Bevelands dier in het vizier r 4 Alcoholvrij de lente in met IkPas Stand Ghijsen in Beeld Spoor bijster De Bevelander*3 k. F CAMELEON COLOFON KORT NIEUWS WGGGNGR Media Meditatie in beweging Zangavond De Lofzang deze week Kunstgeschiedenis voor gevorderden Ook uw kaartje in De Bevelander? O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 11 februari 2015 5 Ambassadrice van de campagne IkPas Marjon van Iwaarden: “Ik ga de uitdaging aan en drink 30 dagen geen alcohol, jij ook?” Foto: PR O www.ikpas.nl Foto: Dierenasiel De Bevelanden C www.dierenasielgoes.nl j Zi redactie.bevelander® wegenermedia.nl hebben in situaties waar al cohol wordt aangeboden. alarm. Heb je die koude blunder overleefd dan treft een seinstoring het belangrijkste knooppunt van de spoorwegen, Utrecht Centraal. Al het treinverkeer dat daar mee te maken heeft ligt stil. Behalve de reizi gers. Ze doolden vijf uur rond op station Utrecht, deden er ruim zes uur over om vandaar in Groningen te komen en hadden liever de bus of eigen auto genomen. Ze spraken met galgenhumor over het NS Kof fie en Thee Jaarabonnement ‘met af en toe een gratis treinreis’. Zo kwamen tiendui zenden scholieren en reizigers te laat op school, op hun werk of afspraak. Reizi gersvereniging Rover sigïialeerde dat deze storingen geen uitzondering meer zijn, maar een structureel probleem. Indertijd maakte NS reclame met de Familie Spoor, gezellig op reis. “Met de trein zou je er al zijn.” Of kunnen zijn. NS spoor bijster, het blijft actueel. Westhavendijk 140,4463 AE Goes, telefoon 0113-212473, Comm«rcie«l directeur Ivo van der Velde C www.volksuniversiteitzeeland.nl Familieberichten E familieberichten@wegenermedia.nl T (088)0137268 Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberkhtenonline.nl Advertentieverkoop en media-advies Erik Niwete E adverterenjreeiand@ wegenennedia.nl T 06-1792 80 40 Redactie en persberichten Frank Husslage E redactie, bevelander^ wegenermedia.nl 1(088)0130921 Rubrieksadvertenties E teiesales.fubrieks@wegenennedia.nl T (088) 0139999 Kantooradres Edisonweg 37E. 4382 NV Vlissingen Website www.de-bevelander.nl Druk Wegener Nieuwsdruk Redactie Frank Husslage (foto), Harmke Kik, Michiel Bouwman, Marina Meijers, Dennis Rijsbergen (redactiechef) Bezorgklachten www.deweekkrantnVverspreidklachten T (0900) 424 S7 26 Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentie-tarieven en oplage) www.wegenermedia.nl De Bevelander is een uitgave van Wegener Media BV Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV Wegener Media BV positief. Een grote groep deelnemers blijkt weken na de acties bijvoorbeeld min der te drinken, voelt zich fit ter en slaapt beter. Naast Marjon van Iwaarden geven Zeeuwse bestuurders GOES - Meer dan 80 procent van de volwassen Neder landers drinkt alcohol. Veel mensen drinken alcohol op meer dan de helft van de da gen in de week en bij steeds meer gelegenheden lijkt het gewoon om alcohol te drin ken. 1 len van de meest geplaagde onderne- I mingen is ongetwijfeld de NS, de Ne- 1 J derlandse Spoorwegen en daarmee’ ProPail, die altijd een excuus heeft. Als er in deze tijd van het jaar geen winterweer is, ijs op de bovenleidingen, dan is er wel een seinstoring. Eerst kwam er een over trokken weerswaarschuwing, code oranje, en werd door NS de dienstregeling aan gepast. In vroeger tijd reden ze toch ook altijd door de sneeuw en over de blaadjes op de rails? Begin jaren 1950 eerst door de sneeuw met de AMZ-bus van Hansweert naar NS-station Kruiningen-Yerseke en dan kon je verder met de trein naar Goes. Romantisch door een sneeuwlandschap, de Polar Express door Zuid-Beveland. Maar als de weerinstituten of weergoden als Piet Paulusma nu slecht weer voorspel len dan wordt er aan de noodrem getrok ken. Het bleek vorige week allemaal loos GOES - Donderdag 12 fe bruari van 19.30 tot 21.00 uur is er een mogelijkheid om je aan te sluiten bij de meditatie in beweging. Sacrale dans oftewel me ditatie in beweging, wordt maandelijks gegeven door Sacrale dansdocente Jac queline van der Haar. Ook 12 maart en 9 april is er Sacrale Dans in de Doopsgezinde kerk West- wal 41 in Goes. Inlichtin gen en opgave vdhaar@ Siepie is dertien lentes jong en verdient een plekje als enige kat in huis. Onder het motto Fris de lente in! moet de actie IkPas-actie mensen motiveren om een tijd geen alcohol te drinken. Iedereen kan hier aan mee doen door dertig dagen geen alcohol te drinken. Zangeres Marjon van Iwaarden geeft als ambassadrice van de actie het goede voorbeeld en drinkt vanaf 2 maart een maand lang geen alcohol. meenten verschillende ac tiviteiten in het kader van jeugd en alcohol. De actie loopt van 2 tot 31 maart. Aanmelden kan via GOES - Mannenkoor De Lofzang verzorgt komen de zaterdag 14 februari de traditionele februarizang- avond in de Sionkerk. Het koor staat onder leiding van Ron van Ommen met als organist Jos Oreel. Jon gerenkoor Heman uit Ca- pelle aan de IJssel is het gastkoor voor deze avond. DS. Maljaars spreekt over het thema: “op weg naar Sion” Naast koorzang en muzikale intermezzo’s is er in het programma ook ruimte voor samenzang. Aanvang 19.30 uur en de toegang is gratis. GOES - Siepie is een vrien delijk bescheiden katje. Ze moet in het begin altijd even wennen, maar dan is ze voor mensen erg vriendelijk. Als die niet al te druk zijn na tuurlijk. want van druktes is ze niet gediend. Maar dat mag ook op die leeftijd! Ze is namelijk dertien lentes jong. Siepie moet dus een plekje krijgen als enige kat in huis, dan is ze op haar best en komt dan zelfs op schoot. Of ze gaat op de scooter van de baas zitten in de tuin, als het zonnetje schijnt, nou zeg nou zelf, wie had dat ge dacht van onze Siep? Ennuh... ze kan een beetje knorrig kijken, maar dat is de buitenkant, eigenlijk is ze in het echt gewoon erg lief, rustig en bescheiden. Siepie is te vinden in Die renasiel De Bevelanden, GOES - De ZVU verzorgt cursus kunstgeschiede nis voor gevorderden met als thema de Renaissance. De cursus is bedoeld voor hen die de grondslagen kennen van de algemene kunstgeschiedenis en die een dieper inzicht wil len krijgen in deze schit terende bloeiperiode van de cultuurgeschiedenis. In zes lessen wordt ken nis gemaakt met het hu manistische denkbeeld van de Renaissance, ver schillende perioden van de renaissancistische cul tuur en bijzonderheden van het noordelijke equi valent van de Italiaanse Wedergeboorte. Mevrouw Buizer-Smyrnova geeft zes lessen van twee uur. De serie start donderdag avond 12 februari in het Ostrea Lyceum aan de Fruitlaan in Goes. Aan melden en informatie via 0118 - 634800. het goede voorbeeld, zoals burgemeester Rabelink van de gemeente Schouwen- Duiveland en burgemeester Demmers van de gemeente Vlissingen. Ook zijn er in maart in de Zeeuwse ge- bekend wie de bon van ja nuari krijgt. In samenwer king met de Culturele Raad van Kapel le werd op 24 ja nuari een gezellige Zeeuwse avond aangeboden in Ka- pelle. De opbrengst bedroeg ruim 900 euro. Delta Zee land Fonds sponsort deze avond, zodat alle inkomsten ten goede komen aan GIB. Op 22 februari is er een Zeeuwse middag met Mooi Zeeland en de Vertelkring in ‘t Kerkje van Ellesdiek. “De totale opbrengst tot nu toe is 17.000 euro.” aldus Engel.” Het bedrag is sinds vorige keer behoorlijk geste gen dank zij een gift van een klein fonds dat afgelopen jaren af en toe aan diverse projecten in Zeeland geld heeft gedoneerd. We denken nu de laatste 8000 euro ook binnen te krijgen.” GOES - De Bevelander wil graag jonge ouders van Noord- en Zuid-Beveland feliciteren met de geboorte hun nieuwe spruit. Is-uw gezin onlangs uitgehreid? Wij zorgen voor een gratis vermelding in De Beve lander én maken de ge boorte wereldkundig via de Facebookpagina van onze krant. Stuur een geboortekaartje naar Redactie De Bevelan der, postbus 5046, 4380 KA Vlissingen of mail de gegevens naar Bewust Door mee te doen met IkPas gaan mensen bewuster kie zen om wel of niet te drin ken. Daarnaast krijgt de jeugd een goed voorbeeld, en wordt duidelijk dat het ook gezellig kan zijn zonder alcohol. De benaming IkPas is positief bedoeld om kort en krachtig een antwoord te GOES - De actie ‘Word Beeld- genoot’ voor een beeld van drs. Ghijsen loopt nog steeds. Mevrouw Gijsen is de auteur van het woorden boek der Zeeuwse dialecten en Engel Rijnhout zamelt geld in voor een standbeeld om deze dame te eren. “Al komen de tientjes mo menteel mondjesmaat bin nen”, weet initiatiefnemer Engel Reinhoudt, “Op de Zeeuwse avond in Kapelle en op een avond van Vrou wen van Nu in Kloetinge zijn flyers uitgedeeld. De stand van deze actie is momenteel 3200 euro.” Wie Beeldgenoot wordt via www.zeeuws- woordenboek.nl maakt maandelijks kans op vijftig euro gratis boodschappen van Agrimarkt, of de hoofd prijs, één minuut gratis winkelen. Deze week wordt Beter slapen De resultaten van eerdere gehouden acties in het bui tenland en Nederland zijn

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 5