1 I luxe <ja Toekomstbestendige landbouw gelijkvloerse Schake A Arends Kwartier 'S-HEER ARENDSKERKE r Week krant VERKIEZINGEN LOKAAL NIEUW?. I 1 3 kuubmakelaars ■5 marsaki Moderne patiowoningen 1 k Kijk ook op Het BreiBankje komt naar Goes >- De bevrijding en Glenn Miller OM DE AVOND OP GANG TE KRIJGEN WAREN SPREKERS UITGENODIGD Na de pauze komt het de bat met het publiek goed op gang. Vooral het thema van verzilting van de landbouw- op 1,50 meter te houden. De SGP staat hier volledig ach ter. Een melkveehouder uit Noord-Beveland uit zijn zor gen over de komst van bur gers naar de buitengebieden, wat tot nog meer regelgeving leidt. Vanaf SieMatie keuken! Waterschap Scheldestromen is o.a. verantwoordelijk voor de regeling van het waterpeil, het zuiveren van afvalwater en de verkeersveiligheid op veel Zeeuwse wegen. Daarnaast vallen heel wat waterkeringen onder het waterschap. In het unieke Zeeuwse deltagebied is zorgvuldig waterbeheer cruciaal. w no GOES - Iedereen is zaterdag uitgenodigd om tussen 12 en 5 uur aan te schuiven voor de breisessie, een kopje thee of een gezellige babbel in AtelKeetje aan het Jacob Valckeplein 1,4461 KV Goes. Dit is normaal de plaats voor kinder-, bedrijfs- of vrijge zellenfeestjes, maar deze zondag stelt Corry Franse haar bankjes ter beschik king voor het BreiBankje. Er liggen koffers wol en kokers breipennen klaar. Zo leren jongeren breien, tonen oude ren hun kunsten en bovenal leren buurtgenoten elkaar kennen. De creaties dienen vervolgens een functie als decoratie rond lantaarnpa len en bomen in dezelfde buurt. Kom alleen of neem je buurman, vriend(in) of moeder mee. Haken of bor duren mag natuurlijk ook. gig Héél veel b| woning voor je geld! stellen. Hij sluit zich aan bij het punt van Dijkgraaf dat wet- en regelgeving in de landbouw veel te grofmazig is en dat er beter naar de re giospecifieke problematiek gekeken moet worden. Ver der benadrukt De Koeijer dat we moeten oppassen dat het ‘groen’ onderwijs niet zal verdampen. gronden leeft enorm. Een akkerbouwer uit Dreischor geeft aan dat er te gemak kelijk gedacht wordt in de mogelijkheden die verzil ting biedt, maar dat alles op alles gesteld moet worden om de bewortelbare zone één”. Dat is voor het Wa terschap, de Provincie en indirect voor de Eerste Ka mer, die recent behoorlijke invloed op de landelijke politiek heeft gehad. Verder betoogt Dijkgraaf dat het belang van de landbouw in Den Haag nogal in de scha duw van natuurbelangen staat. Dat terwijl de land bouw voor de economie en voedselvoorziening van le vensbelang is. Diverse pro blemen worden door Dijk graaf voorgelegd. Zoals de bedreiging van verzilting en daarmee het belang van het waarborgen en verbeteren van zoetwatervoorzienin- gen. De Koeijer ervaart het als positief dat er nog partijen zijn die landbouw centraal Dijkgraaf benadrukte het belang om 18 maart naar de stembus te gaan “Je stemt drie keer voor de prijs van jC HEINKENSZAND - Onder het thema ‘Wie borgt het meest optimaal de belangen van de boeren?’ hield de fractie afgelopen vrijdagavond een verkiezingsbijeenkomst in de Stenge, Heinkenszand. Circa zestig mensen kwa men op de bijeenkomst af, waaronder SGP-ers uit di verse fracties, andere poli tieke partijen en natuurlijk ook boeren. Om de avond op gang te krij gen waren twee sprekers uit genodigd, Elbert Dijkgraaf, landbouwwoordvoerdervan fh de SGP-fractie in de Tweede Kamer en als neutrale spre ker Peter de Koeijer, voor zitter van ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organi satie) Zeeland. - 'S GRAVENPOLDER - Cover- groep Hakken en de Blue Jeans Big Band brengen hun programma Glenn Miller en the Andrew Sisters in De Zwake in ’s Gravenpolder. Dit jaar wordt herdacht en gevierd dat Nederland ze ventig jaargeleden is bevrijd. De uitbundigheid waarmee zeventig jaar geleden de bevrijders werden begroet, is reden voor dit optreden. Het optreden is zaterdag 28 februari om 14.30 uur in De -* Zwake. Toegang is gratis. O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 25 februari 2015 27 door John de Kok 0113 - 22 77 88 wuuw. seruiceflatdeschakelgoes.nl Debat 215.000,- incl. Het belang van de waterschapsverkiezingen De Schakel is een servicecomplex voor zelfstandig wonende seni oren, die kiezen voor kwalitatief en zorgeloos wonen Strategisch gelegen aan de rand van Goes naast de oude watertoren en met het centrum en het buitengebied binnen handbereik Het complex bestaat uit levensloopbestendige eén- twee- en driekamerappar tementen in diverse grootten en aantrekkelijke prijsklassen Daarbij zijn de servicekosten marktconform De Schakel onderscheidt zich door een sterk sociaal karakter dat uit zich in een gezellige sfeer en een hoge mate van betrokkenheid van de bewoners 's-Grauenpolderseweg 9 4462 CD Goes E info@deschakelgoes.nl T0113-228951 Bel ons voor een afspraak of kijk voor meer informatie op onze website “De SGP is een partij die van oudsher dicht bij de boeren staat. We zijn daarom als fractie zo eigenwijs geweest om voor de komende waterschapsverkiezingen het landbouwthema veel breder te pakken”, vertelt Gert van Kralingen. Van Kralingen is lijsttrekker voor de SGP in Zeeland bij de water- schaps verkiezingen. 's-Heer Arendskerke krijgt een nieuwe wijk. Met onder meer moderne patiowoningen, geheel gelijkvloers en rolstoeltoegankelijk. Pal aan het nieuwe woonzorg centrum, met huisarts, apotheek en fysiotherapeut. Gemoedelijk dorps wonen, in de natuur en met winkels en cultuur op fietsafstand in Goes... Meer weten? Bezoek de website of bel de makelaar: 0113 - 22 77 88. Van links naar rechts mensen waar het publiek mee in debat kon: Peter de Koeijer (ZLTO), Gert van Kralingen(SGP), Elbert Dijkgraaf (SGP Tweede Kamer), Cees Verloop( SGP). Foto: John de Kok 1 t 2 Drie voor een 20 WAAI cgH KR** MIJN KRANT’. LA

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 35