pzc.nl Al jaren een vast item in de PZC; de bijlage over gezondheid. Thema in deze editie is gezond blijven. U vindt de bijlage op 11 april gratis bij uw krant. BELANGRIJK DAT ALLE PARTIJEN WETEN WAT ZIJ KUNNEN VERWACHTEN Al jaren een vast item in de PZC; de bijlage over gezondheid. Thema in deze editie is gezond blijven. U vindt de bijlage op 11 april gratis bij uw krant. K. 7 2 0 r g s- r - Natasja Eckhardt, mantelzorgconsulent Zorgstroom: “Wij betrekken de partner zoveel mogelijk bij de zorg." Foto: Leon Janssens Gratis advertentie Geef thuisgevoel verstevigd wordt. Het kan bij voorbeeld ook zo zijn dat een echtpaar door omstan digheden uit elkaar moet gaan wonen. Wij geven de partners dan de ruimte om elkaar te zien. Wij kennen geen bezoekuren. Ook betrekken we de partner zoveel mogelijk bij de zorg." dermaTeam, Park Veldzigt 67, Middelburg, 0118-673050 www. dermateam.nl Woensdag 22 april is de kick off bijeenkomst voor het netwerk van de intra-murale bewoners, de bewoners van de verzorgings- en verpleeghuizen in het Spiegel- theater in Middelburg. Informatie: www.zorgstroom.nl. Zorgstroom, Breestraat 15, Middelburg, 0118-684000 Dermatoloog drs. Annemieke Huibregtse. Foto: Leon Janssens HULP HOOP HERSTEL ten doen. De mensen kunnen bij ons in huis wonen en het accent ligt er op dat zij het leven zoals ze dat gewend waren zo goed mogelijk voort kunnen zetten. Wij inventariseren de wensen en gewoonten van onze nieuwe bewoners. De kamer wordt naar eigen smaak ingericht zodat het In september 2011 opende der maTeam een polikliniek voor dermatologie in het Barcode gebouw in Park Veldzigt in Mid delburg. “Als dermatoloog kun je vaak de diagnose met je ogen stellen en het probleem benoe men. Mensen met zorgen over een moedervlek die je gerust kunt stellen”, aldus drs, Anne mieke Huibregtse. Patiënten komen via verwijzing door de huisarts en de derma toloog stelt de diagnose. Bij het kleinste vermoeden wordt kwaadaardig weefsel wegge haald en dat wordt bij de patho loog onderzocht. Huidkanker is de meest voorkomende soort kanker. 'Belangrijk, zorg er voor nen verwachten. Samenwerking tussen de mantelzorger, het netwerk van de bewoners en professionals geeft een grote bij drage aan het welbevinden van de bewoner. Mensen verhuizen vanuit de thuissituatie en moe ten dan niet in de nieuwe situ atie gezegd worden wat ze moe- dat je niet verbrandt door de zon en dat geldt zeker voor kinde ren”, adviseert drs. Huibregtse. Naast de algemene dermatolo gie worden er diverse huidthe- rapeutische en cosmetische behandelingsmogelijkheden geboden, vaak ook als aanvul ling op de dermatologische be handelingen op de polikliniek. In de polikliniek wordt alleen gewerkt met de allerbeste appa ratuur. die de zekerheid geven dat iedereen onder de meest op timale omstandigheden wordt behandeld. sionals en mantelzorgers sa menwerkingspartners worden. Uitgangspunt is de zorg die de klant wil ontvangen en de man telzorger kan én wil geven. Bij Zorgstroom staan mantelzorgers er niet alleen voor; men wil de mantelzorgondersteuning bre der trekken naar netwerkparti- cipatie. Natasja Eckhardt, man telzorgconsulent Zorgstroom: “Om continuïteit te brengen in de zorg en ondersteuning in het leven van de klant en om bete kenisvolle relaties te behouden, besteden wij veel aandacht aan netwerkparticipatie. We be trekken de mantelzorger en het netwerk van de klant bij diens verzorging. Daardoor kan een hogere kwaliteit van leven gebo den worden. Netwerkparticipa tie vereist goede communicatie. Het is belangrijk dat alle partij- zorg. Mantelzorg speelt daarin en weten wat zij van elkaar kun- een cruciale rol. Bij de onder steuning die Zorgstroom biedt, staan de belangen van de zorg vrager en diens eventuele man telzorger centraal. Zorgstroom gaat een samenwerkingsrelatie aan met de mantelzorger waarin ze ondersteunen, faciliteren en afstemmen, zodat de profes- Om optimale zorg te kunnen To veren. ondersteunt Zorgstroom mantelzorgers onder meer met thema- en scholingsbijeen komsten, het Mantelzorgcafé, informatiebijeenkomsten en lezingen. Het Mantelzorgcafé wordt een ontmoetingsplaats waar mantelzorgers in een on gedwongen, gemoedelijke sfeer en in alle openheid elkaar kun nen ontmoeten en ervaringen uit wisselen. Zorgstroom heeft verpleeg- en verzorgingshuizen op 7 locaties in Walcheren met een bijna 100 procent bezet tingsgraad. Sinds de invoering van de WMO doet de overheid een beroep op de eigen verantwoordelijk heid van de burgers om zoveel mogelijk voor elkaar te zorgen. Inmiddels wordt de langdu rige zorg hervormd. Hierdoor kunnen mensen langer in hun eigen omgeving blijven wonen met ondersteuning. Centraal bij deze hervorming staat de grote betrokkenheid van de sa menleving en een goede balans tussen informele en formele

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 22