I I Extra bescherming voor kwetsbare dieren Zeegroenten snijden op het schor Zilte beleving in de Oosterschelde Kar’ BODEM De jeugd heeft de bodem I Ga stemmen op 18 maart 14 maart: Open Dag Provincie Zeeland Zie ook www.zeeland.nl/opendag Meer lezen? www.zeetand.nl/natuur-en-landschap/soorten-beschermen Provincie Zeeland Kajaktocht in de Krabbenkreek tussen Tholen en Sint Philipsland f Vleermuis Overwinteringsplek ma Voorbeelden van dieren die we extra beschermen zijn: strandplevier, vleer muizen, noordse woelmuis, kamsalaman- der, patrijs en de steenuil. Een greep uit de projecten die De Zeeuwse werkgroep Soortenbeleid in opdracht van de Provincie uitvoerde: Er zijn broedeilan- den voor kustbroedvogels aangelegd in de inlagen 1887 en 2005 op Zuid- Bevetand. Kluten hebben er gebruik van In 2015 verleent de Provincie 284 vergun ningen voor gedeeltes van de schorgebie- Nederland heeft twintig Nationale Parken met een bijzonder eigen ecosysteem. De Oosterschelde is sinds 2002 het grootste nationale park: een wereld van getij, wind en water. Een overlegorgaan is verantwoordelijk voor het functioneren van het Nationaal Park. De Provincie finan ciert de Stichting die het overlegorgaan ondersteunt. Als u de Oosterschelde bezoekt, is de kans groot dat u door plaatselijke ondernemers In de Zak van Zuid-Beveland zijn poelen hersteld voor de kamsalamander. Op de gasdam bij Saeftinge is een 'plevierboule- vard’ aangelegd, waar deze vogels kunnen broeden en voedsel kunnen vinden. Vrijwilligers zorgden voor de uitbreiding enthousiast wordt geïnformeerd over alle ins en outs van het gebied. Vijftig horeca- en recreatieondernemers zijn door het IVN opgeleid tot gastheer van NPO. Jacqueline van Mill van Schip De Onrust is één van de gastvrouwen. Met haar passagiersschip De Onrust geeft ze live verslag tijdens de boottocht. "Voor ons is het zo normaal dat je bruinvissen en zeehonden spot, maar het gastheerschap maakte me bewust dat ik in een bijzondere omgeving werk en woon. Mijn kennis van de Oosterschelde gemaakt. In Oost Zeeuws-Vlaanderen zijn winterverblijven voor bijvoorbeeld de grootoorvleermuis geschikt gemaakt. den Oesterput, Schor bij Rattekaai West, Schorren van St. Annaland, Schorren van Anna-Jacobapolder, Schor bij Viane en het schor bij Zierikzee (‘t Stelletje). Het betreden van de schorren of het snijden van zeegroenten zonder vergunning is niet toegestaan. Nog tot en met 13 februari 2015 verstrekken de aan de Oosterschelde gelegen gemeenten aanvraagformulieren voor deze vergunning. Uw aanvraag dient 18 februari 2015 ontvangen te zijn. Het aantal aanvragen is ieder jaar veel groter dan het aantal beschikbare vergunningen. De toewijzing vindt plaats door loting, waarvoor de Provincie de hulp inroept van een notaris. Tot half juli 201 5 mag er zeegroenten worden gesneden. van het leefgebied en de nestgelegenheid van steenuil, kerkuil en ransuil. In 2013, het jaar van de patrijs, zijn 'telcafé's' geor ganiseerd. Patrijzen zijn geteld, waardoor nu beter bekend is waar ze leven. Ook zijn extra maatregelen genomen voor de verbetering van hun leefgebied. WK onderwaterfotografie Van 21 tot en met 25 mei 2015 is de pro vincie Zeeland gastheer voor de (inter nationale) duikers die naar Zeeland komen voor het Wereldkampioenschap Onder waterfotografie. Voor Noord-West Europa is de Zeeuwse onderwaterwereld uniek. Hiermee wil de Provincie Zeeland de ver rassend mooie onderwaterwereld in Zeeland (inter)nationaal nog meer onder de aandacht brengen. Naar verwachting doen er tachtig duikers uit twintig landen mee aan het WK. is met deze cursus flink verbreed en dat geef ik graag door aan onze gasten." In Zeeland zijn ook IVN gastheernetwer- ken in de Zwinstreek, de Grevelingen en het Krammer-Volkerak. Er staan stands in een deel van onze provinciale gebouwen en op het Abdijplein. Er zijn leuke acti viteiten om u te laten zien en beleven wat wij voor Zeeland doen. Zoals een Meet en Greet met de Commissaris van de Koning, de gedeputeerden en de provinciesecretaris. U kunt ook leden van Pro vinciale Staten ontmoeten inclusief vertegenwoor digers van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen. Er is een mini-filmfestival met een mix van historische films en hedendaagse clips en diverse stands met meer informatie over projecten zoals Waterdunen. U kunt de politieke markt be zoeken: een aanrader als u nog niet weet op welke partij u wilt stemmen. Ook kunt u op 14 maart een kijkje nemen bij de Nautische Centrale in Vlissingen. Voor één van de zeven rondleidingen daar kunt u zich aanmelden tot 1 maart 201 5 via opendagcv@zeeland.nlU bent van harte welkom! Volgen? www.zeelandstemt.nl/ en www.facebook.com/zeelandstemt en https://twitter.com/Zeelandstemt Op woensdag 18 maart 2015 vinden de provinciale verkiezingen plaats. De verkiezingscampagne is inmiddels gestart. Door uw stem op 18 maart uit te brengen, bepaalt u mee welke provinciale poli tici het voor het zeggen krijgen in Zeeland in de periode 2015-2019. De Verenigde Naties hebben 2015 uitgeroepen tot Jaar van de Bodem. Ook in Zeeland moeten we ons bewust zijn van de waarde van de bodem en zuinig omgaan met de aarde. Onder de noemer 'de jeugd heeft de bodem' vinden tal van activiteiten plaats. Meer weten? Kijk dan op: www.zeeuwsbodemvenster.nl In aanloop naarde provinciale verkiezingen op 18 maart 2015 zet de Provincie op zaterdag 14 maart 2015 van 10.00 tot 16.00 haar deuren open voor het publiek. Het thema: Werken aan de toekomst van Zeeland. Meer lezen? www.zeeland.nl/water/nationaal-park-oosterschelde en http://www.netherlands2015.com/ COLOFON Dit is de tweede uitgave in een speciale reeks van Provinciewerk rond thema's waar de Provincie Zeeland de afgelopen collegeperiode werk van maakte. 'Zeeland Beleven' verschijnt‘25 februari 2015 Redactie: afdeling Communicatie en Staten griffie Provincie Zeeland Opmaak: Provincie Zeeland Fotografie: Leo van den Brand (luchtfoto), Johnny du Burck (vogelspotters), Barbara van Doornum (voor/na), Monique Ekkebus (trekvlot), Chiel Jacobusse (zeehonden), Guido Krijger (kajaktocht), Kees Polderdijk (zeegroenten), Shutterstock (PIW), SLZ (overwinteren, vleermuis). Reageren op deze uitgave van Provinciewerk? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie per telefoon 0118-63 10 50. Wilt u inzage van stukken? Neem dan contact op met het informatiecentrum via de e-mail infocentrum@zeeland.nl of per telefoon op 0118- 63 10 11. Of schrijf naar Postbus 6001,4330 LA Middelburg Bezoekadres: Provinciehuis, Abdij 6, 4331 BK Middelburg. Provinciewerk leest u ook via http://www.zeetand.nl/publicaties-en-bekendmakingen/provinciewerk Jutten over het strand, banjeren door het slik, fotograferen onderwater, proeven van de Zeeuwse Zilte Zaligheden, kajakken naar een zandplaat, speuren naar bruinvissen en natuurlijk op zoek naar zeehonden: Het Nationaal Park Oosterschelde (NPO) is een belevenis. En dat niet alleen: de verkiezingsuitslag bepaalt ook de samenstelling van de Eerste Kamer. De leden van Provinciale Staten kiezen namelijk op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. Zo drukt u dus ook uw stempel op de politieke verhoudingen in Den Haag. Het snijden van zeekraal en lamsoor voor eigen gebruik is in onze provincie een eeuwenoude traditie, maar dat kan natuurlijk niet onbeperkt. Daarom verleent de Provincie jaarlijks een beperkt aantal seizoensvergunningen in het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Op die manier beschermen we het gebied. Sommige kwetsbare diersoorten hebben extra bescherming nodig. Voor hen is er het soortenbeleid. Dat beleid maakt de Provincie op basis van internationale afspraken. Zo gaan leerlingen van basisscholen op bezoek bij boerenbedrijven om meer te weten te komen over de grond onder onze voeten. Ook sluiten we aan bij landelijke evenementen: tijdens de Geoweek in mei vinden gastlessen plaats en tijdens de landelijke modderdag in juli kunnen kinderen ontdekken wat modder is en wat de verbinding met de aarde voor hen betekent. In de loop van het jaar komen er steeds meer activiteiten bij. Uiteraard komen vol wassenen daarbij ook aan bod!

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 23