Officiële Mededeling Open Dagen Alkuplus i Zeeland J J s J i' ■f NATUUR EN LANDSCHAP KUNSTSTOF KOZIJNEN, DEUREN, SCHUIFPUIEN, DAKKAPELLEN EN TERRASOVERKAPPINGEN 1 6 T/M 3 1 MAART van de Provincie Zeeland Vrijdag 27 en zaterdag 28 maart Of bi Alkuplus ontdekkingscentrum Middelburg www.alkuplus.nl _g KOM NAAR DE OPEN DAG VAN DE PROVINCIE ZEELAND! Kies voor 18 maart 2015 www.zeelandstemt.nl Provincie Zeeland O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 11 maart 2015 14 Hr vo ee ac do. O o voor. vo DEEL Informatie over Provincie Zeeland: www.zeeland.nl Belanghebbenden kunnen gedurende 6 we ken bezwaar tegen de ontheffing indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Post bus 60014330 LA te Middelburg. Pr da in Ne D01 eet vor om op dez dei dot Wit Ontheffing Flora- en faunawet FF.15.001 Gedeputeerde Staten van Zeeland .delen mede dat zij in week 10 in het kader van artikel 68 van de Flora- en faunawet de vol gende ontheffing hebben verleend. Ter voorkoming of beperking van belangrij ke landbouwschade is ontheffing verleend aan Limagraih Nederland BV voor het do den van holenduif met het geweer voor de periode van heden t/m de oogst van het be treffende gewas doch uiterlijk t/m 30 sep tember 2015. De ontheffing heeft betrek- king op percelen wintergerst, wintertarwe, zomergerst, haver, tuin- en veldbonen, olie- en vezelvlas, erwten, winterrogge te Ril land, gemeente Reimerswaal, zoals op de bij het besluit behorende kaart aangegeven. Bezwaar De ontheffing ligt van 12 maart tot en met 23 april 2015 ter inzage bij de provincie Zeeland, Abdij 6. Middelburg, op werkda gen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelichting en kopie ën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot de heer P. Sinke (tel. 0118- 631136) of mevrouw L. Wijgman (tel. 0118- 631984). GO ev is de gii bn de me ne de ini ku tei Go “Z< Laf wi tiv Wc ‘Gc dit' aai nac de vai gro org nac jes eei Provincie Zeeland Meer kennis, meer keuze ELLE zon geh eeê Elle Op de ’t geh st re voo in 1 gezc tijdt kon wor Stol Het zon ‘emi Aan de I Ton mee begi toeg gecc en Kerl Late te b site kopj Krachtens artikel 6.16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit .besluit niet. Gelet hier op kan, gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaar, ingevolge artikel 8.81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht bij de president van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht. Postbus 90006, 4800 PA Breda, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie ning worden ingediend, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist. -’grmis TM Klarinetweg 5, 4337 RB Middelburg Tel. 01 1 8 - 628 707 Middelburg@alkuplus.nl Openingstijden: Ma t/m vrij 09:30- 18:00 uur. Za 09:30- 16:00 uur CD jg CD s 'n V, 0 O 8 a> o e -s g c s O I s G O <D ZATERDAG 14 MAART VAN 10 TOT 16 UUR. MEER INFO OP ZEELANDSTEMT.NL

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 14