1 I B I I ll Kennisgeving Kernenergiewet edudelta x !i wo. 21 januari MBO VMBO 14.00 -17.00 en 19.00 - 21.00 uur za. 24 januari 10.00 -15.00 uur 15.00 -17.00 uur 19.00 - 21.00 uur Procedure Op 9 december 2013 is van COVRA een vergunningaanvraag op grond van de Kernenergiewet, inclusief een MER, ontvangen. De vergunningaanvraag is op verzoek van het bevoegd gezag op 13 februari 2014 en op 8 september 2014 door COVRA aangevuld. Voor de behandeling van het MER is de procedure doorlopen conform artikel 17, eerste lid, Kew, en artikel 13.2, Wet milieubeheer, in de zin dat van de aanvraag en het MER op 6 maart 2014 openbaar is kennisgegeven en dat beide documenten voor eenieder toen ter inzage zijn gelegd. Definitieve beschikking De Minister van Economische Zaken heeft bij besluit van 7 januari 2015 de definitie ve vergunning verleend. De vergunning is op 7 januari 2015 aan COVRA bekendge maakt. Inde beschikking is met de voorgenomen realisatie van de uitbreiding van Vanaf 15 januari 2015 tot en met 26 februari 2015 ligt de beschikking uitbreiding HABOG, wijziging locatie VOG2 en revisie Kemenergiewetvergunning van COVRA ter inzage. Gedurende deze periode van terinzagelegging kan beroep tegen de beschikking worden ingesteld. Achtergrond van de beschikking COVRA is als Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval verantwoordelijk voor de centrale verzameling, verwerking en opslag van radioactief afval dat in Nederland ontstaat. COVRA beschikt voor deze activiteiten over een vergunning op grond van de Kernenergiewet. In verband met het aanbod van warmte producerend hoogra- dioactief afval na 2015 is COVRA voornemens het Hoogradioactief Afval Behande- lings- en Opslag Gebouw (HABOG) uit te breiden met twee opslagcompartimenten. Met het oog op een efficiëntere indeling van het terrein vraagt COVRA om de locatie van het reeds vergunde tweede opslaggebouw voor verarmd uranium (VOG2) te wijzigen. Voor deze wijzigingen is onder meer vergunning nodig op grond van de artikelen 15, onder a en b, en 29 van de Kernenergiewet (Kew), en hoofdstuk 4 van het Besluit stralingsbescherming. Tegelijkertijd vraagt COVRA om een revisie van de huidige vergunning op grond van artikel 153a van de Kernenergiewet juncto artikel 2.6 eerste, tweede en vierde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Ten behoeve van de besluitvorming over de vergunningswijzigingen heeft COVRA een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Waar vindt u meer informatie? Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen over de stukken of de procedure? Dan kunt u op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur terecht bij het 'Inspraakpunt Kemenergiewetvergunningen’, telefoon 070 348 73 64. Ook is het mogelijk om uw vraag per e-mail te stellen aan: postbus.aanvraagCOVRA@minez.nl, onder vermelding van ‘Definitieve beschikking COVRA’. het HABOG, de wijziging van de locatie van hetVOGz en de revisie van de Kernener- giewetvergunningvan COVRA onder voorwaarden ingestemd. De naar aanleiding van de ontwerpvergunning ingebrachte zienswijzen hebben geleid tot een aanpas sing van de definitieve vergunning ten opzichte van het ontwerp daarvan. Daarnaast zijn enkele vergunningsvoorschriften aangepast en verduidelijkt. Waar kunt u beschikking inzien? De beschikking en de overige documenten liggen vanaf donderdag 15 januari 2015 tot en met donderdag 26 februari 2015 ter inzage op de volgende plaatsen: - De receptie (hoofdingang) van het Ministerié van Economische Zaken, B ezuidenhoutseweg 73 te Den Haag. Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 21.00 uur. - Gemeente Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand. Inzage is mogelijkvan maandag toten met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. De beschikking en de overige documenten zijn ook beschikbaar via www.rijksoverheid.nl/vergunningaanvragen-kernenergiewet. Hoe kunt u beroep instellen tegen de beschikking? Belanghebbenden kunnen tot en met donderdag 26 februari 2015 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt als belanghebben de worden aangemerkt indien u rechtstreeks in uw belangen wordt geraakt en u eerder een zienswijze over het ontwerp van het besluit naar voren heeft gebracht of u redelijkerwijs niet kan worden verweten eerder geen zienswijze daarover te hebben ingebracht. De beschikking treedt na afloop van de beroepstermijn in werking tenzij vóór deze datum een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet worden gemotiveerd en voorzien zijn van een naam, datum en het adres van de indiener. Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de behandeling van een beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State (tel. 070 426 44 26). Voor de beslissing op de vergunningaanvraag is de uniforme openbare voor bereidingsprocedure doorlopen op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Naar aanleiding van de aanvraag is een ontwerpvergunning afgegeven waarbij met de gevraagde wijziging is ingestemd. Van 25 september tot en met 24 december 2014 is eenieder in de gelegenheid geweest om zienswijzen over de aanvraag, de ontwerpbeschikking en het MER naar voren te brengen. Door het abusievelijk niet ter inzage leggen van een aanvulling op de aanvraag zijn de ontwerpbeschikking en het MER gedurende een langere periode dan gebruikelijk is ter inzage gelegd. Tot en met 24 december 2014 zijn 130 zienswijzen ontvangen. Op 30 december 2014 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage haar advies over het MER uitgebracht. Definitieve beschikking op de aanvraag tot uitbreiding HABOG, wijziging locatie VOGz en revisie Kemenergiewetvergunning van COVRA. dB teldag di. 24 februari c di. 21 april oopavor di. 16 juni 19.00 - 21.00 uur Stationspark 39 4462 DZ Goes lelta.nl 11 I u O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 14 januari 2015 26 Open huis Ministerie van Economische Zaken w.edt i college goesï

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 26