I I -i Kennisgeving Transmissiesysteem op zee Borssele Opening!!! 2 x Laat uw stem niet verloren gaan en kom ook stemmen! Laat uw stem niet verloren gaan! De Bloemenhoek Middelburg open een tweede winkel. Op vrijdag 13 maart bieden wij u feestelijke aanbiedingen. U komt toch ook? Openingstijden: maandag: 11.00 - 17.30 uur dinsdag t/m vrijdag: 9.00 - 17.30 uur zaterdag 9.00 - 17.00 uur D.V. 18 maart 2015 Verkiezingen Provinciale Staten: SGP, lijst 5 Verkiezingen Waterschap: SGR lijst 2 Steel en Stengel Schuttershof 29 4461 DZ Goes Voornemen om een milieueffectrapport op te stellen Van vrijdag 13 maart 2015 tot en met donderdag 23 april 2015 liggen stukken ter inzage voor de milieu- effectrapportage voor het voornemen voor een transmissiesysteem op zee. Iedereen kan hierop reageren met een zienswijze. Team De Bloemenhoek 0113-268281 www.debloemenhoek.com IV 4A 48 3 www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 11 maart 2015 16 U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Voor meer informatie: www.zeeland.sgp.nl www.sgp-scheldestromen.nl Waarom dit voornemen? TenneT is voornemens om een transmissiesysteem op zee te realiseren. De windturbines van windenergiegebied Borssele zullen hierop worden aangesloten. De totale capaciteit van de aansluiting bedraagt 1.400 MW. Het transmissiesysteem op zee Borssele bestaat uit twee transformatorstations in zee, vier onderzeese 220 kV hoogspanningskabels naar land, het ondergrondse tracé op land en de aansluiting op het 380 kV hoogspanningsstation Borssele. Met deze kennis geving informeert de minister van Economische Zaken u over het voornemen tot dit MER-plichtig project. Daarbij wordt een conceptnotitie reikwijdte en detailniveau ter inzage gelegd waarin is aangegeven op welke wijze het milieu onderzoek zal worden uitgevoerd en hoe dit in het MER moet worden opgenomen. Besluitvorming Op de besluitvorming over Transmissiesysteem op zee Borssele is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent dat het zal worden vastgelegd in een inpassings- plan, dat wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. Het inpassingsplan wordt voorbereid in één gecoördineerde procedure samen Waar kunt u de stukken inzien? U kunt de conceptnotitie en de overige stukken over het voornemen van vrijdag 13 maart 2015 tot en met donderdag 23 april 2015 inzien op www.bureau-energieprojecten.nl en tijdens reguliere openingstijden (op papier) op de volgende locatie: - Provinciehuis Zeeland, Abdij 6,-Middelburg. met een aantal andere besluiten dat voor het project nodig is (vergunningen en ontheffingen). De minister van Economische Zaken coördineert de procedure. Milieueffectrapportage Met een milieueffectrapport (MER) worden (mogelijke) milieueffecten, bijvoorbeeld op leefomgevingskwaliteit (mens), gezondheid, landschap, natuur, bodem en water in beeld gebracht zodat deze effecten een volwaardige rol kunnen spelen bij de besluitvorming. Het MER zal ook een passende beoordeling bevatten om mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden in kaart te brengen. Het MER wordt een gecombineerd besluit-MER/ plan-MER. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Informatiemarkt De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu organiseren een inloopavond. U bent van harte welkom om daar vragen te stellen en informatie te krijgen over het project en de procedure. Deze inloopavond wordt gehouden op: - dinsdag 24 maan 2015, Hotel Amadore Arneville, Buitenruststraat 22, Middelburg. Van 19.00 uur tot 21.00 uur is de zaal open en heeft u de mogelijkheid om de informatiemarkt te bezoeken en vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de overheid en Tennet. U kunt vrij in- en uitlopen en op ieder moment met de diverse medewerkers spreken. Hoe kunt u reageren? U kunt van vrijdag 13 maart 2015 tot en met donderdag 23 april 2015 reageren. Wij ontvangen uw zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten. nl onder ‘Transmissiesysteem op zee Borssele’. U kunt niet reageren via e-mail. U kunt per post reageren: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Transmissiesysteem op zee Borssele, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten. Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres noemen? Dan kunnen wij in een later stadium contact met u opnemen. Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens de inloopavond ofvia Bureau Energieprojecten, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, T (070) 379 89 79. Wat gebeurt hierna? De conceptnotitie wordt ook voorgelegd aan de betrokken overheden (gemeenten, provincies, e.d.) en de adviseurs met een wettelijke taak. De Commissie voor de milieueffect- rapportage zal in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen. Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden bekeken door de ministers en betrokken in de notitie reik wijdte en detailniveau. Mede op basis van deze notitie wordt het MER opgesteld. Als het MER is afgerond, wordt mede op basis daarvan de tracékeuze voorbereid en een ontwerp-inpassingsplan opgesteld. Het MER zal samen met dit ontwerp-inpassings plan en andere ontwerpbesluiten ter inzage worden gelegd. Hierop kan iedereen dan reageren. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan- huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. Meer informatie Uitgebreide informatie vindt u op: www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79. o Platforms TenneT tAt Station Borssele Transmissiesysteem TenneT binnen windenergiegebied Borssete Tracé alternatieven -1 «MMnMM* 2 -- 3 - 4 Kabels mcfosiet veiligheidszone 2x500 m I I Kavels Windpark Borssele

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 16