t, vraagt Roos zich af 00 Cliëntenraden zijn bezorgd over busverbindingen Emergis BW 72 Namen op oorlogsmonument ■1II K rara t;1 iriw 10% 21% 30% LOEWE. -X SONY LG PHILIPS Pracht, uw speciaalzaak! Prijsconcurrerend met persoonlijke service en onafhankelijk advies Bosstraat 3-5, Bergen op Zoom www.prachtelectronica.nl HOGE KORTINGEN OP ALLE SHOWROOM MODELLEN! ELECTRONICA EN TV's WIJ MAKEN PLAATS VOOR NIEUWE MODELLEN! 1 Wv1 - - o? At t" L www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 25 februari 2015 3 in Middelburg. Foto: Micha De Vries van 21 februari tot met 1 maart 5XA Electronica Wonen Verlichting Als ik lezingen geef, hier en daar in het land, en zie dat er politie voor beveiliging moet worden ingeschakeld, dan denk ik weleens: wat bizar dat dit nodig is.” Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog woonden er in Zeeland tussen de tweehonderd en driehonderd joden. Tijdens de oorlog werden velen daarvan gede porteerd en uiteindelijk vermoord. Van de Zeeuwse joodse gemeenschap overleefde 55,8% de oorlog. Vele Joodse burgers uit Zeeland werden op 24 maart 1942 op transport gezet vanaf Middelburg en zouden hun stad, dorp of provincie nooit meer terugzien. Zij werden veelal vanuit Amsterdam gedeporteerd naar de vernie tigingskampen. Op het Joods monument, onthuld in 1954 op de Joodse begraafplaats aan de Walensingel in Middelburg, staan de namen van 72 slachtoffers. Maar in totaal werden van de toenmalige Joodse gemeen schap in Zeeland waarschijnlijk zo’n 120 mensen het slachtoffer van de Holocaust. Meer informatie over Joods Zeeland en de historie en typische gebruiken is te vinden op de site van de Joodse Gemeente Zeeland: www.joodszeeland.nl van beide voorzieningen voor zowel cliënten als be zoekers onder een redelijk aanvaardbaar niveau. Voor veel cliënten en be zoekers is reizen met het openbaar vervoer de enige mogelijkheid om het ADRZ en Emergis te bereiken. In de meeste gevallen gaat het niet om een eenmalige reis, waardoor gebruik maken van een taxi of buurthulp geen echt alternatief is. Ge bruik van een taxi zal voor vele cliënten financieel niet haalbaar zijn. In de genoemde brief schet sen de cliëntenraden de te ruglopende kwaliteit van volgens Luuc Smit. Hij geeft lezingen, is docent en begeleidt mensen met (posttraumatische klachten en probeert veerkracht te ge ven. Zelf heeft hij de oorlog niet meegemaakt, maar de 54-jarige Middelburger weet uit verhalen uit zijn jeugd en familieleden die de oor log niet overleefden van de trauma’s bij nabestaanden. ‘‘Mijn familie is ook flink uitgedund. Ik heb weleens bij een familiereünie uitge rekend dat er maar vijf of zes mensen over zijn geble ven van een aantal dat 120 zou moeten zijn. Een meisje zei mij onlangs dat mensen niet slecht worden geboren. Maar dat invloeden en haat zaaien kan uitmonden tot herhaling van de geschiede nis. Mijn moeder bleef na de oorlog angstig. Zij had na de oorlog vijfduizend gulden onder haar kussen verstopt om wanneer het tij weer ten slechte zou keren, spoor slags en op tijd te kunnen vertrekken naar Israël. Denk erom, wees op tijd weg!” waarschuwde zij ons. Smit gaat in ieder geval niet in op de oproep van Netan yahu om te emigreren. “Ik ben Nederlander. Maar na tuurlijk zie ik ook dingen ge beuren die mij triest maken. het openbaar vervoer en de problemen die dat met zich meebrengt. Het schrijven eindigt met de oproep: “In bepaalde situaties wordt er gekozen voor het leveren van maatwerk. Het open baar vervoer naar het ADRZ en Emergis dient ook maat werk te zijn. Dit betekent voor ons nadrukkelijk ook gebruiksgemak, in die zin dat er niet gebeld, lang ge wacht of overgestapt moet worden. Een gebruiksvrien delijke verbinding, zoals dat van belang en vanzelfspre kend is voor zorgvoorzie ningen met een bovenlokale functie.” GOES KLOETINGE - De Cliën tenraad van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis en de Centrale Cliëntenraad Emer gis, centrum voor geestelijke gezondheidszorg, zijn zeer bezorgd over de dreigende verslechtering van het open baar vervoer naar en van de Emergisvestigingen in Goes en Kloetinge. In een brief aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland uiten deze raden hun zor gen. Met het ingaan van de be oogde nieuwe dienstrege ling daalt volgende de cliën tenraden de bereikbaarheid rut IBM F hamentart.com facebook.com/hamentart ./IMSUN

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 3