1 I I I Officiële Mededelingen I Blijf niet rondlopen met rusteloze benen natuur en landschap milieu T van de Provincie Zeeland GROTE MARKT 11-13- GOES WWW.DELSCHER.nl -0113 227607 SLECHTS 3 DAGEN (^Zeeland O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 14 januari 2015 14 1 MAGAZIJN UITVERKOOP! DELSCHER 1 1 _L s 1. 2. 1. 2. Krachtens artikel 6:16 van de Alge- KOOPJES Informatie over de Provincie Zeeland vindt u op www.zeeland.nl controleerd afvoeren van fosforhou- dende waswater naar de AWZI Sloe van Evides op wde locatie aan de Spanjeweg 2 in Nieuwdorp. De ontheffingen worden verleend voor de periode van 5 jaar, te weten van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019. Waar de gebieden niet nader zijn aangeduid zijn de ontheffingen geldig in het gehele werkgebied van de Fau- nabeheereenheid Zeeland. Bezwaar Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken (uiterlijk tot en met 25 febru ari 2015) bezwaar tegen de ontheffin gen indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 60014330 LA te Middelburg. mene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van deze beslui ten niet. Gelet hierop kan - als tegen een besluit bezwaar wordt aangete kend - ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht bij de president van de Rechtbank Zeeland- Brabant, locatie Breda, team be stuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden in gediend, indien - gelet op de betrok ken belangen - onverwijlde spoed dit vereist. Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 (Veerse Meer) NB.14.033 Gedeputeerde Staten van Zeeland de len mede dat zij in week 2 in het kader van artikel 19d eerste lid, van de Na tuurbeschermingswet 1998 vergun ning hebben verleend aan Staatsbos beheer regio Zuid met het kenmerk nummer: NB.14.033 voor afschot van damherten op de Haringvreter, voor een periode van vijf jaar. binnen het Natura 2000-gebied het Veerse Meer. Bezwaar Belanghebbenden kunnen tot zes we ken na bekendmaking van het besluit tot verlenen van de vergunning be zwaar tegen de vergunning indienen bij het college van Gedeputeerde Sta ten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg Krachtens artikel 6:16 van de Alge mene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan - als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend - ingevolge artikel 8:81 van de Alge mene wet bestuursrecht juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State bij de voorzitter van de Afdeling Be- De vergunning, inclusief bijbehoren de stukken liggen van 14 januari 2015 tot en met 25 februari 2015 ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneu- zen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur. De vergunning wordt op 26 februari 2015 van kracht, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie ning is gedaan bij de voorzieningen rechter van de Rechtbank Zeeland - West Brabant. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer A.C. Cuperus, tel 0115-745114 van RUD Zeeland. Neurologische aandoening Het Restless Legs Syndroom is een interna tionaal erkende neurologische aandoening. Sinds 2006 zijn goede medicijnen beschik baar, die worden vergoed door de zorgverze keraar. De ziekte, die overigens in veel geval len erfelijk is, kan daarmee over het algemeen goed onder controle worden gehouden. Bodemverontreiniging Hoofdstraat 57-59 en Korteviele 2a Kruiningen Gedeputeerde Staten van Zeeland heb ben een onderzoeksrapport en een saneringsplan ontvangen met betrek king tot de bodemverontreiniging op de locatie Hoofdstraat 57-59 en Korte viele 2a te Kruiningen. Gedeputeerde Staten zijn van plan vast te stellen dat Er sprake is van twee gevallen van ernstige verontreiniging. De sanering van de bodemver ontreiniging niet spoedeisend is. Vergunning voor Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen B.V. Gedeputeerde Staten van Zeeland heb ben aan Martens Havenontvangstin stallatie B.V. een reguliere vergun ning Wet algemene bepalingen om- gevingsrecht verleend voor het ge- Voor het inzien, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage ge legde stukken kunt u zich wenden tot de heer H.S. Sastroredjo, tel. 0115 745139 van RUD Zeeland. DONDERDAG 15 T/M ZATERDAG 17 JANUARI Omgevingsvergunning voor Indaver Compost B.V. Gedeputeerde Staten van Zeeland heb ben aan Indaver Compost B.V. een om gevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verleend voor de opslag van gasfles sen van een gezamenlijke waterin houd van maximaal 125 liter op de lo catie Polenweg 1 in Nieuwdorp. Belanghebbenden kunnen in dezelfde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze naar aanleiding van de ont werpbeschikking naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, p/a RUD Zeeland, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Alleen zij die zienswij zen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking en belang hebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen naar voren hebben ge bracht, kunnen later beroep instellen tegen het definitieve besluit. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot de heer R.P.A. de Witte (tel. 0115 - 745 1531. Ter inzage De ontheffingen liggen van 15 januari 2015 tot en met 25 februari 2015 ter inzage bij de provincie Zeeland, Abdij 6, Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantoor uren. Voor het inzien buiten kantoor uren, mondelinge toelichting en ko pieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw L. Wijgman (tel. 0118-631984) of de heer P. Sinke (tel. 0118-631136). Ontheffing Flora- en faunawet FF.14.056 en rectificatie ontheffing Flora- en faunawet FF.14.054 Gedeputeerde Staten van Zeeland de len mede dat zij in week 51 aan de Faunabeheereenheid Zeeland te Goes in het kader van artikel 68 van de Flora- en faunawet de volgende ont heffingen hebben verleend: voor het opzettelijk verontrusten en doden van damhert met ge weer in het belang van de open bare (verkeers)veiligheid op Wal cheren, westelijk Noord-Beve- land en Schouwen (FF.14.056) voor het vangen met fuiken en het doden van Canadese gans ter voorkoming van landbouwschade in de periode van 15 mei t/m 15 juli (FF.14.054). Voor mondelinge toelichting en ko pieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot De heer P.J. Sinke (tel.0118-63 1136). Belanghebbenden die zienswijzen heb ben ingediend over de ontwerpvergun- ning, de adviseurs die advies uitge bracht hebben over de ontwerpver- gunning en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verwe ten geen zienswijzen te hebben inge diend over de ontwerpvergunning kun nen tot en met 25 februari 2015 tegen de vergunning beroep instellen bij de afdeling bestuursrecht van de recht bank Zeeland - West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Meer informatie Kijk voor meer informatie over RLS op www.stichting-restless-legs.org. U kunt zich daar ook opgeven als donateur. De stichting is telefonisch te bereiken via 0900 - 757 46 36 (1 ct/min, op weekdagen tussen 19.00 en 20.00 uur). De.ontwerpbeschikking, met de daar op betrekking hebbende stukken, ligt van 14 januari 2015 tot en met 24 fe bruari 2015 ter inzage bij de RUD Zee land, Stadhuisplein 1 te Terneuzen op werkdagen van 09.00-16.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen op werkda gen van 9-12 en op maandag tot en met donderdag van 13-16 uur en (na telefonische afspraak 0113-395315) op donderdagavond van 17.30-20.30 uur. - advertorial in samenwerking met IÏÉ huisaanhuiS.HU - De vergunning kan worden ingezien van 14 januari 2015 tot en met 25 fe bruari 2015 bij: RUD Zeeland: de Publieksbalie Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Ter neuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur. het gemeentehuis Borsele aan Stenevate 10 te Heinkenszand van maandag tot en met donder dag 8.30 - 16.00 en vrijdag van 8.30 - 12.00 uur. Belanghebbenden kunnen tot en met 25 februari 2015 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij Gede puteerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben inge diend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het ver zoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Ter inzage De vergunning ligt van 15 januari t/m 26 februari 2015 ter inzage bij het in formatiecentrum van de Provincie Zee land, Abdij 6 in Middelburg, op werk dagen van 08.00 - 17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren (na telefonische afspraak 0118 - 63 10 11). De Stichting RLS werd in 1999 opgericht, door enkele patiënten en neurologen. De voornaamste reden was het gebrek aan ken nis over RLS en het onbegrip voor RLS-pati- enten. De Stichting RLS is een vrijwilligers organisatie die subsidie krijgt van het Rijk en wordt ondersteund door donateurs. Er is geen financiële ondersteuning vanuit de far maceutische industrie. stuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist. Provincie Mensen met het Restless Legs Syndroom heb ben een naar gevoel in hun benen. Vooral in rust, dus i avonds op de bank en 's nachts in bed, zijn de symptomen het sterkst. Denk hierbij aan tintelingen en een onbedwingba re neiging tot bewegen van voornamelijk de benen. RLS gaat vaak samen met oncontro leerbare schokken in de ledematen. Het ge voel is alleen te onderdrukken door te gaan lopen, soms vele malen per nacht. RLS leidt tot ernstig verstoorde slaap, met alle gevolgen van dien.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 14