Preventieteam start Bezoek Commissaris der Koning Beledigen en vrije mening ■a r EP Busdienst Station- ADRZ Bekend makingen Parkeer vergunningen Foto: Matijs Gerrits. van de koning Han Polman. De afgelopen periode hebben de leden een training gekregen en zijn de taken verdeeld. Het zestien leden tellende team kreeg in De Spinne een certificaat, pasje, hesje en jas uitgereikt door wethouder Van der Reest. “Het is maatschappelijk positief dat het euro 210,- ontstaat vaak de escalatie. Iemand heeft objectief zijn me ning gegeven en krijgt kwetsende opmerkingen terug. Of op kwetsende manier en de reactie is nog grievender. Worden dan nog vrije meningen uitgewisseld, wie is er begonnen? U mag het zeggen. Zolang de grens bij onszelf ligt en we er niet bij stil willen of kunnen staan wat dat met de ander kan doen zullen er conflicten zijn. Maar vanwege dat, iemand anders van het leven beroven, dat is altijd ontoelaatbaar. Van der Reest: "Het is een goede zaak dat het preventieteam er gekomen is.” Vorige week dinsdag heeft wethouder Andre van der Reest het startsein gegeven voor het buurpreventieteam Goese Polder. een landelijk karakter. Ste delijke aantrekkelijkheid is een belangrijke voorwaarde voor economische ontwik keling, innovatiekracht en het scheppen van een aantrekkelijk vestigings klimaat. Jongeren trekken naar de steden omdat daar voor hen opleidingen zijn en baanperspectieven. Zee land heeft stedelijkheid, maar weet dat door gebrek aan krachtenbundeling on voldoende te benutten. De economische, ruimtelijke en sociale ontwikkelingen vragen urgent om meer eenheid in beleidsvoering. De bestuurlijke verhoudin gen in Zeeland moeten om die reden worden herzien. Meer mogelijkheden voor hogere opleidingen in Zee land zal de stedelijke aan- Commissaris van de Koning in Zeeland, Han Polman, bracht op 22 januari een kennismakingsbezoek aan de gemeentèraad van Goes om geïnformeerd te wor den over de gang van zaken binnen de gemeente. Op de agenda stond onder meer bestuurlijke samenwerking en grensoverschrijdende samenwerking. Profiteren de gemeenten hier ook van? Verder meer bestuurlijke samenwerking, zoals de visie van de provincie over het vormgeven van vrucht bare samenwerking tus sen de Zeeuwse overheden Provincie, Waterschap en gemeenten. Ook de Staat van Zeeland 2013, waar uit het rapport de volgende passage: “Beleidssignalen. De analyses van de econo mische ontwikkelingen in Zeeland maken duidelijk dat de kracht van Zeeland uitgedrukt in een hoog bruto regionaal product per inwoner en een lage werk loosheid samengaat met problemen op het gebied van innovatiekracht, de lig ging en de infrastructuur en woonaantrekkelijkheid. Dat zijn problemen die met stedelijke aantrekkelijkheid samenhangen. Middelburg en Vlissingen zijn met af stand de meest stedelijke gemeenten van Zeeland, de andere gemeenten hebben De partij voor Goes had aan het college van de gemeente Goes een aantal vragen ge steld betreffende een eventuele wijzigingen van buslijn Station NS en Ziekenhuis ADRZ. Het antwoord van bur gemeester en wethou ders op deze vragen: 1. Ja, per 1 maart start de nieuwe concessie voor het openbaar busver voer. Gelijktijdig vin den wijzigingen plaats in de dienstregeling in heel Zeeland waaronder deze lijn. 2. Klopt het dat deze buslijn alleen nog tijdens de spitsuren geldt of gaat gelden? - Nee, de verbinding tussen het NS-station- ADRZ wordt uitgevoerd door buurtbus lijn 595 en rijdt op werkdagen van 08.00 tot 19.00 uur. Aanvullend rijdt er op werkdagen een extra spitslijn in de ochtend en middag richting ’s- Gravenpolder die ook bij het ADRZ stopt. Vanaf 1 januari 2014 zijn alle gemeenten wettelijk verplicht om nieuwe verordeningen of aanpassingen in hun verordeningen digitaal bekend te maken. U vindt deze bekendma kingen van de gemeente Goes daarom voortaan op www.officiele be- kendmakingen.nl. u een haast organische weergave van de gevolgen van een aanslag op de vrijheid van meningsuiting. Nieuwe uitlo pers. De website www.goes.nl is pas veranderd. U moet dit log nu wat verder zoeken dan u gewend was. Onder bestuur en organisatie, dan naar college van B&W en onderaan die pagina mijn log en ook dat van wethouder Meeuwisse. Dat verder zoeken komt doordat de website nu is ingericht op basis van zogenaamde toptaken. We hebben gekeken wat het meeste wordt gezocht en dan kom je op paspoorten, ge- bootte, verhuizen, uitkeringen en vergunningen. Ik ben niet beledigd. Een ID-kaart aanvragen is voor velen belangrijker dan schrijfsels van de burgemeester te lezen, j Gelukkig maar. Oh ja, op de website staat ook een slider. Een wisselend plaatje waar je op kan klikken. Zo kom je ook bij evenementen en bij een log. Afgelopen weekend de Supercross in de Zeelandhallen. 3000 Toeschouwers die 25 euro neertellen om dit interna- tionale spektakel te zien. De provincie Zeeland subsidieert i wel de motorcross in Vlissingen, omdat die aan de kust is j en niet die in Goes. Voor de organisatie in Goes en ook voor mij is dat lastig te begrijpen. Wordt een biljarttoernooi in een strandtent wel gesubsidieerd {hoewel ik weinig groene Vorige week is door de gemeente een brief ver zonden met daarin de mogelijkheid de hui dige parkeervergun- ning te verlengen. Om dat dit iets later is dan dat gewend is, blijft de oude vergunning tot 1 februari geldig. Vanaf 1 februari dient ieder een in bezit te zijn van de parkeervergunning 2015. De tarieven voor de parkeervergunnin- gen 2015 zijn: Parkeer vergunning bewoners: le bewonersvergun- ning 42,- euro tweede bewoners vergunning 84,- euro dercle bèwo- nersvergunning 168,- euro. Parkeervergun ning bedrijven: eerste bedrijfsvergunningen 210,- euro tweede be drijfsvergunningen 420,- euro AA-vergun- ning 2100,- euro AB- vergunning 336,- AM-vergunning euro Vorige week was mijn log een weergave van de woor den die ik sprak bij de ope ning van de raadsvergade ring vanwege de terreur in Parijs. Dat was niet om mij er makkelijk van af te maken, ik wilde het belang van de vrijheid van meningsuiting onderstrepen. We zijn nu een paar weken later en dan lees je de discussies over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. Zijn er gren zen en zo ja, waar liggen die. Mag je beledigen, spotten of je laatdunkend uitlaten over de mening van een ander, of godsdienst, milieu, vegetariërs of sexuele geaardheid. Om maar eens wat zaken te noemen, waar zo de vlam over in de pan kan schieten. Mijn antwoord: ja dat mag. De grens ligt wel bij jezelf, vind ik. Wat zeg je er over en op welke toon. Objectief, subjectief, satirisch of kwetsend. Je geeft kortom je mening op jouw toon. Dan komt er een reactie terug. Dat buurtpreventieteam er is gekomen. Het is ,j kan ook weer op die verschillende toonhoogten. En dan een goede ontwikkeling dat burgers zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen wijk.” Vanaf vandaag zal er regelmatig een team de wijk in gaan om preventie’rondes te lopen. Ze letten hierbij onder andere op de straatverlichting, gevaarlijke situaties en werken aan meer sociale controle en sa menhang binnen de wijk. Ze worden hier bij ondersteund door de gemeente Goes, de Op de afgebeelde vervolgcartoon van Danker Jan Oreel ziet politie en welzijnsinstellingen SMWO. Burgemeester van Goes Rene Verhuist (links) en commissaris Foto: Leon Janssens lakens tegenkom in een strandtent) en in een café in de bin- nenstad niet. Hoe rekbaar is het begrip kust. Veerse Meer- trekkelijkheid sterk bevor- oever kust of niet, de kaden in Goes wel of niet. Interessante deren.” Over de Openbaar vraag, meningen zijn vrij. Vervoer situatie gaf Polman j Rene Verhuist aan dat de provincie de vin- j Burgemeester ger aan de pols houdt, maar bezuinigingen zijn onver- Bovenstaande is een weergave van het wekelijkse log van mijdelijk. Op welke wijze burgemeester Verhuist op www.goes.nl/bestuur-en-organi- gaat de provincie vorm ge- satie/burgemeesters-log_43745/ ven aan de bereikbaarheid Illustratie: Danker Jan Oreel van het landelijk gebied, gericht op de groepen als ouderen en scholieren? “Bij de verdeling van OV-gelden moet men voor Zeeland niet uitgaan van het aantal inwoners maar van de af- standen.” Aan het eind van de ontmoeting nam hij van burgemeester Verhuist het boek ‘De Leeuw van Goes’ van wijlen oud-wethouder Lieven de leeuw als toe- speling op de ophef over het vernieuwde provincie logo, j lachend in ontvangst. ‘tik

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 9