I I I 7 2 7 Ml Samen in de wijk Steeds vaker te weinig slaap Profiel voor voetzorg diabeten "WfJBii ADVERTORIAL Website over autisme H1* F Schake Serviceflat De Schakel I ‘s Gravenpolderseweg 9 4462 CD Goes Wonen in een Serviceflat: Huur appartementen Comfortabel Zelfstandig Veilig Service op maat Kauwgom eten is niet gezond... of toch wel? ZATERDAG 18 APRIL OPEN DAG van 10.30 tot 15.00 uur Check invloed van zorg op - jouw situatie f - Aanmeten van borstprothesen - Prothese lingerie en badmode *- mijnkwaliteitvanleven.nl Foto: Rachel van Westen Begeleiders Corina van Boven (links) en Wil Beuns (rechts) bekijken samen met Tonnie Veerhoek en Rudie Rentmeester de kaartjes van het talentenspel. autisme. Niet alle mensen met autisme hebben ook een medische diagnose. Au tisme komt voor bij mannen en vrouwen en op alle intel ligentieniveaus. De aard en intensiteit van autisme vari eert per persoon, gedurende de dag en het leven. De web site is ontwikkeld door een onafhankelijke werkgroep. waarbij mensen elkaar ontmoe ten. Een mooi voorbeeld hiervan is ‘Smakelijk uit in Goes-Zuid’. Dit is een evenement waarbij iedereen wordt uitgenodigd om lekker met elkaar te eten, niet alleen cliënten en hun familie, maar ook mensen uit de wijk. Voordat het project van start is gegaan, deed Ruben Goethals uitgebreid onderzoek. Hij ging in gesprek met zo’n 100 familie leden, mantelzorgers en vrijwil ligers. Tijdens deze gesprekken kwamen veel talenten of vaar digheden van deze mensen naar voren. De 30 meest voorkomen- Onbezorgd wonen tn een Service-appartement op een unieke locatie in Goes. behandelplan op en moet een contract hebben met uw zorgverzekeraar. De behan deling kan dan deels door de pedicure gebeuren. slaapt, was te zien bij 15-ja- rigen. 72 van de 15-jari- gen sliep in 1991 langer dan 7 uur per nacht. In 2012 was dit nog maar 63% Hebben de veranderingen in de zorg invloed op jouw situatie? Je kunt dat nu zelf bijhouden met de landelijke kwaliteitsmeter Mijnkwali- teitvanleven.nl. de talenten zijn door cliënten en vrijwilligers van Kek in Vlissin- gen omgezet naar fotokaarten, waar vervolgens een talenten spel mee is gemaakt. De kaarten zijn, samen met postzegels, inge pakt op de productiegroep van Gors. De talentenspellen zijn uitgedeeld op de locaties en de cliënten kunnen de kaarten aan iemand geven of opsturen om te bedanken voor het bijzondere talent wat diegene inzet. Op die manier zorgt het talentenspel ervoor dat cliënten hun netwerk vergroten en nieuwe contacten kunnen onderhouden. Samen in de Wijk is een project van Gors, deze organisatie biedt zorg en ondersteuning aan kin deren, jongeren en volwassenen met een beperking. Het project Samen in de Wijk is een jaar ge leden van start gegaan en heeft als doel om de sociale netwer ken van de cliënten te vergroten en hun participatie te verbete ren. "Dankzij dit project hebben we gemerkt dat er veel valt te organiseren binnen de zorg om cliënten meer te betrekken bij de samenleving”, vertelt projectlei der Ruben Goethals, “We pro beren een omgeving te creëren Over het eten van kauwgom bestaan heel wat meningen. Maar zijn die wel waar? Is kauwgom kauwen wel slecht voor je tanden? En wat als je het per ongeluk inslikt? Een paar fabels en feiten op een rijtje. Van veel kauwgom eten, krijg je obstipatie. Een fabel, het is juist anders om. In veel kauwgom zitten zoetstoffen die een laxerend effect kunnen hebben. Kauwgom is slecht voor je tanden. Zo lang je suikervrije kauw gom kiest, is dat niet het ge val. Door te kauwen maak je extra speeksel aan. Dat spoelt je mond schoon en draagt zelfs bij aan het voor komen van gaatjes. Als je kauwgom doorslikt, ontstaat er een klomp in je maag. Dat is een fabel. Je maag en darmen breken een deel van de ingrediënten al af. De rest poep je uit. Van kauwgom word je win derig. Dat klopt. Als je veel kauw gom kauwt, slik je onge merkt ook veel extra lucht in. Maar dat gebeurt ook als je te snel eet of praat of veel stress hebt. Kauwgom is goed voor je concentratie Onderzoeken tonen inder daad aan dat het kauwen van kauwgom een positief effect heeft op je concentra tie en alertheid. allert te blijven. Uit recent onderzoek van de Columbia University blijkt dat vooral vrouwelijke studenten en jongeren uit de lagere soci ale klassen regelmatig min der dan zeven uur slapen. De grootste afname van het percentage jongeren dat minstens 7 uur per nacht loopt op het krijgen van wonden door slechte gene zing en het risico op ampu tatie. Bij zorgprofiel 1 wordt alleen het jaarlijkse gerichte Genoeg nachtrust is noodzakelijk voor de gezondheid. Toch slapen mensen steeds minder. De belangrijkste oorzaak is dat mensen geneigd zijn ‘s avonds later door te werken of bezig zijn met hun laptop, smartphone of tablet. Vooral jongeren blijven permanent beschikbaar voor prikkels uit hun apparaten. Doordat mensen te laat be zig blijven, gaan ze te laat slapen, en als ze eenmaal slapen is de kwaliteit van de slaap ook nog minder door dat hun hersenen te actief blijven. Dat wordt allemaal nog versterkt door het blau we licht dat apparaten als smartphones en tablets ver spreiden. Pas sinds enkele jaren is bekend dat de bio logische klok, die het slaap- ritme regelt, extra gevoelig is voor dit blauwe licht. Dit licht stimuleert de hersenen meer dan ander licht om Wie zich aanmeldt, krijgt twee keer per jaar een uit nodiging om een online vra genlijst in te vullen. Hier uit volgt een persoonlijk over zicht van hoe het met je gaat, wat voor jouw belangrijk is en wat je daar voor nodig heeft. De rapportage is belangrijke informatie voor als je in ge sprek gaat met uw naasten, uw gemeenten of je zorgver lener. Mijnkwaliteitvanleven.nl analyseert alle ingevulde vragenlijsten anoniem. Mijnkwaliteitvanleven.nl is een intiatief van Patiënten federatie NPCF en het Nati onaal Ouderenfonds. Sinds 1 januari moet de huis arts op basis van een voet- onderzoek een zorgprofiel bepalen bij een diabetespa tiënt. Vergoeding vanuit de basisverzekering gebeurt op basis van dit profiel. Een zorgprofiel is een soort zorgzwaartepakket wat is gerelateerd aan de risico’s die een diabetespatiënt Mensen slapen steeds minder en slechter. Belangrijke oorzaak is dat mensen ‘s avonds langer actief zijn en het blauwe licht van smartphones en tablets. Foto: PR Voor iedereen die privé of professioneel te maken heeft met autisme is er nu de web site www.uaanzet.nl. De site biedt mensen praktische in formatie om beter met men sen met autisme om te gaan, hen te ondersteunen en te begrijpen. In Nederland hebben ongeveer 190.000 kinderen en volwassenen voorwaarden vergoed uit de basisverzekering. Voorwaar den: er moet een verwijzing zijn van de huisarts met ver melding zorgprofiel 2, 3 of 4, voetonderzoek uit de basis- de podotherapeut stelt het verzekering vergoed. Bij een zorgprofiel 2, 3 of 4 worden het voetonderzoek en de medische noodzakelijke voetzorg onder bepaalde U j SSS3S fill tl s

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 20