11 Zeeland te houden ie de Bolle 4. Worden leerlingen van Calvijn College kampioen debatteren? Meepraten tijdens Zelandusdebat Jouw winterfoto in De Bevelander? source AANG^ENBRUG Ho’ Vrije toegang www.stichting-restless-legs.org Hoofd Huishouding (30 - 38 u/w) m/v Onrustige benen? Slapeloze nachten? Doodmoe? Restless Legs Syndroom Ir SHjteriiJ Wasmachine, droger of vaatwasser kapot? KSl: 0112 - 5y 24 27 www.aangeenbrugelectro.nl w ww.datre pareer! kzelf welnl De Monnik Jonge jenever O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 14 januari 2015 3 vraag is in welke mate. :es Foto: Hans van de Pol een zoekt voor hotel in Vlissingen: Datum: Plaats: 1 Verantwoordelijkheden/Vaardigheden: Leiding geven >10 pers./ Kwaliteitscontrole Planning Organisatie Productiviteit- en Urenbeheer Verzuimbegeleiding zoek in die richting. “Maar vergeet niet, dat het oplei dingsniveau op hogescholen in Zeeland goed staat aange- Zaterdag 17 januari 2015 van 14.00-16.00 uur Zaal open vanaf 13.30 uur Auditorium van Pontes Schofengroep Pieter Zeeman. Hatfieldpark 1-2, 4301 XCZierikzee. Bereikbaar via hoofdingang Campus Cultura (ook de ingang van de bibliotheek). Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving. Dichtstbijzijnde bushaltes zijn Grevelingenstraat of Laan van St.Hilaire. De scholieren kunnen de de- batstellingen vooraf voorbe reiden,-maar horen pas vlak voor het debat of zij voor- of tegenstander moeten zijn. Dat vergt een degelijke voor bereiding. Voor informatie of vragen: www.werkenbijhotelsource.nl 076-5875959 scoort kwalitatief hoog als onderwijsinstelling bij landelijke onderzoeken. Dorpsstraat 53 4451 BB Heinkenszand 0113-853956 www.biedebolle.nl In januari en februari worden een drietal Zelan- dus-debatten rond het thema ‘Krimp is een bredere maatschappelijke verandering’ georganiseerd. In deze debatten worden kernthema’s rondom krimp met betrokkenen (inwoners, bestuurders enz.) besproken. De kernthema’s zijn ontleend aan de nota Staat van Zeeland die Scoop Zeeland in 2014 opstelde. Op 15 ja nuari 2015 wordt van 19:30 tot 21:30 uur het Zelandus debat over zowel basis- en voortgezet- als beroeps- en universitair onderwijs gehouden onder de titel ‘Samen werking en opschaling in het onderwijs’. De ontgroe ning in Zeeland zet versterkt dóór, jongeren trekken naar de steden omdat daar voor hen opleidingen zijn en baanperspectief. Een groot aantal jongeren verlaat de provincie om elders te studeren en komt niet meer terug. Het Zelandusdebat wordt gehouden in Pontes Scholengroep, Oranjeweg 90 in Goes. Diverse sprekers komen aan het woord. GOES - Mark Joosse, Niels Dingemanse, Willem Jan dë Voogd, Pieter Meijers en Esther Karkdijk gaan op za terdag 17 januari de verbale strijd aan. door de redactie GOES - Afgelopen week vroe gen we om de leukste sport- foto, want het is weer de tijd van het jaar voor goede voornemens. Dat betekend dat sportscholen standaard drukke dagen hebben, maar je kunt natuurlijk ook voor jezelf aan de slag. Sturen! Maak een originele foto en mail deze naar redactie.be- velander@wegenermedia.nl Je kunt de foto ook uploaden op onze Facebookpagina, https://www.facebook.com/ DeBevelander. De leukste foto plaatsen we in de krant van woensdag 21 januari. Debatinstituut Het kampioenschap wordt georganiseerd door Stich ting Nederlands Debat In stituut, met steun van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Ministerie Volksgezondheid, het Mi nisterie Welzijn en het Mi nisterie Sport, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgele genheid en de Universiteit Leiden. Daardoor is er ruimte voor actuele discussies. “Ter rorisme is al aan bod geko men in de voorrondes”, zegt Mark, doelend op de actua liteit van dit moment, “dus het blijft echt gissen waar de improvisatiestelling over gaat.” Omdat zowel artsen als patiënten niet volledig op de hoogte zijn van wat deze ziekte veroorzaakt en wat er aan te doen is, organiseert de Stichting Restless Legs een voorlichtingsbijeenkomst: Programma: Voordracht door de heer H.J.W.A. Sips, neuroloog verbonden aan Admiraal de Ruyter Ziekenhuis. Na de voordracht is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Voor of tegen “We lezen ons goed in en hebben ook hulp met het zoeken naar informatie”, vertellen de leerlingen. “We gaan zelfs zo op in de stel lingen en het beargumente ren dat we er helemaal niet mee bezig zijn of we voor- of tegenstander zijn van de stelling.” Daar komt ook nog eens bovenop dat ze niet van alle stellingen op de hoogte zijn, want er volgen ter plekke ook een aantal improvisatiestellingen. Winterweer Voor volgende week zijn we op zoek naar foto’s van het winterweer. Gaat het nou eindelijk eens sneeuwen? Of wordt het een sneeuwloze winter en blijft het bij veel wind en regen? Winterweer is het sowieso wel, alleen de Zeeuwse universiteit Zou de komst van Zeeuwse Universiteit de uit stroom verminderen? José van Hanegem weet het niet. “Nu is het nog vaak zo dat je" eigenlijk wordt gedwongen om elders te gaan studeren.” En het ligt natuurlijk ook uit welk gebied men afkomstig is. Studenten die op Schou wen wonen zitten natuurlijk veel dichter qua reistijd bij de Randstad dan bijvoor beeld hun studiegenoten op Walcheren.” Ook wethouder Dekker weet niet of een Zeeuwse universiteit in een be hoefte voorziet. “Dat moet de Jonge. Het mag duidelijk zijn: haar vriend wil meer gaan fietsen in 2015! kampioenschap Deze leerlingen van het Cal- vijn College hebben zich ge plaatst voor de zeventiende editie van het Nederlands Kampioenschap Debatteren voor Scholieren. De scholieren gaan in debat over actuele maatschappe lijke thema’s, waaronder het vluchtelingenbeleid en her stelbetalingen aan families met een slavernijverleden. Op de finaledag wordt in vier debatrondes bepaald welke twee teams in het slotdebat staan. schreven.” Hij ziet dan ook een toekomst voor nauwere contacten tussen onderwijs instellingen en universitei- ten; het maken van koppe lingen tussen scholen. Bovenstaande foto kregen we opgestuurd van Cindy biedebolle@zeelandnet.nl (Rectificatie i.v.m. zetfout pagina Heinkenszand 7 januari) voor€ 9.99 lijke opvoeding. Zij keerde onderzocht worden”. Hij na haar studie terug en is nu wijst op een promotieonder- docente lichamelijke opvoe ding in Goes en Zierikzee. “Ik vond het wel leuk in Brabant, maar mijn vriend woonde in Zeeland en ik zat zonder financiering en het reizen vanuit Brabant naar Zeeland vond ik bezwaar lijk.” De vriend van Cindy de Jonge wil meer gaan fietsen in het nieuwe jaar. Foto: Cindy de Jonge Ma

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 3