I inklim Laatste ronde ODruimina! I1 40%' 50%* 0% 'DANKJEWEL' deweekkrant.nl Week krant 4 en Ontwerp Programma Aanpak Stikstof (PAS) Een huis verhuren of verkopen? Definitief energielabel verplicht! Geef voor blinden slechtzienden Kortingen van: Een huis verhuren of verkopen? www.de-bevelander.nl 1 Provincie Zeeland airing Nederland telt nu al 350.000 blinden en slechtzienden. Dat aantal groeit snel. Wij helpen met onderwijs, hulpmiddelen én onderzoek. Help ook mee: steunBartimeus.nl Eerst uw energielabel definitief maken nSms 'ogen^ naar 4333 en De Bevelander woensdag 28 januari 2015 24 Rijksoverheid 'Uitgezonderd basisartikelen F A H I O N (advertorial) 1 bartiméus sonneheerdt 70°Z Groetend, Roel Warring www.zeeland.nl KtEOING Ondanks alle droevi ge omstandigheden hoop ik, met behulp van uw steun, de kledingzaken voort te zetten. Begin 2015 krijgt u, als u nog geen energielabel heeft, een voorlopig energielabel voor uw woning in uw brievenbus. Deze kunt u eenvoudig en snel zelf, online, omzetten in een definitief energielabel. Het definitieve label moet u bij verkoop of verhuur van de woning overhandigen aan de koper of huurder. Het label geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Een woning met een groen energielabel (energiezuinig) betekent warmer en comfortabeler wonen. En ook goedkoper wonen vanwege lagere stookkosten. Daarbij kan de verkoopwaarde van de woning stijgen door een groener energielabel. Meer weten? www.energielabelvoorwoningen.nl of www.verbeteruwhuis.nl Kortom, het wordt nu nog aantrekkelijker om te investeren in energiezuinige maatregelen. Meer informatie over de terinzagelegging van het ontwerp Programma Aanpak Stikstof vindt u op de website PAS.Natura2000.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de bijeenkomst. Informatie Op 4 februari bent u welkom bij de informatieavond in de provincie Zeeland (locatie: Van der Valk Hotel Middelburg, Paukenweg 3 te Middelburg vanaf 19.30) over de PAS. Hoofddoel van de informatieavond is om u te informeren over het sy steem van de PAS, het Programma en de gebiedsanalyses. Op de avonden is het niet mogelijk om op vergunningen voor specifieke activiteiten in te gaan. Daarnaast ontvangt u informatie over de wijze waarop u, op een later moment, kunt inspreken op het ontwerp. Rijk, provincies en natuurorganisaties nemen maatregelen om de natuur te herstellen, door bijvoorbeeld stikstofrijke grondlagen te verwijderen. Agrarische ondernemers nemen maatregelen in hun bedrijfsvoering, zoals mest aanwenden met weinig stikstofverliezen en het gebruik van aangepast voer. Door deze combinatie van maat regelen ontstaat er ruimte v.oor nieuwe economische activiteiten. Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Dat zijn de doelen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers samenwerken. Tot en met 20 februari 2015 ligt het ontwerp Programma Aanpak Stik stof ter inzage en kunt u uw mening geven. In elke provincie wordt daarnaast een informatieavond gehouden. Natuur en economie in evenwicht In een dichtbevolkt land als Nederland is het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen veerkrachtige natuur en gezonde econo mie. Het Rijk en provincies geven ruimte aan ondernemers, omdat ze belangrijk zijn voor onze economie. Tegelijkertijd moeten economische activiteiten passen binnen de draagkracht van de natuur, want econo mie en natuur hebben elkaar nodig. Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof am moniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Het belem mert ook vergunningverlening voor economische activiteiten. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om deze stikstofproblemen aan te pakken. In de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminde ren en daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Krabbendijke Dorpsstraat 55 T. 0113 - 50 39 20 E. warring-elspeet@hetnet.nl www.warringkleding.com O Gratis parkeren voor de deur. De koffie staat altijd klaar. Gratis advertentie 350.000X €/sms

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 32