I Sok bespaart geld I I Groetzone Unieke onderdelen gestolen bij Regionale kunsten Calamiteiten en sociale media 91 I Het aanbrengen van een hele grote ‘kous’ moet ervoor zorgen dat de levensduur van het hoofdriool naar het gemaal van het Waterschap met minimaal 50 jaar wordt verlengd. PrpX/AI’ltlA V3H Ca|zCljaQ| mi^nnilK groetzone, Groen Links was de tijd vooruit. deze discussie vergeten tot Burgemeester Wethouder Jo-Annes de Bat; “Geen voorbeelden binnen Goese verenigingen." Foto: Leon Janssens Dinsdag 27 januari is zo’n zogenaamde glasvezelkous aangebracht in de riolering naar het gemaal in de Akkerdistelstraat en de Fluitekruidstraat in Goes. Uit ri- Deze rioolkous verlengt de levensduur van de riolering met 50 jaar. sportorganisatie”, SMWO bracht “Goese verenigings- ondersteuning ter sprake, jan baaijens belichtte ‘Po- sitief Coachen’ en Kees Verkerke sprak over het on- De gemeente ontving 24 december 2014 de geac tualiseerde beschikking 2015 van de provincie Zeeland met een toege zegde resultaatsubsidie voor activiteiten in onze regio van 50.325,— euro aanvullend op de door het college beschikbaar te stellen middelen, met de daaraan gekoppelde individuele prestatieaf spraken. De resultaat- j subsidie wordt verleend voor het mogelijk ma ken van activiteiten van Galerie van den Berge, Kunstcentrum W45, ‘t Beest samenwerking pop-podia, Stichting Voetlicht voor Free pro ductie, Goes Cproduc tie van Musical-Vrien- den, productie MTZ, COV voor koorconcer- ten en de Dancetour. Calamiteiten kunnen niet altijd voorkomen worden. Iedere zorgin stelling kent interne afspraken over hoe om te gaan met de pri maire gevolgen van een calamiteit. Daarnaast is het van belang de secundaire gevolgen van calamiteiten, bij voorbeeld maatschap pelijke onrust, schade aan het imago van de (jeugd)zorg en politieke schade zoveel mogelijk te beheersen. Een zorg vuldige en adequate communicatie bij een calamiteit kan hiertoe bijdragen. De gemeen ten en zorgaanbieders in de provincie Zeeland hebben dit protocol op gesteld om te waarbor gen dat de communica tie rond een calamiteit goed wordt afgestemd. Een calamiteit is een gebeurtenis die al dan niet heeft plaatsgevon den gedurende de be trokkenheid van een zorgaanbieder. En die onverwacht kan leiden of heeft geleid tot een dodelijk of schadelijk gevolg voor een cliënt, of voor een ander als gevolg van het hande len van een cliënt. Er is sprake van een calami teit onder andere bij het overlijden van een kind of jongere tot 18 jaar, bij een onnatuurlijke dood van een cliënt, of van een ander door toedoen van een cliënt, bij ver missing of ontvoering van een (jeugdige) cli ent, of van een ander door toedoen van een cliënt, bij ernstig en/of blijvend lichamelijk let sel van een cliënt. gebeurt, dus we moeten er aandacht voor hebben.” Re gelmatig komen er landelijk toch spraakmakende geval len voor van een vorm van seksueel misbruik binnen organisaties, die voor veel onrust zorgen. In de sport komen thema’s als sportivi teit en respect, de toekomst van de georganiseerde sport en de veranderende rol van sportaanbieders steeds vaker aan de orde. Op de vraag “Hoe kunnen we hier in Goes mee omgaan?” kwa men een aantal sprekers aan het woord die hun kennis met de aanwezigen deel den. Niek Flipse, voorzitter van de Goese sportraad en wethouder Jo-annes de bat verrichtten de aftrap, Joran de Witt van v.v. Wolphaarts- dijk sprak over “Duurzame In een log moet je nooit de titel meteen weggeven, maar j hier doe ik dat toch maar. Ooit deed ergens een Groen Links-fractie het voorstel om zogenaamde groetzones in te stellen. Ja, u leest het goed: groetzones. Er zouden dan bordjes moeten staan die de voorbijganger moesten oproepen een ander te groe- ten. Ik dacht destijds: hoe diep moeten wij gezonken zijn om een groetplicht in te voeren. Het was natuurlijk geen plicht, betoogde Groen j Links, maar een moreel be- roep. Wat is in deze context eigenlijk erger. Enfin, ik was ik las over speelplaatsen waar kinderen niet meer spelen, maar bezig zijn met chatten, cafés die sluiten omdat men niet meer komt om met elkaar te praten, verenigingen die Foto: Leon Janssens leden zien verdwijnen omdat men online thuis speelt. En zo is er nog wel even door te gaan. Toch, wanneer je wat orga- oolinspectie bleek dat op deze locatie de niseert en dat daagt uit of maakt nieuwsgierig, dan komen riolering was aangetast en aan vervan- er mensen. Vorige keer had ik het over de Supercross in de ging toe was. De techniek met de ‘kous’ Zeelandhallen waar 3000 mensen op afkwamen. Wat denkt is niet nieuw, maar dit formaat rioolkous u van de Indoortrail, hardlopen op dezelfde ondergrond als is nog niet eerder voorgekomen binnen de motoren. Honderden middelbare scholieren en vele atle- de gemeente Goes. Deze techniek wordt ten crosten over en langs de hindernissen. toegepast omdat het goedkoper is dan het vervangen van de bestaande betonbuis en Of iets heel anders, ‘Een vreemde gans in de bijt’ heette minder overlast voor de omgeving ople- dat. Bekijken wat culturele instellingen bieden. Muziek in vert. De nieuw aangebrachte kous neemt de bibliotheek, boeken in ‘t Beest en schilderen in de Mu- de volledige sterkte van de oude buis over. ziekschool. Toch ook honderd belangstellenden die erlangs trokken. Je moet wat organiseren voor ontmoeting, dat is de boodschap. Eigenlijk is de wedstrijd of het museum de Bovenstaande is een weergave van het wekelijkse log van burgemeester Verhuist op http://www.goes.nl/bestuur- en-organisatie/burgemeesters-log_43745/item/groetzone_ 148544.html voor maar ook voor andere spor taanbieders en geïnteres seerden uit sectoren als onderwijs, zorg, welzijn en cultuur. Daarbij gaat het om sluiters voor stoomlocomotieven of voor andere industriële duurzaamheid, coaching, doelen. Ook zijn er injecteurs weg, een pompsysteem op de ondersteuning en toekomst, trein waarmee water onder druk in een rijdende stoomlo- Volgens de gemeente en de comotief wordt geperst.” Vorige week dinsdag werd gecon- sportraad is de informatie stateerd dat er een slot stuk was; zaterdag bleek bij controle niet alleen bruikbaar voor in het magazijn dat er onderdelen weg waren. De onderde- sportverenigingen, maar len worden niet standaard geproduceerd, dus moeilijk te ook voor andere sportaan- vervangen. “Nieuwe kosten veel geld. Wij hadden nu wat bieders en geïnteresseerden voorraad door een donatie”, zegt Zondervan, “We hebben uit sectoren als onderwijs, deze onderdelen nu niet direct nodig, maar dat weet je nooit zorg, welzijn en cultuur. zeker. Het is uniek materiaal.” Een handleiding, een Tool kit, moet seksueel mis bruik binnen verenigingen voorkomen. Maandag 2 februari heeft Judith van Meeteren van het SMWO de Toolkit ‘In veilige han den’ officieel uitgereikt aan wethouder Jo-Annes de Bat. Deze officiële overhandi ging vond plaats tijdens de bijeenkomst ‘Een veilig en duurzaam sportklimaat’ van de gemeente Goes en de Goese Sportraad in het clubhuis van de Goese Mixed Hockey vereniging op Sportpark het Schenge in Goes. De toolkit bevat tools voor de preventie van seksueel misbruik binnen vrijwilligersorganisaties. In samenwerking met het landelijk project ‘In veilige handen’ heeft de gemeente een handleiding ontwik keld om seksueel misbruik binnen organisaties en ver enigingen te voorkomen. Een brochure met prakti sche informatie en een stap penplan dat organisaties en verenigingen als handvat kunnen gebruiken. De tool kit is vooral preventief be doeld. Wethouder Jo-Annes de Bat, die sportzaken in zijn portefeuille heeft: “Er zijn geen concrete voor beelden van seksueel mis bruik binnen Goese vereni gingen. Gelukkig niet, maar landelijk zie je dat het wel De gemeenteraad en het college hadden een ontmoeting met de Commissaris van de Koning. Er stond geen bord in Goes dat Han Polman verplichtte tot deze vergadering. Hooguit was het zijn ambtsinstructie die daartoe noopte. Maar de vertegenwoordiger des Konings benadrukte het vrijwillige karakter van zijn aanwezigheid. Gesproken werd onder an- j dere over de samenwerking tussen de Zeeuwse gemeenten, Waterschap en Provincie (toch weer ontmoeting) en de vi- sie Zeeland 2040. Wilt u al zover vooruitkijken dan is www. zeeland2040.nl een aanrader. Het staat er mooi: “Zeeland heeft dan een onderscheidende positie binnen het verstede lijkte netwerk van West-Europa, gekenmerkt door een excel lente kwaliteit van leven, gebaseerd op Zeeuwse waarden.” Hartelijke groeten! Rene Verhuist derwerp ‘Vereniging van de de Stoomtram Goes Borsele toekomstDeze informatie blijkt niet alleen bruikbaar Bij de Stoomtrein Goes Borsele is vorige week ingebroken sportverenigingen, in het magazijn en daarbij zijn een aantal unieke onderde- len gestolen. Woordvoerder Reinier Zondervan (SGB): “De verdwenen onderdelen zijn specifiek voor een stoomloco- motief te gebruiken, dat moet de dief dan weten, of het is een materiaaldief want het is brons. Het gaat om bronzen af-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 9