In veilige handen li I Sabewa Zeeland werkt aan balans Aa* n Bestevaer en de participatiesamenleving ^e'°' Y>é eeC’ ,-b Gevels Ostrea aangepakt Afspraken RWS en gemeenten $3'- 2015 worden opgelegd. Naar Vrouw aangevallen de huidige inzichten kan dit Hoopz! Experience 3 3 www.goes-hoopz.nl Jo-Annes de Bat nam de eerste toolkit in ontvangst van Marjan Noordhoek. Foto: Leon Janssens k Rene Verhuist Burgemeester man uit Goes aangehouden nadat hij aan agenten verklaarde dat hij een zestig jarige vrouw met een stroomstootwapen had bewerkt. De man is overgebracht naar Torentijd in Middel- En zoiets zou in mijn ogen ook het 21e eeuwse begrip par- ticipatiesamenleving moeten zijn. De overheid tussen de mensen in plaats van directieven van hogerhand en bezui nigen. Gek genoeg heeft de overheid voor zichzelf afscheid genomen van de participatiemaatschappij. Tweede Kamer leden en ministers rollen over elkaar heen om commissies te benoemen die de financiële sector, de woningbouwcor poraties, het COA en de voedselsector weer direct onder Den Haag moeten brengen. Allemaal door incidenten die en reputaties hebben gekost. Grote kans dat het over een paar jaar ook zo in de zorg is. En dan wordt alles en jongeren binnen vrijwilligersorganisa ties en/of sportverenigingen. “Dit project is bij het SMWO opgepakt en heeft nu ook vorm gekregen in de gemeente Goes”, aldus Marjan Noordhoek. Binnen de gemeente Goes is een meldingsroute vastgesteld. Bij signalen en/of vermoedens van seksueel misbruik kan contact opgenomen worden met Centrum Jeugd en Gezin Goes of het Infopunt van SMWO. De toolkit (boekje) is op het Stadskantoor verkrijgbaar. Gevels van het Ostrea Lyceum locatie Berg weg moeten worden aangepakt vanwege het risico dat een construc tiefout oplevert. In 1994 waren de gevels al eens goed onder han den genomen en daarbij blijkt nu dat er sprake is van een construc tiefout. Er dreigt geen direct risico, maar toch is besloten om op korte termijn de benodigde werkzaamheden uit te voeren in een van de eerstkomende vakantie periodes. Sabewa heeft wat uit te leggen. Er zit ook nog een sociaal aspect in de film. In die tijd gol den rangen en standen en zeer ruwe omgangsvormen. Een vakbeweging was er niet. De Ruyter wil zeesoldaten oplei den, de huidige mariniers, maar weet bij Johan de Witt af te dwingen dat zij in de winter wel doorbetaald worden. Gewone scheepslui zaten dan thuis en kregen niets betaald. Niet alleen daar kwam de naam Bestevaer vandaan, dat was omdat De Ruyter vooral tussen zijn mannen stond en niet erboven. Bovenstaande is een weergave van het wekelijkse log van bewust dat de situatie burgemeester Verhuist op www.goes.nl/bestuur-en-organi- satie/burgemeesters-log_43745/item/bestevaer-en-de-parti- cipatiesamenleving_148742.html Vorige week dinsdag 3 februari spraken de col leges van de gemeenten Noord-Beveland, Kapel- le en Goes over de regio nale prestatieafspraken met woningcorporatie RWS partner in wonen waarmee alle drie de colleges instemden. Het is de eerste keer dat wo ningcorporatie RWS de prestatieafspraken op regionaal niveau maakt met maar liefst drie ge meenten tegelijkertijd. Woningcorporaties en gemeenten maken meer jarige afspraken met el kaar over woningbeheer en -bouw, leefomgeving en herstructurering en alle andere aspecten die met volkshuisves ting te maken hebben. De nauwere samenwer king tussen gemeen ten en corporatie en de strakkere binding met de regio die landelijk gestimuleerd wordt is hiermee in deze regio al organisch gegroeid. Zelfs voordat de nieuwe wetgeving van kracht. Op 4 december 2014 ver gaderde het Algemeen Be stuur van Sabewa Zeeland en maakte het kennis met een recent ingehuurde inte- rim-directeur. Tijdens deze vergadering is ook een actu eel beeld geschetst van de ontwikkeling van Sabewa Zeeland. Daarbij is onom wonden aangegeven dat er een aantal knelpunten zijn, waardoor de dienstverle ning onder grote druk staat. Direct of indirect hebben alle deelnemers daarmee te maken. Desgevraagd is na mens het dagelijks bestuur van Sabewa Zeeland toege zegd dat er een brief zal wor den geschreven waarmee ook aan de besturen van de respectievelijke deelne mers kan worden uitgelegd wat de stand van zaken is bij Sabewa Zeeland. In de brief die aan het college van Goes staat onder meer het volgende: “Het is bekend dat Sabewa vorig jaar met een aantal problemen had te kampen voornamelijk veroorzaakt door de nieuwe software waardoor vorig jaar veel foute aanslagen zijn Verstuurd. Sabewa kon hier niet tijdig op anticipe ren en zag de problemen alsmaar toenemen. Ook de afwezigheid door ziekte van de directeur liet zich voelen. Door al deze pun ten ontstond er achterstand. Superlatieven komen de recensenten tekort om de film Michiel de Ruyter te beschrijven. Eigenlijk wel opmerkelijk voor deze jour nalisten die meestal een glas azijn drinken voor zij een filmkritiek maken. De film is spectaculair, mooie verhaallijn met wat fantasie eraan toegevoegd. De Ruy ter komt net te laat om de vooropgezette lynchpartij van de gebroeders De Witt te voorkomen. Dat was niet zo, maar goed bedacht, net als de rol van de verwijfde Wil lem III en het Oranjegezinde Statenlid Derek de Lint. Met De Lint heeft ook Rutger Hauer als de oude Tromp nog een rol, waarmee de link is gelegd naar die andere Nederlandse historische productie: Soldaat van Oranje. Door de beelden van de in linie varende zeil schepen die elkaar beschieten kom je erachter dat die zee slagen destijds net zoiets waren als een loopgravenoorlog; wie het eerst en het meeste schiet maakte de meeste kans. Toch, na afloop knaagde er iets bij me. Wat viel nou op. Ja, de steeds aanzwellende bombastische muziek vooral aan het einde of al die houtsnippers die de matrozen rond de oren vliegen of die stuntman die iedere keer dezelfde sprong lijkt te maken. Maar nee, dat is het niet. De volgende dag wist ik het. De acteurs praten niet als 17e eeuwers, maar als he dendaagse Nederlanders. De Ruyter die ‘stuurjboojd’ roept is ineens Frank Lammers. De page van Willem III die ‘komt goed’ zegt. Of wat te denken van de matrozen die ‘Michiel’ roepen aan boord alsof ze aan de borreltafel in het Gooi zit ten. Als ze al wat riepen destijds was het ‘admiraal’ en geen voornaam. Laat u zich niet weerhouden, het blijft spektakel. De echte Michiel blijft toch op de gelijknamige boulevard in Vlissingen staan. over is op de gebruikelijke veel geld wijze aan de deelnemers gerapporteerd. Op korte teruggedraaid, behalve de bezuinigingen. Vooralsnog staat termijn zal ook een kosten de participatiesamenleving zo vast als het standbeeld van prognose 2015 aan de bege- De Ruyter. Maar ook dat is ooit verplaatst, leidingscommissie en het bestuur van Sabewa Zee land worden voorgelegd. Sabewa Zeeland is zich er van niet rooskleurig is. Eerst na dat achterstanden zijn weg gewerkt en noodzakelijke controles zijn uitgevoerd, zullen de combiaanslagen in maart 2015 plaatsvinden. In het politiebureau in Goes is zaterdag een 31-jarige Het jaar 2015 is voor de ver dere ontwikkeling van Sa bewa Zeeland cruciaal. Een brede bestuurlijke steun burg. Het slachtoffer, wonend in de gemeente Veere, heeft van steun van alle deelne- aangifte gedaan. Zij verklaarde dat de man haar rond 10.30 mers is daarbij een absolute uur in De Horst vanachter heeft aangevallen met het stroom- voorwaarde.” stootwapen. Het incident ontstond in de relationele sfeer. Foto: Leon Janssens Wethouder Jo-annes de Bat was afgelopen vrij dag verantwoordelijk voor de kick-off voor de HOOPZlexperience. Deze activiteit ging van start in de gym zaal van wijkcentrum De Spinne in Goes. HOOPZlexperience is een sportief project voor jongeren van twaalf tot achttien jaar en wordt georganiseerd door Proball, street-basket ball, en Moves! dance- warehouse Zeeland, streetdance. Door beide partijen worden gratis trainingen aangeboden om beweging te stimu leren. Met (kostenloze) personele inzet van deelnemers is in 2014 gewerkt aan het weg werken van achterstanden. Daarnaast is vanaf decem ber 2014 voor het wegwer ken van de achterstanden tijdelijk extra personeel aan getrokken. Dit personeel en het wegens ziekte tijdelijk vervangen van de directeur kost uiteraard geld. Verder zal de extra betrokkenheid van de accountant bij de voorbereiding van de jaarre kening 2014 tot meerkosten leiden. Ook lijkt het vrijwel uitgesloten dat het geactu aliseerde implementatie plan binnen het geraamde budget voor automatisering kan worden gerealiseerd. Er worden incidenteel extra kosten gemaakt en invorde ringskosten gederfd. Daar- Vorige week maandag werd in het club huis van de Goese Mixed Hockey Club een avond belegd door de Gemeente Goes en de Goese Sportraad over een veilig en duur zaam sportklimaat. Bij deze gelegenheid overhandigde Marjan Noordhoek aan wet houder Jo-Annes de bat het eerste exem plaar van de toolkit ‘In Veilige Handen’. Het landelijke project “In Veilige Handen’ richt zich op het voorkomen van grensover schrijdend seksueel gedrag van kinderen

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 11