Zin en onzin over het griepvirus lil lil Onderzoek: meer vezels eten helpt bijna net zo goed als afvallen II ftl Een goede weerstand Twee nieuwe centra voor protonenbestraling EP] Meer risico’s voor ADHD’ers DIT EETPATROON IS VEEL GEMAKKELIJKER VOLTE HOUDEN DAN EEN COMPLEET DIEET Zorg is dupe van te dure pillen Vitamine K2 goed voor hart en vaten en 1 Een dieet is voor veel mensen die willen afvallen een kwelling. Recent onderzoek toont echter aan datje met kleine veranderingen in je eetpatroon je al kunt afvallen. Bijvoorbeeld door sompelweg meer vezels te eten. Het was deze winter weer een boel gesnotter en genies. En ook dit jaar hadden we weer een fikse griepepidemie. Maar wat is nu eigenlijk waar wat we over de griep horen en denken? Hieronder enkele fabels en feiten. De griep kun je grotendeels ontlopen door mensen die griepverschijnselen hebben te vermijden. De griep is alleen gevaarlijk voor oude mensen. Je kunt wel degelijk overlij den aan de gevolgen van de griep, ook als je niet oud, vaak door complicaties als longontsteking. Wel is het zo dat verreweg de meeste griepdoden in Nederland ouderen betreft omdat hun afweer wat zwakker is. In Nederland land kampt ruim 40 procent van de bevolking met overgewicht, blijkt uit cijfers van het CBS. Dit percentage is sinds 1981 met 14,1 procent gestegen. Wel is er de laatste paar jaar een stabilisatie te zien en neemt het aantal te zware mensen niet veel meer toe. Gezonder leven is namelijk steeds meer een trend aan het worden. De beste remedie tegen griep en verkoudheid is een goede weerstand. Ons immuunsysteem zorgt ervoor dat bacteriën en virussen die het lichaam binnendringen, worden bestreden. Een goede weerstand krijg je door gezond te eten, regelmatig naar buiten te gaan om te bewegen, voldoende vitamines en te zorgen voor een goede nachtrust. In Nederland worden de ko mende jaren twee nieuwe centra gebouwd waar kan kerpatiënten terechtkunnen voor de zogeheten protonen therapie. Bij deze therapie worden pa tiënten bestraald met gela den deeltjes, de zogenoemde protonen. Die deeltjes kun nen nagenoeg hun volledige energie precies op de juiste plaats in de tumor afgeven. De behandeling met proto nen richt dan ook minder schade aan in het lichaam van de patiënt dan de gang bare bestraling. Hierdoor Alle medicijnen die duur der zijn dan 17.660 euro per jaar, leiden tot verlies van levenskwaliteit bij andere patiënten. Dat blijkt uit Brits onderzoek. Wetenschappers van de Universiteit van York hebben uitgerekend dat de Britse nationale zorgverze keraar te veel betaalt voor dure nieuwe geneesmid delen. Die uitgaven berok kenen schade aan patiënten met andere aandoeningen omdat voor hen minder geld beschikbaar is. Mensen met ADHD overlij den vaak eerder dan leef tijdsgenoten zonder deze aandoening. Dat blijkt uit een recent Deens onder zoek. De onderzoekers volg den bijna twee miljoen De nen die tussen 1981 en 2011 geboren werden. De sterfte onder mensen met ADHD bleek ruim 2,5 keer zo hoog als bij leeftijdsgenoten zon der ADHD. Dit kwam vooral door onnatuurlijke doods oorzaken, zoals ongeluk ken. Maar na correctie voor bijkomende psychiatrische aandoeningen zoals versla ving bleef de sterfte onder ADHD’ers nog steeds ander half keer zo hoog. Het risico op "vroegtijdig overlijden was het hoogst voor mensen bij wie de diagnose ADHD pas na hun 18e werd vast gesteld. voor 100 procent. Het is over het algemeen wel zo dat wie na de prik toch griep krijgt, er vaak wel minder last van heeft. kan een hogere dosis gege ven worden aan relatief on gevoelige of ongunstig gele gen tumoren. De nieuwe centra komen in Delft en Groningen te staan, zo hebben het Universitair Medisch Centrum Gronin gen en de TU Delft bekend gemaakt. Het Holland Partiele The rapy Centre in Delft en het gebouw in Groningen moe ten in 2017 hun deuren ope nen. Ze kunnen jaarlijks elk ongeveer zeshonderd men sen behandelen. Hoeveel de bouw van de twee centra gaat kosten, is niet bekend. De griepprik helpt toch niet. Omdat er elk jaar weer an dere griepvirussen kunnen circuleren, heb je elk jaar een nieuwe griepprik nodig. kans op diabetes te verklei nen. Het eten van meer ve zels lijkt uiteindelijk beter te werken dan een dieet. Hoe wel je met vezels minder hard kilo’s kwijtraakt, is dit eetpatroon veel gemakkelij ker vol te houden dan een compleet dieet. “Voor men sen die het lastig vinden een complex dieet te volgen, is een simpel dieet veel ge makkelijker vol te houden. Je vezelinname verhogen is een eenvoudige richtlijn. Daarnaast zorgt de hogere vezelinname ervoor dat mensen minder trek hebben in andere ongezonde din gen”, aldus hoofdonderzoe ker Yunsheng Ma. Vezelrijk voedsel is rijk aan vitamines en mineralen. Dit heeft daarom meer voorde- In de winter vat je eerder kou en loop je dus een griep op. Dat je in de winter veel meer kans hebt om griep op te lo pen is waar. Maar dat komt niet direct door de kou. Het griepvirus verspreidt zich vooral via kleine druppel tjes door de lucht. Dus druk bezochte ruimten waar mensen dicht bij elkaar zit ten zoals scholen, kanto ren, concertzalen en-open baar vervoer zijn potentiële griephaarden. In de winter worden deze ruimten vaak veel minder goed geventi leerd, dus kan het griepvi rus zich beter verspreiden. Bovendien verspreidt het griepvirus zich makkelijker bij lage temperaturen. Nee. Dat gaat je niet helpen. Die beschermt je niet De griep is namelijk op z’n besmettelijkst in de peri ode vóór de dragers van het griepvirus ziekteverschijn selen vertonen. Het gaat dan om een periode van vier tot vijf dagen waarin je niet kunt zien of merken dat iemand ziek is. De enige methode om grieploos de winter door te komen, is om jezelf compleet van iedereen te isoleren. In Nederland land kampt ruim 40 procent van de bevolking met overgewicht, blijkt uit cijfers van het CBS. Foto: PR Net zoals in Azië zouden we mondkapjes moeten dragen. Een mondkapje helpt wel iets, maar is niet de oplos sing. Want het griepvirus kun je ook oplopen door voorwerpen aan te raken die de drager van het virus eerder al beeft aangeraakt. Denk dan aan deurknop pen, trapleuningen, kranen en toetsenborden. Hebben we altijd geleerd om bij het niesen en hoesten hand voor je mond te houden, eigenlijk is dat juist een manier om de griep te verspreiden. Veel beter is het om te hoesten en te niesen in de binnenkant van je arm. len dan vezelsupplementen. Daarbij zorgen vezelrijke voedingsmiddelen ook voor meer verzadiging. Er zitten echter ook een paar nadelen aan een vezel rijk dieet. Het kan namelijk winderigheid veroorzaken, buikpijn of ongemakken bij- de stoelgang. Het is daarom belangrijk om de vezelin name langzaam op te bou wen en voldoende water te drinken. Er is overigens nog een on af te vallen. Deze stof heeft namelijk een gunstig effect op de stofwisseling. De we tenschappers hopen in de nabije toekomst een dieetpil te kunnen ontwikkelen. Een warme groc helpt om het virus uit te zweten. Sommige mensen zweren bij het drinken van een groc: cognac of rum, heet water, citroen en honing. Maar he laas. Het helpt niet tegen de griep. Heb je een groc met al cohol dan kun je je wel wat beter gaan voelen omdat de alcohol de lichaamstempe ratuur iets verlaagt. Overi gens is het wel goed om thee of water te drinken omdat je bij koorts veel vocht verliest. Ook is het raadzaam om-een paracetamol met coffeïne te nemen. Dit pilletje verlaagt de lichaamstemparatuur en de coffeïne zorgt er ook nog eens voor dat je je beter voelt. derzoek dat hoop biedt voor mensen die willen afvallen. Wetenschappers hebben nieuw bewijs gevonden dat een stof die in chilipeper zit, capsaïcine, kan helpen om dat de dieetgroep per deel nemer gemiddeld 2,7 kilo kwijt was geraakt. De ‘ve- zelgroep’ viel minder hard af, maar wist toch nog ge middeld 2,1 kilo af te vallen. In beiden groepen waren zowel de bloeddruk als het suikergehalte in het bloed lager. Dit is belangrijk om de Vitamine K2 werkt tegen hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit een studie die is uitgevoerd aan de Universi teit van Maastricht. Het onderzoek een verband dat eerder al uit twee grote Nederlandse bevolkingsstu dies (waarbij ruim 20.000 mensen betrokken waren) naar voren kwam, namelijk een lager risico op kalkaf- zetting in de aderen bij een hogere consumptie van vita mine K2 uit de voeding. Vaatstijfheid door kalkafzet- ting in de vaatwand neemt toe met het ouder worden en is een risicofactor voor hart en vaatziekten. Bij het onderzoek kreeg de ene helft van de studiegroep drie jaar lang 180 microgram (meg) natuurlijke vitamine K2 per dag en de andere helft kreeg een placebo. Na drie jaar was de vaatstijfheid in de vitamine K2-groep niet alleen .verminderd, maar was de flexibiliteit van de vaatwand zelfs verbeterd. In de placebogroep nam de vaatstijfheid iets toe. Vita mine K2 zorgt er voor dat calcium in de botten blijft en niet in de vaatwand gaat zitten. Het is ook nodig voor sterke botten en volgens een ander onderzoek zou vol doende vitamine K2 de kans op prostaatkanker met 35% verlagen. Vitamine K2 zit in vlees en kaas. Relatief veel vitamine K2 zit in eigeel, bo ter, kippenlevertjes, salami, kippenborst en orgaanvlees. Dat blijkt uit een onderzoek aan University of Massa chusetts Medical School in Worcester. De resultaten van het onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in Annals of Internal Medicine. Onderzoekers’ volgden 240 proefpersonen met het me- tabool syndroom. De eerste helft kreeg langzaam meer vezels toegevoegd aan hun normale eetpatroon. Dit deden ze, tot ze de grens van 30 gram per dag had den bereikt. De andere helft van de proefgroep volgde het dieet van de American Heart Association (AHA). Dit dieet heeft als basis een gebalanceerde inname van groenten, fruit, eiwitten, vetten en koolhydraten. De dieetproefpersonen kreeg zo min mogelijk suiker zout voorgeschoteld. Na twaalf maanden bleek

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 19