gemeente Goes Autovrije Dag 21 september in Buys Ballotstraat Alcoholgebruik voor clubhuis en soos 15 september Vergadering gemeenteraad 18 september Informatie markt WCT Examen Sociale Hygiëne en Instructie Verantwoord Met Xsensible het najaar in r>' - Vacatures Steunpunt Mantel zorg en Vrijwilligerswerk II Xsensible staat voor schoenen met individuele pasvorm. Het zoen van het jaar, want lekker lopen is nog steeds de basis voor veel plezier en dat kan met Xsensible. GOES - Na het publiceren van de jaarcijfers van vorig jaar is er onder het personeel commotie ontstaan over de ontvangen bonussen en salarissen van beide directeuren van Zieken huis Zeeland in 2007. Het is voor veel personeelsleden on begrijpelijk dat, wanneer er zo veel verlies wordt geleden en drastisch bezuinigd moet wor den, de directie zich laat felici- teren met een bonus van 10.000 euro. Simons heeft naar aanleiding van alle commotie besloten de bonus terug te stor ten. Hij laat weten dat de heer Zomer, die momenteel in het buitenland verblijft, zijn me ning deelt. Begin vorig jaar werd door de Raad van toezicht de bonus toegekend omdat de werkzaamheden wegens de fu sie en andere ontwikkelingen veranderd waren. Ook het sala ris van beide directeuren ging omhoog. Verder blijkt uit de jaarcijfers dat de vergoedingen voor het externe accountants kantoor bijna vier ton is. Bin nen enkele dagen komt de Raad van Toezicht met een ver klaring waarom een en ander is gebeurd. Zaterdag landelijke appelplukdag MIDDELBURG - Voor de vier de keer is op zaterdag 13 sep tember de Landelijke Appel plukdag. Fruittelers door heel Nederland stellen hun boom gaard deze dag open voor be zoekers. Zij mogen zelf appels plukken en leren van alles over fruit en fruitteelt in Nederland. De dag staat dit jaar in het te ken van het gezegde De appel valt niet ver van de boom. De landwinkel Weststrate aan de Sandberglaan 10 in Middel burg doet mee aan de Appel plukdag. Er kunnen Delcorf ap pels, Elstar appels en stoofpe ren geplukt worden. Ook Huis Ter Mee aan de Rijnsburgse- weg 2 in Oostkapelle doet mee aan de appelplukdag. KRABBENDIJKE - De nieu we wintercollectie Xsensi ble schoenen is sinds kort weer verkrijgbaar bij Smit Schoenen in Krabbendijke. Ter gelegenheid van deze nieuwe collectie is er op woensdag 17 september een speciale Xsensible dag. Deze dag staat geheel in het teken van het merk en wordt er meer verteld over de innovatieve schoenen. Directeuren storten bonus terug Installeren van De Derde Kamer KORTGENE - In het weekend van 12 en 13 september is de installatie van De Derde Ka mer. Inge van der Wolf uit Kort- gene is één van de honderdvijf- tig leden die voor dit schaduw- parlement voor ontwikkelings samenwerking officieel geïn stalleerd wordt. Inge interes seert zich al van kinds af aan voor de situatie in Afrika. De Derde Kamer is een platform om aandacht te vragen voor in ternationale wereldproblema tiek. De leden zijn vrijwilligers. resultaat is een frisse zomercol lectie Italiaans design met indi viduele pasvorm voor elke voet. Xsensible is een puur Neder landse ontwikkeling. De basis ligt in ademend stretchleer dat de voet elastisch ondersteunt. Na het dragen houdt het leer de oorspronkelijke pasvorm en keert daarnaar terug. Elke stap in deze nieuwe schoenen is een weldaad. Wellness voor de voet tijdens stedentrips en boswan delingen. Xsensible wordt ex clusief verkocht bij Smit Schoe nen te Krabbendijke. Hier wordt niet alleen de complete najaarscollectie van deze schoen aangeboden, maar krijgt elke klant ook deskundig advies. En met een goede schoen, begint het mooiste sei- M5 Info Goes Woensdag 10 september 2008 Woensdag 10 september 2008 De Buys Ballotstraat is op 21 sep tember afgesloten vanaf 13.30 uur. De straat staat dan geheel in het teken van de Autovrije Dag, in het kader van de Week van de Vooruitgang. Programma 14.00 uur Presentatie enquê te verkeerssituatie Buys Bal lotstraat Aansluitend in een tent op de hoek van de Rietstraat debat over de thema's ver- keers(on)veiligheid, verkeers lawaai, luchtkwaliteit, Goes 0p donderdag 18 september ver gadert de gemeenteraad iri het Stadskantoor. De vergadering be gint om 19.30 uur en is open baar. Geïnteresseerden kunnen de agenda en vergaderstukken inzien bij de publieksbalie. Op de avond van de vergadering liggen agen da's en stukken op de publieke tribune. Spreekrecht burgers Na de opening van de verga dering kunnen aanwezige burgers gezamenlijk geduren de maximaal dertig minuten Serieuze penningmeester voor voetbalclub SSV'65 Rondje met de auto rijden op zondagmiddag met een cliënt van de Zuidwester (564) Chauffeur om kinderen naar de dagbehandeling te brengen (548) Tuinactiviteiten samen met een dementerende bewoner (534) Medewerker Kunstuitleen op korte termijn (488) Flex klus, 300 adressen in Excel zetten Flex klus, ICT'er voor programma advies Flex klus, gezellige kunstliefhebber voor het (samen) bemensen van een kraam tijdens Beelden aan Water. Ons adres is de 's-Heer Elsdorpweg 12 in Goes. Er zijn ongeveer 250 va catures waaruit u kunt kiezen. Op dinsdag en donderdag is het inloop spreekuur van 9.30 tot 12.30 uur. Wilt u liever op een ander moment langskomen dan kunt u ons daarvoor dagelijks bellen van 9.00 tot 17.00 uur, tel. 27 71 22. Organisaties die een vrijwilliger zoeken, kun nen gratis een vacature plaatsen. E-mail vrijwilligers@smwo.nl. Web site www.smwo.nl voor meer vacatures. Op maandag 15 september organiseert Zeeland Sea ports met de provincie Zee land een informatiemarkt over de Westerschelde Con tainer Terminal van 19.00 tot 22.00 uur in partycen trum Landlust in Nieuw- dorp. Aanleiding is de start van een nieuwe m.e.r.-pro- cedure. Belangstellenden zijn welkom. Meer informatie: www.wct-vlissingen.com. het woord voeren over onder werpen die op de agenda staan. Wie van het spreek recht gebruik wil maken, moet dit voor aanvang van de vergadering melden aan de griffier, tel. 24 97 30 onder opgave van naam, adres en het onderwerp waar over hij het woord wil voe ren. Elke spreker krijgt maxi maal vijf minuten het woord. Vaststelling agenda De raad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. Vragenuur voor leden van de ge meenteraad Aan het begin van de verga dering is er een vragenuur voor gemeenteraadsleden. Agendapunten Bestemmingsplan Goese Schans Cultuurnota Rekenkamerrapport "Naar een hoogwaardige inkoop" Diverse begrotingswijzigingen DOOR B0 VAN SCHEYEN I Volgens de Drank- en Horecawet moeten binnen organisaties met een kantine/clubhuis/jeugdsoos in eigen beheer minimaal twee personen het diploma 'Verklaring Sociale Hygiëne' (SVH) hebben. Daarnaast moet op tijden dat alcohol wordt geschonken altijd een gekwalificeer de barvrijwilliger aanwezig zijn die de Instructie Verantwoord Alcohol gebruik (IVA) heeft gevolgd en/of in het bezit is van de Verklaring So ciale Hygiëne (SVH). Doel is het voorkomen van onveilige situaties. Op zaterdag 15 november kan, bij voldoende deelname, het (sportspecifieke) examen SVH afgelegd worden. Begin november wordt een examentraining georganiseerd. Kosten 140,- p.p. incl. examentraining, excl. boeken/online studie. De boeken kunnen via SportZeeland worden besteld (0118) 64 07 00 of info@sport- zeeland.nl. Kosten 31,- incl. verzendkosten. Informatie over de online studie: www.waardeel.net. Een dergelijke studie kunt u zelf regelen. Kosten 169,- p.p. Op maandag 6 oktober is in Kruiningen een instructieavond IVA en op woensdag 8 oktober in Goes. Kosten 2,50 p.p. Maximaal 30 personen. Aanmelding Tot 22 september via SMW0 Breedtesport, Judith van Meeteren, tel. 27 71 72 ofj.vanmeeteren@smwo.nl. Fietsstad 2007. Deelnemers: verkeerswethouder Rinus Die- leman, bewoners Piet Pieterse en Aad van Wijnen, verkeers- deskundige Sjaak de Feijter, voorzitter van de Fietsers bond Zeeland Jaap van Vel- zen en luchtkwaliteitsdeskun- dige Ewout Dönszelmann. Ook is gevraagd aan de gemeente raadsleden om aanwezig te zijn. Discussieleider: Henk Hoogerland, fractievoorzitter PvdA Goes Optredens van Jeugdcircus Hogerop Optredens van musici van de Zeeuwse Muziekschool Ringrijden op de fiets IVN-wandeling in Kloetinge e.o. 'Van de Vaete naar Ga sjeshoek' Fietsreparatiebus van Fiets Ned voor gratis fietsrepara- ties Infostand Fietsen Scoort met T-shirts Informatie: Werkgroep Autovrije Dag Goes, tel. 22 89 84. 11

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2008 | | pagina 8