Ontmoeting Zeeuwse scholieren met rapper Ali B. een vet succes Kwodjo Prosper in halve finale Benelux reggae contest Borsele subsidieert woningverbetering Les op Warme Truiendag BEVELAND I NA DE FOTOSESSIE MOGEN ZE NOG EEN PAAR VRAGEN STELLEN Afschot herten op de haringvreter Filmworkshops in Februari O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 11 februari 2015 16 door Rachel van Westen Foto: Rachel van Westen Ook reageren? Ga dan naar C www.cavak.nl/filmideaz Ali B. stond donderdag 5 februari met zijn theatervoorstelling Ali Beken(d)t in De Mythe in Goes. Voorafgaand aan deze avondvoorstelling gaf hij 's-middags een speciaal optreden voor leerlingen van Zeeuwse scholen in het voortgezet onderwijs. Deze middag werd verzorgd door HZ Cult, onderdeel van HZ University of Applied Sciences. 3 www.borsele.nl/ dorpsvernieuwing Actief Zijn populariteit is niet meer te ontkennen wanneer hij het podium oploopt. De spanning in de theaterzaal is opgelopen tot ongekende hoogte en Goes trilt op haar GOES - De Goesenaar Lloyd Menheere, bekend onder de artiestennaam “Kwodjo Prosper”, staat in de halve finale van de Benelux reggae contest. Kwodjo is half Ne derlands en half Ghanees, het is dan ook niet verwon- tuurlijk ook in Nederland. De jury heeft dit grote talent door laten gaan naar de hal ve finale van de contest. In deze halve finale mag er ook door het publiek gestemd worden. De swingende live finale is deel van de woningen hun waarde verliezen en/of niet passen in de toekomst. GOES - Afgelopen vrijdag was het ook op Beveland Warme Truiendag, een dag waarop aandacht gevraagd wordt voor klimaatverandering. Wethouder Jo-Annes de Bat van Goes gaf die dag een gastles over energiebesparing en klimaat aan groep acht van 't Noorderlicht. Foto: PR zaterdag 18 april in de Hall Of Fame te Tilburg. Stem men kan tot zaterdag 14 maart via de website Sophie Gaakeer schreef: Vindt het een lastig onder werp maar laten verhonge ren? Afschieten is dan be ter, hebben uiteindelijk een goed leven gehad.” C www.facebook.com/ DeBevelander www.reggae-vibes.com/ brcpoll/mcpoll/mcpoll20i5. html klimmen de eersten op het podium en als de muziek aangaat doen ze hun uiter ste best om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Uit eindelijk wordt Sarah geko zen als beste danser en Ali belooft haar een persoonlij ke rap op haar telefoon. freestyle rappen met Ali, wordt hij gelijk uitgenodigd op het podium. Na afloop be dankt Ali hem voor zijn lef en geeft hem tips mee voor de toekomst, maar dat doet hij natuurlijk niet zomaar, hij giet zijn verhaal in een freestyle rap. Aansluitend wordt er aan de leerlingen gevraagd om op een liedje van deze bekende rapper te komen dansen. Aarzelend derlijk dat je veel Afrikaan se invloeden in zijn muziek terug hoort. Kwodjo timmert hard aan de weg en heeft al samen gewerkt met verschillende producers wereldwijd, zoals uit Engeland, Ghana en na- De woningbehoefte veran dert als gevolg van de wijzi gende bevolkingssamenstel ling. Daarbij veranderen de kwaliteitseisen die mensen stellen aan hun woning en woonomgeving. Joyce Walrave bracht het volgende idee ter berde: “Misschien een stom idee hoor maar als je nu gewoon een paar mannetjes cas treert, dan krijg je vanzelf minder nieuwe aanwas en er gaan er waarschijnlijk een aantal vanzelf dood door ouderdom en/of ziekte. Pro bleem normaal opgelost!! Er wordt al genoeg geschoten in deze wereld en op angst zit niemand te wachten. Barbaars!” René Zuijdweg verwoordde zijn mening wat uitgebrei- der. Hij ging hierbij met name in op de reactie van Jacqueline Menger: “Er is door de WBE Noord-beve- land tot 1990 wel degelijk gejaagd op konijnen hazen en fazanten op de Haring- vreter, de damherten had den daar echt geen hinder van. Bovendien, waarom zou er niet geoogst mogen worden uit de natuur, een stukje hertenvlees is echt natuurvlees en waarom zou je de dieren laten verhon geren zoals in de Oostvaar- derplassen, maar het is wel mooi op de Haringvreter Aanvragen Het maximaal haalbare subsidiebedrag is 7.500 euro per woning. De subsidie be draagt minimaal 15 procent van de investering en kan oplopen tot meer dan 25 pro cent van de investering. Op de website van de gemeente is meer informatie te vinden over onder andere de voor waarden, het (digitaal) aan vragen van subsidie en kan het subsidiebedrag worden berekend worden. grondvesten wanneer de leerlingen hem juichend be groeten. Ali B. komt hier niet zomaar een show weggeven, maar de leerlingen worden zelf actief betrokken bij deze speciale middagvoorstel ling. Ze mogen vragen stel len en Ali B, speelt daar op in door een liedje te zingen of een verhaal te vertellen. Ouderen □p termijn zijn er meer ou deren die langdurig zelf standig willen en moeten blijven wonen, meer alleen staanden en minder gezin nen met kinderen. Hierdoor zal de vraag naar bepaalde woningtypes afnemen en de vraag naar andere wo ningtypes weer toenemen. Dit zorgt ervoor dat bepaal de woningen minder ver koopbaar worden en/of een GOES - Een uur voor de voor stelling is de foyer van het theater al gevuld met leer lingen van het Zwincollege uit Oostburg, het Schelde- mond uit Vlissingen, Pontes Pieter Zeeman uit Zierikzee en het Goese Lyceum uit Goes. De temperatuur loopt snel op en het volume van de opgewonden stemmen neemt toe. Bij de ingang van de kleedkamers heeft de beveiliging zijn handèn vol om de opgewonden jon geren op afstand te houden, want iedereen wil op de foto met deze populaire rapper, cabaretier, televisiepresen- tator, stand-upcomedian en labeleigenaar van SPEC En tertainment. Tja, wat is hij eigenlijk niet? GOES - Het hoofdartikel over het afschieten van herten op De Haringvreter, in De Be velander van vorige week, heeft het nodige losgemaakt in de regio. Lezers reageer den via onze facebookpa- gina als volgt: Zielsgelukkig Zij is overigens niet de eni ge die zielsgelukkig naar huis gaat, want na afloop van de voorstelling heb ben tien leerlingen van het Pontes in Goes een meet greet met Ali B. Sommigen staan te trillen als een rietje wanneer Ali erbij komt zit- GOES - Amateurs en pre-pro- fessionals op het gebied van film krijgen donderdag 12 februari, mooie kansen om zich te ontwikkelen. Cavak verzorgt dan een gratis toe gankelijke FilmideaZ sessie in Goes. En op 28 febru ari start het nieuwe seizoen van FilmstarZ. Met Film ideaZ krijgen de deelnemers op een interactieve manier informatie over hoe je een filmidee opbouwt, aan de hand van Hollywood film fragmenten. Het zijn leuke avonden vol tips en trucs om tot een filmidee te komen en handvattep te krijgen om ei gen filmideeën verder uit te werken. Ook worden de drie films vertoond die Stichting Cavak in 2014 produceerde: Ijskoud (winnaar Gouden Zeester 2014), De Drempel en Alarm. Eén van de regis seurs van deze drie films is aanwezig om vragen aan te 'stellen. De gratis Filmi deaZ sessie in Goes begint om 19.30 uur in ’t Beest. In schrijven en informatie via de website Speerpunten De subsidie is bedoeld om woningen te verbeteren op de drie speerpunten levens- loopbestendigheid, bouw technische staat en ener getische woningkwaliteit. Hoe hoger de investering is die de eigenaar doet en hoe meer speerpunten er tegelij kertijd worden aangepakt, hoe hoger het uiteindelijke subsidiebedrag kan zijn. Goede vraag De eerst leerling steekt haar hand op, “Mag ik met je op de foto?”, vraagt ze. “Als je een goede vraag stelt, mag je met me op de foto”, reageert Ali. Wanneer de volgende leerling vraagt of hij mag ten, maar anderen genieten zichtbaar van dit bijzondere momentje. Eerst wordt er een groepsfoto gemaakt en aarzelend gaan de leerlin gen bij Ali staan. Na het fo tomoment je mogen ze nog een paar vragen stellen. De ergste zenuwen zijn inmid dels onder controle en de leerlingen zijn weer in staat om te praten. De één vraagt zich af of het hem als beken de Nederlander lukt om zijn werk met zijn gezin te com bineren, een ander verzoekt Ali om met z’n tweeën een track op te nemen en de vol gende wil gewoon even een boks doen met Ali. Annegreeth Gebert rea geerde op 4 februari als eerste met: “Niet doen dood zonde” HEINKENSZAND - De ge meente Borsele stelt sub sidie beschikbaar voor het verbeteren van bestaande woningen van particuliere woningen. De subsidie kan oplopen tot maximaal 7.500 euro per woning. Jacqueline Menger rea geerde met deze hartekreet: “Waarom moeten wij toch altijd gelijk opruimen” als dier of mens ons tot last” is?! Dit is een natuurgebied, en er is nog nóóit gejaagd!!! Waarom mogen deze prach tige dieren hier niet rustig verder leven?!...” Tijdens de meet greet na de voorstelling geeft Ali B. een van de gelukkige, maar ook zenuwachtige, leerlingen een mini-cursus "Hoe geef ik een goeie boks.” -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 24