I 3 I I Samen slim besparen I VERKIEZINGEN met DELTA Woningadvies Nieuw bij DELTA. S Start nu met uw advies op www.DELTA.nl/Woningadvies! G Spouwmuurisolatie, een nieuwe cv-ketel of toch zonnepanelen? Bij het energiezuiniger maken van uw woning komt veel kijken. DELTA maakt het u makkelijk. Vanaf nu is er DELTA Woningadvies: Online snel en overzichtelijk uw eigen advies-op-maat De meest efficiënte energie-investeringen op een rij •Inzicht in terugverdientijd én besparing Direct offertes aanvragen en orders plaatsen I l CONNEXXION ZET ER OP IN DAT ER MEER ZITPLAATSEN BESCHIKBAAR ZIJN I V w A I I I i I Ii-J I O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 28 januari 2015 21 c door Mark Lobbezoo ■- Ml officieel 14 december inge gaan, maar door allerlei ju ridische procedures is het pas 1 maart zo ver. Met de nieuwe dienstregeling zul len er 25 procent minder bus-uren worden gedraaid dan in de oude situatie. Wel zet Connexxion er op in dat er meer zitplaatsen beschik baar zullen zijn. Het gat dat ontstaat zal worden opge- Openbaar vervoer is een belangrijke factor voor de leefbaarheid in de plattelandskernen. Foto: Ben Biondina/DNA Beeldbank op www.laatzeelandzien.nl WW 1 juridische procedures meer 4 tegen de concessie. Deze procedures hebben niet al leen tijd maar ook geld ge kost. “Een nadeel van vrije marktwerking”, noemt Van Heukelom dat. In totaal gaat het- om circa 2,5 miljoen euro. Dit bedrag bestaat uit extra kosten voor het lan- van de oude (700.000 om eerste hulp te kunnen verlenen bij hartstilstand. er nieuwe bus- sen. Alle nieuwe bussen die na 12 juli 2015 rijden zijn standaard uitgerust met gratis wifi en oplaadpunten. Inmiddels lopen er geen vangen door het inzetten van haltetaxi’s en buurtbus sen. Gehandicapten blijven overigens aangewezen op het WMO-vervoer, aange zien de Connexxion-bussen niet worden aangepast. Het is ook zo goed als zeker dat er buslijnen zullen verdwij nen, maar welke dat zijn is nog niet bekend gemaakt. Connexxion gaat ervan uit dat 95 procent van de huidi ge reizigers gebruik kan blij ven maken van het reguliere busvervoer. De overige 5 pro cent wil de provincie aan vullen met het zogenoemde flexnet. Dat zijn belbussen die gebeld kunnen worden als Connexxion niet rijdt. Daarvoor moet je wel mini maal een uur van te voren bellen als je met zo’n bus Op 18 maart 2015 zijn de provinciale statenverkiezin gen. In aanloop daarnaar toe schrijft De Faam elke week over een project waarbij de hand van de provincie zichtbaar is. Een project of onderwerp waarbij de rol van de provincie cruciaal is geweest en dat er waar schijnlijk anders niet geweest zou zijn. In deel 3 deze week gaat het over hef busvervoer in de provincie. ger uitvoeren dienstregeling euro) en extra implementa tiekosten van zo’n 1,8 mil joen euro. Dit wordt opgelost door een kleine verhoging van het kilometertarief en het inzetten van andere buurtbussen dan gepland en het centraal huisvesten van de verkeersleiding. Het (gedeeltelijk) busvrij maken van' de stationsbrug in Mid delburg door de gemeente kost de provincie overigens ook geld. De bussen moeten nu omrijden en dat kost een hogere prijs per kilometer. De provincie bezuinigt 3 miljoen per jaar op het bus vervoer. In totaal kost de nieuwe concessie 150 mil joen euro in plaats van 180 miljoen voor de komende tien jaar. Dit terwijl slechts één procent van de Zeeuwse bevolking gebruik maakt van het openbaar busver voer in de provincie. De knelpunten worden op gespaard en daar wordt nog naar gekeken. Het kan zijn dat er op basis daarvan aan passingen worden gedaan. Bijvoorbeeld of de bushalte in Ellemeet definitief ver dwijnt of dat er een andere oplossing kan worden ge- vonden. ’WM C WH<MtqwttuW>MKn> mee wil. Als je de enige bent die met een belbus mee wil op een bepaald moment dan is het aan de vervoerder om te kijken wat het handigste is qua vervoer. De belbussen kosten gewoon de normale ov-prijs. Bij de nieuwe concessie is Connexxion wel verplicht om het zogenaamde kernnet van twaalf lijnen in stand te houden. Dit zijn de lijnen waar de meeste vraag naar is. Volgens gedeputeerde Van Heukelom is het een vraaggestuurde concessie in plaats van een aanbodge stuurde concessie zoals de afgelopen tien jaar het geval Ook komen was. Op lange lijnen komen er bussen met extra comfort. Ook zullen er veel bussen zijn voorzien van AED’s R verbindt I Aanpassingen in busvervoer Connexxion mag de komende tien jaar het busvervoer in de provincie Zeeland verzorgen. De vervoersmaatschappij verzorgde het afgelopen decennium al het busvervoer in de provincie, op Zeeuws- Vlaanderen na,daar was Veolia de verant woordelijke vervoerder. Dat bedrijf toonde dit maal geen interesse meer voor een nieuwe concessie. Wel waren er nog twee andere gegadigden, namelijk Arriva en Syntus. GOES - Connexxion heeft zich de vorige periode voor al onderscheiden met het scholierenvervoer. Voor gedeputeerde George van Heukelom gaf dat de door slag om nu weer voor Con nexxion te kiezen. De nieuwe dienstregeling is -■ .‘j DELTA Woningadvies M&efc uw wcrêng dwj.’xwner en b4>spfc&' op 'ju en&gtetosten

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 29