Uw kostbaarheden zijn goud waard! goudwisselkantoor De kansen van Schelphoek r VERKIEZINGEN www.goudwisselkantoor.nl f. 4 - - MW-.- O www.de-bevelander.nl J Foto: Google Streetview door Mark Lobbezoo 1 Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen: Veiling Verpanden Beleggen Taxatie lL L Verkoop Zicht over Schelphoek. Goud Zilver Munten Sieraden (goud en zilver) Oude bankbiljetten Postzegels Antiek speelgoed Iedereen heeft kostbaarheden in huis. Soms zelfs zonder dat men zich hier bewust van is. Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje waar grootvader nog mee heeft gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Zo ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn en mocht u het willen verkopen, dan bieden we u ook nog eens een reële prijs. MMNO WILDE GRAAG EEN ZORGHOTEL BOUWEN IN HET GEBIED is de Op 18 maart 2015 zijn de provinciale statenverkiezin gen. In aanloop daarnaar toe publiceert De Faam elke week een artikel over een project of onderwerp waarbij de hand van de provincie zichtbaar is. Deel 5 gaat over het plan Schelphoek. Openingstijden Di. t/m za. van 9.30 -17.00 uur Locatie Goes Piet Heinstraat 2b 4461 GL Goes T 0113-217666 goes@goudwisselkantoor.nl Meer dan 50 locaties door heel Nederland! Inkoop een belang- I van De Bevelander woensdag 11 februari 2015 21 De gemeente Schouwen- Duiveland vond dat er be hoefte en noodzaak was aan een sociaal-economische impuls voor het eiland. Door ontwikkeling en verbreding van de recreatiesector en de ontwikkelingen in de GOES - Landinwaarts is een nieuwe dijk aangelegd. Het waterbekken is gebruikt als haven bij de aanleg van de Oosterscheldekering. In 1998 is dit omgevormd tot natuurlandschap. Achter de dijk bevindt zich een bos. De provincie heeft het om gevingsplan aangepast waardoor recreatieve mo gelijkheden in de Schelp hoek mogelijk gemaakt zijn. Schelphoek is een van de re gionale ontwikkelingsloca- ties van Schouwen-Duive- land. In het omgevingsplan 2012-2018 van de provincie is Schelphoek opgenomen als recreatie-hotspot. Dit zijn plaatsen waar sprake is van een concentratie van kansrijke ontwikkelings mogelijkheden, die elkaar in onderlinge samenhang zorgsector in de vorm van resorts. Deze resorts bieden faciliteiten voor nazorg, her stel en eenvoudige behan delingen. Hierbij vormt de zorgsector het hele jaar door een versterking van het toe ristisch product. ondiepe geulen voorkomen. De Oosterschelde vormt een belangrijke tussenstop voor watervogels die langs het Europese vasteland trek ken. De natuurwaarde van de Schelphoek wordt vooral gevormd door de droogval lende slikken, platen en schorren en het binnendijk se natuurgebied van plan Tuureluur. Deze vormen met het rijke bodemleven het leefgebied voor een groot aantal foeragerende en rus tende watervogels. versterken. Ook in de Al liantie Oosterschelde Schelphoek als één van hotspots benoemd voor de recreatieve ontwikkeling. Schelphoek ligt aan de N59 en dicht bij de Dammen- route over de N57. Ook zijn de Schelphoek en het dorp Serooskerke opgenomen in het fiets- en wandelroute netwerk waardoor het voor dorpsbewoners, inwoners van Schouwen-Duiveland en recreanten een aantrek kelijk gebied is. Schelphoek is rijk onderdeel van het ecosysteem van de Ooster schelde. Dit kenmerkt zich buitendijks als een ondiepe baai met een gedempt getij, waarbinnen schorren, slik ken en platen, en diepe en Schelphoek is een natuurgebied in zuidwest-Schouwen- Duiveland, in de buurt van het dorp Serooskerke. Tijdens de watersnoodramp van 1953 ontstond door een dijkdoorbraak een krekengebied. Doordat de doorbraak nooit is hersteld ontstond een waterpartij 4H waar omheen een ringdijk werd aangelegd en waarlangs olijfwilgen groeien. De Rotterdamse organi satie Medisch maatwerk Nederland Ontwikkeling (MMNO) wilde graag een zorghotel bouwen in het gebied, zonder dat het de natuur aantast. Dit initia tief van een zorgresort past in de uitgezette koers in de strategische visie en de re creatieve ontwikkeling van Schelphoek. Het college van B&W van Schouwen-Duive land heeft in 2011 besloten om medewerking te verle nen aan dit initiatief. Maar het gebiedsproces moet wel breed gedragen visie wor den voor het gebied. Deze gebiedsvisie is het kader voor een kwalitatief hoog waardige en duurzame ont wikkeling van de Schelp hoek. In de gebiedsvisie is ruimte voor een zorgresort van 10.000 vierkante meter vloeroppervlakte. Er wordt dan gedacht aan het Haven plateau dat nu al versteend is. Voor deze steigerplaats zal dan een alternatief moe ten komen. Uitgangspunten voor de gebiedsvisie zijn on derverdeeld in vijf thema’s: natuur, recreatie, watervei- ligheid, wonen en werken en landschap en cultuurhis torie. Tegen het plan kwam veel weerstand. Er waren meer dan dertig insprekers bij de gemeenteraadsvergadering van 18 december. En omdat van breed draagvlak geen sprake was, is men weer terug bij af. Deze maand be slissen de Schouwse politici hoe het verder moet. GoudWiSseJkantoor 's ei9endom van familie De Ruiter en heeft ruim 25 jaar expertise’

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 29