Toespraak: De kracht van Goes I Extra geld tegen armoede Nieuwjaar, I I ■Ysl 11 nieuwe kansen I Ambtenaar verdacht I Nu zijn er ook zaken die nooit passeren, die blijven. Maar er zijn ook problemen die, hoewel je eraan werkt, ook even blijven. En dan wordt het lastiger, want dan moet je als over heid kunnen uitleggen dat je het niet van de ene op de ande re dag kan oplossen, terwijl een heleboel bewoners denken dat je dat wel kunt. Hoewel ook daar altijd lichtpuntjes zijn. Een gedeelte uit de Nieuw jaarstoespraak van burge meester René Verhuist: Voor 2015 wil ik ons een spiegel voorhouden want uiteindelijk heb je dat in de tegenwoordige ‘vind ik leuk democratie’ wel no dig. Hier gaat het niet om de cultuurvisie, maar om de betaalbare muziekles, niet om de organisatie van de Jeugdzorg, maar om die ene mishandelde peuter, niet om de subregio’s van de arbeidsmarkt, maar om iemand die op zijn 57e on gewild werkloos thuis zit, niet om de vorming van de Nationale Politie, maar om 1 X* die winkeldief. We moeten ons niet laten meeslepen in de ‘Vind ik leuk democra tie.’ Voor een deel is dat ook de wereld van de anonieme scheldpartijen achter een schermpje. Het zijn de men sen die overal tegen te keer gaan bijvoorbeeld tegen het IS terrorisme en wanneer de slachtoffers van dit geweld vluchten en een veilige plek zoeken een ‘Vind ik leuk’ pagina TEGEN die slachtof fers openen. Niet mee laten slepen, zei ik, maar we moe ten er wel mee omgaan. Een voormalig ambte naar van de gemeente Goes wordt verdacht van fraude. De ambte naar zou in 2006 enkele officiële documenten van de gemeente valse lijk hebben ondertekend waardoor twee stichtin gen aanspraak konden maken op gemeentega ranties. Een woordvoer der van de gemeente Iaat weten dat het geld niet verdwenen is omdat er geen gebruik gemaakt is van de gemeentega rantie. De ex-ambtenaar staat op 19 februari voor de rechter. Gezocht en aangehouden Donderdag 8 januari heeft de politie in Goes drie gezochte mannen aangehouden. Een agent controleerde de man nen omdat ze op het Bleekveld bier dronken. Het bleek dat ze alle drie door politie en jus titie werden gezocht. Zij werden naar het poli tiebureau overgebracht. Een man werd gezocht door de Poolse justitie voor een gevangenis straf van anderhalf jaar voor een aanrijding en voor acht maanden cel wegens verduistering en oplichting. Een man uit Goes werd gezocht wegens vernieling van een deur aan de Opril Beestenmarkt in Goes en de derde man had nog een boete van 290 euro openstaan. 2015 wordt het jaar van de ‘kleine’ zaken. Gewoon met raad, college en mede werkers je werk goed wil len doen en aanspreekbaar daarop zijn. In Goes zijn we niet van de inhoudsloze Terugkijken op 2014 heb ik j in de nieuwjaarsspeech ge- daan, die kunt u nog vinden op www.goes.nl Zoiets, en dan bedoel ik dat terugkijken, moet je nooit te lang doen, vandaar dat we dat in beelden hadden gevat. Als spreker heeft dat j een leuk effect, want ik pro- beer al pratend mijn gehoor aan te kijken en die turen dan naar de beelden achter jou. Toch noemde ik nog een aantal dingen. Alle geld uit Ijsland terug, beginnen met werk aan spoor en nieuwe afslag A58 en de landelijke Ride for the Roses met 12.000 fietsers rond Goes, dat pas- seerde in 2014. geld Oosterschelderegio had een aanvraag ingediend. Het college heeft die deels geho noreerd. De bijdrage moet besteed worden aan de ondersteuning van gezinnen uit Neem nu de woninginbraken, in de donkere dagen, altijd Goes. Bij de twee andere organisaties gaat veel voorkomend. Ik schreef er eerder over. Gezamenlijk het om zogeheten waarderingssubsidies. hebben gemeenten een offensief ingezet, misschien zag u De gemeente waardeert hun werk dermate j de spandoeken wel hangen, en met resultaat. Een forse da- dat hun het extraatje wordt toegekend. De ling van het aantal inbraken in november en december in Kledingbank Zeeland en Voedselbank De Zeeland. En dat is niet alleen de verdienste van politie en Bevelanden hielpen tientallen gezinnen in gemeente, maar ook van u wanneer u maatregelen heeft ge- de gemeente. troffen zoals goed afsluiten, sleutel uit slot, verlichting etc. Bij die blijvende zaken zijn er gelukkig ook altijd positieve. Neem het onmisbare vrijwilligerswerk. Meer dan ooit no- 7 dig bij verenigingen, kerk, sport, cultuur en in de zorg. Dat moeten we blijven koesteren. Ik vind het nogal wat: de gast- vrouw of de behulpzame handen in ziekenhuis of zorgin- stelling. Vrijwilligers die ervoor kiezen om ook verdrietige zaken aan te pakken. Waar ik ook van sta te kijken is de veerkracht die er is bij jonge ondernemers in detailhandel en horeca. Geen makkelijke markt, hard werken en inkom- sten onzeker. Toch zijn er genoeg met enthousiaste plannen die voor ons als gemeente weer van belang zijn om de bin- nenstad gevarieerd te houden. Dit zijn de mensen van de nieuwe kansen. Misschien dat ik zelf ook naar een nieuwe kans moet. Eind december ging ik naar de bioscoop en daar trof ik een rij die ik voor de laatste keer heb gezien bij de James Bond- I film ‘For Your Eyes Only’ in 1981. Kunt u nagaan. De meute I stond er niet voor de film die ik ging bekijken, maar voor Gooische Vrouwen 2. Misschien moet ik daar nog aan. Voor I alle lezers natuurlijk een gelukkig Nieuwjaar met hopelijk nieuwe kansen. grote woorden maar van de resultaten. Genoeg weer- Bovenstaande is een weergave van het wekelijkse log van barstige zaken om te lijf te burgemeester Verhuist op http://www.goes.nl/bestuur-or- gaan. De gevolgen van de ganisatie/burgemeesters-log_42629/ economische crisis zijn nog niet even weg te poetsen Schrikbarend geweld tegen politie- Denk aan de drie pnontei- ooi ten van het college. Onder mensen huil privéOlTIgeving nemers hebben het zwaar r c_> «j net als de kwetsbare groe- Korpschef Bouman van de Nationale Politie wil dat er een pen in de samenleving en diepgaand onderzoek komt naar geweld tegen politiemen- wij moeten als gemeente op sen in privétijd. Hij noemt de uitkomsten van een enquête ons huishoudboekje letten. van politievakbond AGP schokkend. Geen reden tot pessimisme, Dertig procent van de ondervraagden zegt in privétijd wel wanneer wij met z’n allen eens het slachtoffer te zijn geweest van werkgerelateerd ge- wat willen dan gaan de weid. De daders zijn geregeld mensen die in aanraking zijn schouders er onder en dan gekomen met de politieman of politievrouw. ‘Het kan niet komen we als Goesenaren zo zijn dat als gevolg van je werk je gezin wordt bedreigd’, heel ver. Dat heet de kracht zegt Bouman. ACP-voorzitter Van de Kamp: ‘Privé moet vei- vanGoes!” lig zijü. Je moet thuis kunnen bijkomen van je werk.’ Bij geweld tegen een gezinslid van een politieagent, gaat het De volledige toespraak staat Openbaar Ministerie voortaan fors hogere strafeisen stel- op len. Het geweld moet wel gerelateerd zijn aan het werk van de politieagent. Toespraak over aanslag Aan het begin van de raadsvergadering van 8 januari stond de Ge meenteraad stil bij het afschuwelijke geweld dat op 7 januari in Pa rijs plaatsvond. Het ge meentebestuur is diep geraakt door de aanslag op de redactie van Char lie Hebdo in Parijs. Vrij heid van meningsuiting is een belangrijk goed. Daarom is fysiek, maar ook mentaal geweld verwerpelijk om ande ren de mond te snoeren. Aan het begin van de raadsvergadering werd twee minuten stilte gehouden. De daarop volgende toespraak van de burgemees ter staat integraal op http://www.goes.nl/in- woner/nieuws_41559/ item/toespraak-burge- meester-rene-verhulst- over-aanslag-in-parijs^ 148208.html De gemeente heeft nog extra geld voor ar moedebestrijding en daarvan wordt een bijdrage verstrekt aan Stichting Leergeld, Voedselbank en Kledingbank. “Wij ont vingen geld van het Rijk in 2014 en kunnen daarmee tekorten aanpassen bij grote kos ten. Leergeld voor kinderen die dat nodig hebben, en voor deelname aan activiteiten op- of buiten school,” aldus wethouder De Bat. De drie instellingen krijgen binnenkort 13.500 euro overgemaakt. Stichting Leer- “Het collegeprogramma 2014-2018 heet ‘De uitda ging opgepakt’ en dat lever de ook drie prioriteiten op voor dit college: de binnen stad, de voorzieningen en het sociaal domein. Onze begroting is sluitend, maar voor inkomsten en uitgaven blijft het opletten. Inkom sten zoals Delta dividend, maar ook leges en parkeer- gelden staan door de eco nomische crisis onder druk en uitgaven en risico’s zijn er ook. De afslag de Poel en het Spoorproject komen in uitvoering en de financiële risico’s in het sociaal do mein dienen onderkend te worden. I? m I Voedselbank, Kledingbank en Stichting Leergeld ontvangen een extra bijdrage van de gemeente. 3 www.goes.nl ‘Met z’n allen de schouders eronder; dan komen we als Goesenaren heel ver.’ Foto: Leon Janssens Rene Verhuist Burgemeester ■.s

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 9