Controle verscherpt I Minder geld jongerenwerk 'IS Koning Participatie Hi 2016, 2017 en 2018 komt het bedrag op 40.000 euro. Uit gangspunten die de RWS hanteert zijn: - de gemeente Goes blijft eenzelfde finan ciële inspanning leveren als tot op heden het geval is. Na die vijf jaar komt de financiering tot een einde, tenzij er op basis van een evaluatie een ander besluit wordt genomen. Voor de RWS heeft jonge renwerk in de wijken Goese Polder, Goes-West en Goes Zuid prioriteit. Een en ander betekent in ieder geval een korting op het jongerenwerk in 2015 van 17.000 euro, en cumulatief is dit dus 27.000 euro. Ook in 2014 was de bijdrage al met 10.000 euro verlaagd waardoor die op 72.000 euro kwam. Nu gaat daar, noodgedwongen door Fondsjeugd en cultuur Nieuw onderdak LFB LFB Goes, een organi satie waar mensen met een verstandelijke be perking werken en le ren, heeft een nieuw on derkomen gekregen in wijkgebouw De Spinne in de Goese Polder. LFB zat in het pand van Kla verblad Zeeland bij het Stationspark. Na de ver huizing van Klaverblad naar Middelburg moest LFB op zoek moest naar andere behuizing. Om dat LFB geen huur kan betalen omdat de club geen subsidie ontvangt, werd er een oproep ge daan om de organisa tie gratis onderdak te verschaffen maar dat leverde niets op. In De Spinne kon LFB wel terecht in het wijkge bouw, maar daar moest betaald worden. Daarop besloot de gemeente Goes een subsidie van 7500 euro toe te ken nen. In ruil daarvoor maakt LFB een activi teitenplan voor mensen met een verstandelijke beperking. Volgende week don derdag wordt de deel name van Goes en Reimerswaal aan het Jeugdcultuurfonds Zeeland officieel van kracht. Vanaf het begin van dit jaar doen de twee gemeenten mee aan het fonds. Daardoor zijn inmiddels al enkele kinderen uit kansarme gezinnen in staat ge steld om een cultuurac- tiviteiten zoals muziek- of dansles te volgen. Sinds 2007 is de RWS me- definancier van het jonge renwerk binnen de gemeen te Goes. Er is aangegeven dit in ieder geval tot en met 2018 te willen blijven doen, alleen wordt het uit te keren bedrag in die jaren wel af gebouwd. In 2014 was er al een kor ting toegepast van 10.000 euro, waardoor het bedrag van de RWS op 72.000 euro kwam. Deze korting heeft het SMWO zoals eerder aangegeven eenmalig bin nen haar eigen middelen opgèlost. Aangegeven is toen dat ge keken zou worden naar een meer structurele oplossing. In 2015 wordt de bijdrage van de RWS 55.000 euro en in de laatste drie jaren De koning was op zoek naar een nieuwe stadsdichter. Zijn kok was belangrijk, zijn stalmeester, zijn bottelier, zijn tuinman en natuurlijk zijn paard, maar zijn dich- ter het allerbelangrijkst. En oh ja, de koningin vond hij ook nog wel belangrijk. Die dichter moest elke dag ver- tellen over de goede dingen die de koning voor het land deed. Dat alle mensen eten in overvloed hadden, dat hun woningen zo goed ge- bouwd waren, dat zij zulk j leuk werk hadden en dat zij nauwelijks belasting hoef- den te betalen. Kortom, dat de koning zo goed voor hen zorgde. De vorige dichter was op een dag ineens verdwe- nen. Die had het zo goed gedaan dat de koning hem op een lange vakantie naar een ver land had gestuurd. Dat had de koning tenminste gezegd. In de stad fluisterden de mensen wat anders. De vorige dichter had op een dag verteld dat de het oude en zieke mensen in het land nogal veel voor zichzelf moesten zorgen. De koning was in woede ontstoken over deze, volgens hem, grote leugen. Hij zorgde voor iedereen. Naar aanleiding van klachten van win keliers en winkelend publiek over de vei ligheid en bereikbaarheid van de Goese binnenstad, wordt gestart met het aan scherpen van controles door de Politie en de gemeente Goes. Het gaat om controles ter handhaving van het verkeersverbod van maandag tor en met zaterdag tussen 11.00 uur en 18.00 uur, donderdag van 11.00-21.00, in het voetgangersgebied in de binnenstad van Goes. Er rijdt steeds Het jongerenwerk in Goes dat wordt uitgevoerd door welzijnsorganisatie SMWO, krijgt de komende jaren minder geld van woningcorporatie RWS. Deze bouwt haar bijdrage af van de huidige 72.000 euro naar 40.000 in 2018. Daarna stopt de bijdrage helemaal. Aangehouden in Goes De politie heeft zondag morgen tijdens ongere geldheden op de Grote Markt vijf jongemannen aangehouden. Rond 3.00 uur kwam een melding van een vechtpartij in een horecagelegenheid, waarbij meerdere men sen gewond zouden zijn geraakt. Agenten troffen twee mannen aan, die verwondingen hadden aan hoofd en hand. Ze wilden geen bemoeienis met de politie en gingen op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis in Goes. Nadat de horeca gelegenheid rond 03.00 uur werd gesloten, bleef het onrustig in de om geving van de Grote Markt, waarna de aan houdingen werden ver richt. meer verkeer door de binnenstad en verkeersverbod wordt genegeerd. In som mige gevallen zijn er ontheffingen afgege ven. Vaak is een overtreder niet in het bezit Hij, koning Participatie de le. van een ontheffing. Ook de vele fietsers die De koning had besloten om de kandidaat-dichters een voor door het voetgangersgebied rijden is een een bij hem te laten komen. Dan konden zij een gedicht aanleiding voor het aanscherpen van de vertellen of beter nog een verhaal. Dat vond de koning het controles. Zowel de Politie als de gemeente mooiste, een verhaal. Zo’n gedicht dat was soms zo moeilijk Goes zullen optreden tegen geconstateer- te volgen. Die ochtend zat de koning op zijn troon met de de overtredingen. Deze controles zullen koningin op een stoel wat lager naast hem. Hij had die nacht plaatsvinden in de aankomende periode. slecht geslapen en ook een rare droom gehad. Hij was echt toe aan een nieuwe stadsdichter, dan kon hij weer dromen over zijn goede daden. ‘Roep de eerste kandidaat binnen’ beval de koning. Een wat oudere man met een groene hoed kwam binnen. Hij Stelde zich voor als houtvester. Hij werkte in de bossen rond de stad. ‘Vertel op boswachter’ zei Participatie. Hij nam nog een hap van een stuk kip, dan ging misschien de maagpijn weg. De houtvester vertelde over de prachtige bossen met mooie bomen en rivieren. De koning zwol van trots. Ja, die bossen, waar hij regelmatig ging jagen. De mensen bogen wanneer hij langs kwam. Zo blij waren ze met al dat groen en heldere water. Maar toen vertelde de houtvester over omgewaaide bomen, dode bomen zelfs, everzwijnen die de struiken op aten en die alleen de koning mocht doodschie- ten, dode vissen in het water omdat vanuit het paleis van al- les in de rivier werd gegooid. ‘Stop’, riep de koning getergd. ‘Kwaadsprekerij, ga weg man.’ En tegen een bediende: ‘Zorg dat die Houtvester in het verste bos komt te werken en de komende vier jaar het hout komt brengen om het paleis te verwarmen. Dat zal hem leren, die ondankbare hond.’ ‘Haal de tweede kandidaat’ riep Participatie. Hij werd onge- duldig, want het duurde even voor er iemand binnenkwam. Foto: Leon Janssens Verdraaid nog aan toe, de kandidaten staan in de rij, ze vechten wie er mag binnenkomen natuurlijk. Een man met hogerhand, nog eens 17.000 j een zware zak op zijn rug werd naar binnen geduwd en keek euro. ‘Vanaf’, want woning- vreemd om zich heen. ‘Vertel op marskramer’, zei Partici- corporaties moeten zich van patie, ‘en liever een verhaal dan een gedicht’. De bediende het kabinet bezighouden achter de marskramer fluisterde iets in diens oor. ‘Nou eh met hun kerntaken. Dat jon- koning’, zei de marskramer, ‘ik kom uit het land hiernaast gerenwerk een zeer belang- gereisd en daar zag ik een heel mooie stad. Die koning daar rijk onderdeel is binnen het liep over straat en vroeg of de mensen wat nodig hadden, preventieve beleid van de j Hij was zo rijk, dat hij dat wilde delen. Wat moest hij met al gemeente op het gebied van dat graan en die paarden. Hij liet de bakkers brood bakken bet Sociaal Domein staat en vroeg de mensen om...’ niet ter discussie. Binnen ‘Hou op man’, bulderde de koning. ‘Dat wil ik niet horen, het advies met betrekking het is nergens zo goed als hier. Weg met die man. Breng hem tot de toegang van het So- naar de grens en dan kan hij terug naar dat land. Straks ciaal Domein is dan ook j denken de mensen nog dat zij het hier slecht hebben.’ structureel 50.000 euro ter j ‘Partje van me’, zei de koningin. ‘De verhalen worden toch beschikking gesteld voor alleen aan jou verteld. De stadsdichter woont in het paleis, deze preventieve functie mag er niet eens uit. Het kan toch geen kwaad.’ die het SMWO hierin heeft. Dit bedrag zal de komende Dit is een deel van een sprookje verteld op 4 februari jl. bij jaren worden gebruikt om de gedichten- en verhalenmiddag voor de Poëzieweek 2015 de korting van de RWS op in boekhandel De Koperen Tuin, georganiseerd door Stich- te vangen. De rest wordt ting Een Nieuwe Wind. Het volledige gedicht is te vinden in ingezet om deelname van het burgemeestersblog op de website van de gemeente Goes, de jongerenwerkers aan de http://www.goes.nl/bestuur-en-organisatie/burgemees- wijkteams te verzekeren. ters-log_43745/ - Fietsen in voetgangersgebieden is tussen 11.00 en 18.00 uur niet toegestaan. SMWO heeft onder meer een locatie voor Jongerenwerk in wijkgebouw De Spinne.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 9