Eigen risico vervangt no-claim I A Polissen vergelijken op kiesBeter.nl I kiesBeter.nl Vragen over uw zorgverzekering Het aanbod van uw zorgverzekeraar r1 Uw zorgverzekering in 2008 t wijst u de weg in de zorg B ai MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT We hebben in de afgelopen twee jaar kunnen constateren dat de no-claim onrechtvaardig uitpakt voor chronisch zie ken. Zij maken noodgedwongen veel zorgkosten en kunnen er dus niet voor kiezen om minder kosten te maken. Daar door kwamen zij nooit in aanmerking voor een teruggave. Voor het kabinet is dat een belangrijke reden om de no-claim af te schaffen. www.veranderingenindezorg.nl h cB [nr.l NOVEMBER 2007 Ueranderingen in de Zorg U kunt terecht bij de onderstaande adressen. Wat? Hoe? Algemeen www.veranderingenindezorg.nl Consumenteninformatie Inkomensafhankelijke bijdrage Belastingdienst 1 U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Ik hoop dat de informatie op deze pagina u op weg kan helpen bij de keuze voor uw zorgverzekering in 2008. Wilt u naar een andere verze keraar maar weet u nog niet direct naar welke? Dan heeft u tot uiterlijk 1 februari de tijd om een andere verzekeraar te kiezen. Maar let op: u moet dan zelf uw oude verzekering opzeggen. Kiest u in december al een nieuwe verzekeraar? Dan kunt u uw nieuwe verzekeraar vragen de opzegging bij uw oude verzeke raar voor u te regelen. Dat is de overstapservice van de zorgver zekeraars. "Ik wil een andere verzekeraar" Als u van verzekeraar wilt veran deren, dan moet uw verzekeraar uw opzegging vóór 1 januari 2008 hebben ontvangen. "Ik ben tevreden" Bent u tevreden over het aanbod van uw verzekeraar? Dan doet u niets. U bent in 2008 verzekerd volgens het aanbod dat u heeft gekregen. Deze weken krijgt iedereen het nieuwe aanbod van zijn zorg verzekeraar voor de zorgverzeke ring in 2008. Wat moet u doen? Er zijn ver schillende mogelijkheden: Misschien heeft u al een aanbod gekregen van uw zorgverzekeraar. Anders krijgt u dat deze week. Blijft u bij uw huidige verzekeraar, dan hoeft u niets te doen. Net als vorig jaar. U bent dan vanaf 1 januari automatisch verzekerd. Wilt u wel iets aanpassen in uw verzekering of wilt u een andere verze keraar? Regel dat dan voor 1 januari 2008. U kunt alle zorgverzekeringen met elkaar vergelijken op www.KiesBeter.nl. Elders op deze pagina leest u er meer over. Het jaar loopt ten einde.Tijd wellicht om aandacht te besteden aan uw zorgverzekering. We willen u daarbij helpen en zetten een paar belang rijke zaken op een rij. Deze huis-aan-huis pagina is de eerste aflevering in een serie van drie. De tweede vindt u over 14 dagen in uw krant en de laatste over vier weken. November 2007 Vóór 20 november ontvangt u een polis van uw zorgverzekeraar Blijf ik wel verzekerd als ik overstap naar een andere verzekeraar? Uw oude verzekering loopt altijd door tot 1 januari, ook als u die al in december opzegt. De nieuwe verzekering gaat altijd met terug werkende kracht in op 1 januari als u die maar vóór 1 februari 2008 hebt afgesloten. Zo blijft u dus altijd verzekerd. Regel de opzegging zo snel mogelijk en houd rekening met de decemberdrukte bij de post. Uw oude verzekeraar moet vóór 1 januari 2008 uw opzegging binnen hebben. Anders loopt de oude verzekering gewoon door. Januari 2008 Vóór 1 januari 2008 kunt u uw zorgzverzekering aanpassen of opzeggen bij uw huidige zorgverzekeraar Machtigingen U kunt nagaan voor welke zorg- kosten u vooraf toestemming van de zorgverzekeraar nodig heeft, zoals voor plastische chirurgie, zorg in het buitenland of sommige hulpmiddelen. En hoe dat bij de verzekeraar in zijn werk gaat. Alle polissen voor 2008 staan op www.kiesBeter.nl. U kunt de nieuwe polis van uw verzekeraar ook vergelijken met uw huidige polis. Is er iets veran derd in de dekking, dan geeft de site dat aan. Op de site vindt u ook de servicescores van verze keraars: hoe goed is hun service? Verder kunt u zoeken op basis van een ziekteprofiel en vindt u er informatie over collectieve polissen. Nieuw is dat ook het machtigingenbeleid van verzeke raars kan worden vergeleken. Service van zorgverzekeraars Ook dit jaar kunt u de service van Eigen betalingen blijven nodig om de zorgpremie niet te veel te laten stijgen. Het kabinet wil niet terug naar eigen bijdragen die we vroeger hadden, zoals de 'medi cijnenknaak' of het specialisten geeltje'. In plaats daarvan komt er een algemeen eigen risico. Dat pakt rechtvaardiger uit voor chronisch zieken. Klachten over de zorgverzekeraar Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen Ziekteprofielen Mensen met een chronische aan doening kunnen polissen selecte ren met behulp van 'ziekteprofie len'. Die laten dekkingen zien die speciaal voor hun ziektebeeld van belang zijn. Er zijn ziekteprofielen voor astma/COPD, diabetes, hart en vaatziekten, kanker, reuma en spierziekten. Collectieve polissen De site biedt ook een overzicht van de collectieve polissen zorgverzekeraars vergelijken. De ervaringen van duizenden klanten zijn in scores uitgedrukt. Er zijn onder meer servicescores voor telefonische bereikbaarheid en de afhandeling van rekeningen. Februari 2008 Vóór 1 februari 2008 moet u een zorgzverzekering afsluiten als u wilt overstappen KiesBeter.nl KiesBeter.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over de zorg. KiesBeter.nl is een product van het Rijksinstituut voor Volksge zondheid en Milieu (RIVM). Op de site kunt u zorgpolissen, maar ook ziekenhuizen en andere instellin gen met elkaar vergelijken. Kies- Beter.nl geeft antwoord op vragen zoals: Wat houdt mijn aandoening in? Wat voor behandelingen zijn mogelijk? Waar kan ik daarvoor terecht? Moet ik bijbetalen voor mijn behandeling of medicijnen? Of wat zijn mijn rechten als er een medische fout is gemaakt? voor verenigingen en patiënten organisaties. Ook die kunt u per verzekeraar bekijken. Welke zorgvormen vallen allemaal onder het eigen risico? Het eigen risico geldt alleen voor de zorg die in het basispakket zit. Aanvullende verzekeringen vallen er dus niet onder. Niet alle zorg uit het basispakket valt onder het eigen risico. Er zijn vier uitzonderingen: de huisarts tandheelkundige zorg t/m 21 jaar verloskundige zorg kraamzorg Voor wie geldt het eigen risico? Iedereen krijgt te maken met het eigen risico. Maar er is één uitzondering: het eigen risico geldt niet voor kinderen onder de 18 jaar. Zij betalen immers ook geen premie. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport U kunt ook bellen met Postbus 51: 0800-8051 (gratis) Zorgverzekeraars Verzekeringspolissen Basispakket, buitenland Zorgtoeslag Bij wie? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 51 College voor zorgverzekeringen Belastingdienst/Toeslagen NPCF Consumentenbond Zorgverzekeraars Nederland Individuele zorgverzekeraars www.postbus51.nl of bel 0800-8051 www.npcf.nl www.consumentenbo n d.nl www.zorgverzekeraars.nl websites van zorgverzekeraars of www.kiesBeter.nl www.consumenten.cvz.nl www.toeslagen.nl of bel 0800-0543 www.belastingdienst.nl of bel 0800-0543 www.skgz.nl Postbus 2913700 AG Zeist of bel (030) 698 8360 "Ik wil iets veranderen" U wilt bij uw huidige zorgverzeke raar blijven. Maar u wilt bijvoor beeld wel iets veranderen in uw aanvullende verzekering. Kijk dan in uw polis van de aanvullende verzekering. Daar staat wanneer u een wijziging moet doorgeven. Ab Klink, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 4

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 26