I I Vogeleldorado ondergeschoffeld NATUURVISIE www.le-66.nl accessoires Slaapkamers Cadeauartikelen Babyshowers Kpaamfeesten (jeboorte bedankjes Babykjeding Kinderkleding Zandweg 3, Tfjuiningen Pel 0113-320590 (Dins: 13u- 17u wo t/m vrij (9.30u - 12u 13u - 17u) za (9.30u - 16u) 1 Betaalbare Luxueuze p/assieke Baby- Kinderkleding dl Accessoires Kijk°°keens op de Tacebook^site van Le BB voor meer info en foto 5 (8(8 Showers dl Kfaamfeesten kunt u al boegen vanaf 6 personen geheel in eigen thema en kleur. d-. F cB 'DAT KAN NIET WANT IK STA MIDDEN TUSSEN DE NESTEN MET EIEREN' Anekdote Jk Reactie KMWP ■KV. De PvdA-Statenfractie Zeeland heeft vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten vanwege de vreemde gang van zaken rondom het broedgebied voor kustvogels in de Oost-Bevelandpolder. Op verzoek van de Koninklijke Maatschap Wilhel minapolder (KMWP) is het gebied opgehoogd. O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 4 februari 2015 23 o door Carrie Frederiks grondbroeders zoals kluten, scholeksters, kieviten en bontbekplevieren. Le n Waar en Slechte grond Aan het woord is natuur liefhebber Wiebe van der digers van de KMWP en de provincie hun handteke ning onder een zesjarig con tract dat het behoud van dit unieke broedgebiedje moest waarborgen. Rendement “Normaal gesproken heeft de KMWP agrarische grond en wil daar rendement uit halen. In dit geval was De Om aan te geven hoe waardevol het gebiedje was, deze anekdote: Het was vermoedelijk eind mei, toen de trac torchauffeur van de KMWP naar de vogelbescherming belde en riep: “Kom alsjeblieft naar de Oostbeveland- polder. Ik moet werkzaamheden uitvoeren en dat kan niet want ik sta midden tussen de nesten met eieren." pijn. Maar het is maar één deel van het verhaal. Het tweede is dat de grond die op dit gebied is gestort, komt van Project Zeeweringen dat met overheidsgeld werkt en zij moeten heel goed weten daf dit een natuurgebied is.” en vogelliefhebbers waren dan ook verheugd toen in 2014 maar liefst vier ‘bont- bekkies’ hun keuze op dit gebied lieten vallen. Van der Meer: “Jammer, we zijn er hard mee bezig geweest en dit is het resultaat. Dat doet Het broedgebied in de Oost-Bevelandpolder was zeer geschikt als broedgebied voor kale Foto: Carrie Frederiks WILHELMINAPOLDER het de afgelopen lente zomer langs de oevers van de oude kreekrest nog een eldorado was voor Vogels, is het nu opvallend stil. Niet alleen omdat het broedsei- zoen nog niet begonnen is, maar vooral omdat het be dolven ligt onder een dikke laag grond en het gebied nu totaal ongeschikt is voor de vele bodembroeders die hier letterlijk en figuurlijk hun ei kwijt konden. En dat terwijl er zo gunstig uitzag. Begin 2014 zetten vertegenwoor- Vincent Coolbergen, direc teur van de Koninklijke Maatschap Wilhelminapol- der reageert desgevraagd: “Het betreffende perceel lag oorspronkelijk relatief laag, daardoor was het minder optimaal om op te boeren. Daarom werd tijdelijk me dewerking verleend aan een andere bestemming. Aan grenzend aan dit gebied zijn in 2014 dijken verzwaard. Samen met Projectbureau Zeeweringen werd de con structie besproken om de grond in de Oost-Beveland polder te verwerken. Om dat het gemeenschapsgeld betreft werd geprobeerd om het probleem zo duurzaam en efficiënt mogelijk op te lossen. Het perceel werd we derom in de bedrijfsvoering meegenomen. Vanwege een eerdere dijkverzwaring is destijds de locatie ontstaan. Om de dijkwerkzaamheden te kunnen laten doorgaan moest een vervangend ge bied gevonden worden, waar bontbekplevieren kon den broeden. In het contract werd voorzien dat het per ceel geen definitief andere bestemming zou krijgen. Het is dus niet zo dat we een huis hebben gebouwd en nu hebben afgebroken. Het huis stond er en we hebben het tijdelijk verhuurd. Het oorspronkelijke gebiedje van de bontbekplevier aan de Oosterschelde is er nog steeds. De broedlocatie die nu verdwenen is, was een alternatieve plek die na de werkzaamheden is voortge zet. Het was dus en/en.” Meer. De oud-boswachter heeft zich jaren met ziel en zaligheid voor het agrarisch natuurgebiedje ingezet. “Je praat over drie hectare grond. Voor een bedrijf van zo’n 1800 ha vind ik die een zijdige opzegging onbegrij pelijk. Het was slechte land bouwgrond met veel stenen en schelpjes. Dus uitermate geschikt als broedgebied voor kale grondbroeders zoals kluten, scholeksters, kieviten en bontbekplevie ren.” Vooral laatstgenoemde heeft het al jaren moeilijk Polder bereid om met min der opbrengst genoegen te nemen. In het overgangs jaar 2013 heeft Het Zeeuwse Landschap er de helft van de geschatte opbrengst in gestoken. De andere helft was een schenking van de KMWP. Het merkwaardige is dat De Wilhelminapolder in 2014 een vrijwillige over eenkomst sloot voor zes jaar en toen het broedseizoen voorbij was, ze het contract hebben opgezegd. Je mag er toch van uitgaan dat die overeenkomst werd gete kend in het belang van de biodiversiteit en duurzaam heid.”

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 23