Noord-Hollands 48 cremig mild 98 48+ belegen 98 Maasdammer KA '5 tandartsenpraktijk (Dentak (Point Officiële Mededeling VSSi '1ST 3 BÜRGEI M GRA1 3. f/VARKENSSCRNITZE^a fmOERBIEFSTUK URUNDERLAPPEN u URUNDERKOGELBIEF 30+extra belegen Z^8 I TANDARTSASSISTENTE GEVRAAGD grO. I Hoge kwaliteit met een vaste lage prijs 9S0EPmCHEEj)^HUm d^HAUFKI- I VLEES usfoo 6EHAKJ jkg (Eb CANDEAU Wufeu i»H>. NATUUR EN LANDSCHAP Voor 24 uur. Voorlopig op ma, di, woe en in de toekomst eventueel op vrijdag. V per 500 gram Provincie Zeeland di //Joetingseweg 48, 4462 (BJ4 Cjoes Te(. 0113 - 230 459 info@dentafpointgoes.eu d Salaris volgens CAO van KNMT. Referenties en CV binnen 14 dagen opsturen naar onderstaand adres t.a.v. mw. G. Duvekot. Aanbevelingseisen: (bijna) diploma tandartsassistente flexibel in teamverband kunnen functioneren Rapportages verleende ontheffingen Faunabeheereenheid 2013 van de Provincie Zeeland GOES I KAMPERFOELIESTRAAT 85 I Per half februari/ begin maart per 500 gram t per 500 gram t t per 500 gram 13. i. BESTEL VU INTER NET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAR0S.NL 2. I, 3. 4. 5. 6. I 7. 8. 9. 11. Aktie geldig van dinsdag 3 t/m zaterdag 14 februari 06 l>ll •rl Kolveniershof 4 4461 DB Goes Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag: 9.00 -17.30 uur zaterdag: 9.00 - 17.00 uur 06-20 63 53 55 - jgstouten@filternet.nl Informatie over Provincie Zeeland: www.zeeland.nl Tot uiterlijk 18 maart 2015 kunnen schrif telijke zienswijzen worden ingediend t.a.v. Gedeputeerde Staten van Zeeland. Post bus 165, 4330 AD Middelburg. Indien de wens bestaat een zienswijze mondeling in te dienen, kunt u daarvoor telefonisch een afspraak maken met eerdergenoemde con tactpersoon. Ontwerp-besluit aanwijzing zwemwaterlocaties Gedeputeerde Staten maken bekend dat op 27 januari 2015 een ontwerp-besluit is vast gesteld tot (jaarlijkse) aanwijzing van zwem waterlocaties als bedoeld in de Europese Zwemwaterrichtlijn. De lijst met zwemwaterlocaties is hetzelfde als vorig jaar. Voor aangewezen zwemwaterlocaties gelden o.a. regels waarmee de waterbeheerders en de provincies rekening moeten houden op het gebied van onderzoek naar de wa terkwaliteit en de veiligheid voor gebruikers. DeFaunabeheereenheid Zeeland (FBEZ) rap porteert jaarlijks aan Gedeputeerde Staten van Zeeland óver de wijze waarop zij van de ontheffingen op grond van artikel 68 van de Flora- en faunawet gebruik gemaakt heeft. Deze rapportages zijn openbaar en worden ter inzage gelegd. Inspraak Het ontwerp-aanwijzingsbesluit en de nota van toelichting van gedeputeerde staten liggen van 4 februari tot 18 maart 2015 (zes weken) ter inzage op het provinciehuis, Abdij 6,4331 BK Middelburg. Inzage is mogelijk op werkdagen van 9-17 uur. Voor een mondelinge toelichting of ko pieën van de stukken kunt u zich wenden tot de heer M. Bil. tel. 0118-631775. Ter inzage De rapportages van bovengenoemde ont heffingen liggen van 05 februari 2015 t/m 09 april 2015 ter inzage bij het Informatie centrum van de Provincie Zeeland. Abdij 6 in Middelburg, op werkdagen. Voor het in zien buiten kantooruren, mondelinge toe lichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot de heer P.J. Sinke (tel. 0118-631136)'of mevrouw L. Wijgman (tel. 0118-631984). Een samenvatting van de rapportages is tevens in te zien en te downloaden via de website van de Provincie Zeeland. Reclames geldig t/m zaterdag IGROOTHANDELSKORTING 1.50 bij afname van 3kg per vers vleessoort excl. reclames I Prijs- en tekstfouten voorbehouden De rapportages hebben betrekking op de volgende ontheffingen en perioden: De ontheffing voor het doden van haas met geweer in bloemen, volle- grondsgroenten. peulvruchten, kool soorten, bieten in de periode van 1 maart 2013 t/m 30 juni 2013, in cicho rei tot 4-blaadjes-stadium in de peri ode van 1 april 2013 t/m 14 mei 2013 en in boomgaarden en boomkweke rijen in de periode van 1 januari 2013 t/m 14 oktober 2013. De ontheffing voor het opzettelijk ver ontrusten van waterhoen in graan en grasland in de periode van 1 novem ber 2013 t/m 31 maart 2014 en in pas ingezaaid grasland van 31 maart 2013 t/m 31 oktober 2013. De ontheffing voor het vangen met behulp van vangkooi en slagnet van spreeuw in kersen in de periode van 5 juni 2013 t/m 31 augustus 2013. De ontheffing voor het doden van smient met behulp van hagelgeweer van een half uur voor zonsopkomst tot 12.00 uur in kwetsbare akker bouwgewassen, grasland en in overja rig grasland in de periode van 1 okto ber 2013 t/m 31 maart 2014. De ontheffing voor het doden van grau we gans met behulp van hagelgeweer van een half uur voor zonsopkomst tot 12.00 uur in kwetsbare akkerbouwge wassen, grasland en overjarig gras land in de periode van 1 oktober 2013 t/m 31 maart 2014. De ontheffing voor het doden van kol- gans met behulp van hagelgeweer van een half uur voor zonsopkomst tot 12.00 uur in kwetsbare akkerbouw gewassen, grasland en overjarig gras land in de periode van 1 oktober 2013 t/m 31 maart 2014. De ontheffing voor het vernielen van nesten en broedsels van de grauwe gans in de periode van 1 februari 2013 t/m 31 maart 2013. De ontheffing voor het vangen van grau we gans met behulp van staande net ten en vangkralen in de periode van 1 mei 2013 t/m 30 juli 2013. De ontheffing voor het doden van grau we gans met behulp van geweer op cultuurgronden in de periode van 1 april 2013 t/m 30 september 2013. 10. De ontheffing voor het vernielen van nesten en broedsels van de kolgans in de periode van 1 februari 2013 t/m 31 maart 2013. De ontheffing voor het vangen van kol gans met behulp van staande netten en in vangkralen in de periode van 1 mei 2013t/m 30 juli 2013. 12. De ontheffing voor het doden van kol gans met behulp van geweer op cul tuurgronden in de periode van 1 april 2013 t/m 30 september 2013. De ontheffing voor het doden van dam hert (populatiebeheer) met geweer van 1 uur voor zonsopkomst tot 1 uur na zonsondergang, voor bokken het gehele jaar (2013) en hindes van 1 september 2013 t/m 28 februari 2014, binnen de NB-wet-gebieden en de voorkeurszone. 14. De ontheffing voor het doden van dam hert en ree ter voorkoming en bestrij ding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren in de periode van 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. 15. De ontheffing voor het doden van (zwervend) damhert met behulp van geweer op Walcheren, Schouwen in de periode van 1 januari 2013 t/m 31 december 2013.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 21